PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 27--35
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy europejskich na rozwój transgranicznej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach

Warianty tytułu
Influence of the European Union Funds on the Cross-border Inter-organizational Cooperation in Public and Non-government Sector at the Borderlands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie znaczenia funduszy europejskich, przede wszystkim Programu INTERREG VA, jako katalizatora rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach. Realizacja celu pracy wiąże się z weryfikacją hipotezy o możliwym wpływie funduszy europejskich na przeobrażenia współpracy transgranicznej z modelu bilateralnego do modelu sieciowego. W pracy wykorzystano wyniki badań studialnych i empirycznych, przeprowadzonych na grupie 1000 polskich i czeskich samorządów i innych instytucji publicznych oraz 600 organizacji pozarządowych, które działają na terenie pogranicza polsko-czeskiego. Wyniki badań potwierdzają tezę, iż fundusze europejskie wspierające rozwój współpracy transgranicznej wywierają istotny wpływ na relacje międzyorganizacyjne pomiędzy podmiotami z Polski i Czech na obszarze pograniczy. We współpracy transgranicznej dominują partnerstwa jednosektorowe. Jedynym przejawem ewolucji współpracy bilateralnej w międzysektorową lub sieciową jest zapotrzebowanie na rozwój partnerstw pomiędzy samorządami i instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi. Nie odnotowano istotnego zainteresowania współpracą z przedsiębiorstwami bądź mediami, co mogłoby rokować na rozwój transgranicznych relacji sieciowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to define the significance of the European Union funds, first of all the INTERREG VA program as a catalyst of the inter-organizational cooperation development in public and non-government sector at the borderlands. The objective implementation is connected with the verification of a hypothesis referring to the possible impact of the European Union funds on the trans-boundary cooperation transformations from the bilateral to the network models. Results of the study and empirical research have been used in this paper. A group of 1000 Polish and Czech self-governments and other public institutions as well as 600 NGO, which operate in the territory of the Polish and Czech border, were involved in the research. Research results confirm the thesis that the European Unions funds, which contribute to the trans-boundary cooperation development, exert a significant influence on inter-organizational relationships among entities from Poland and the Czech Republic in the border area. One sector partnerships dominate in the framework of the trans-boundary cooperation. The only manifestation of the bilateral cooperation evolution into the inter sector or network cooperation is the demand for the development of partnerships between local governments together with public institutions and NGO. Considerable interest of the cooperation with companies or media, what would promise the development of trans-boundary cooperation, has not been observed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1] Aulakh P.S., Kotabe M., Sahay A. (1996), Trust and Performance in Cross-border Marketing Partnerships: A Behavioral Approach. "Journal of International Business Studies", Vol. 27, No. 5, pp. 1005-1032.
 • [2] Barcik R., Kurowska-Pysz J. (2007), Fundusze unijne jako instrument rozwoju regionalnego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, [w:] A. Barcik, R. Barcik (red.), Rozwój lokalny i regionalny w dobie globalizacji, Wyd. ATH, Bielsko-Biała, s. 71-80.
 • [3] Bleeke ]., Ernst D. (1990), The Way to Win in Cross-border Alliances, "Harvard Business Review", Vol. 69, No. 6, pp. 127-135.
 • [4] Furmankiewicz M., Foryś М. (2006), Partnerstwa terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w polskiej części Sudetów - historia powstania i pierwsze efekty działań, [w:] M. Furmankiewicz, J. Jadczyk (red.), Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich AR we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 109-128.
 • [5] Furmankiewicz M., Jane K. (2012), Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców, [w:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r" Cz. II, Studia KPZK PAN, tom CXL, s. 231-245.
 • [6] Geddes M. (2007), Partnership Making Policy, [in:] Report: Enhancing the Capacity of Partnerships to Influence Policy, OEDC.
 • [7] Greta M., Lewandowski К. (2008), The Significance of Euroregions in the Process of Achieving Social and Economic Cohesion in the European Union, [in:] R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk (eds.), Structural Funds for the Socio-economic Development of the Lodz Region in the Perspective of Experiences of Polish Regions, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • [8] Hooper В., Kramsch О. (eds.), (2004), Cross-border Governance in the European Union. Routledge, London.
 • [9] Kaczmarek В. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gc spodarce rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • [10] Kozłowski R., Matejun M. (2012), Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", Nr 6, s. 35-38.
 • [11] Kożuch В., Przygodzka R. (2012), Współpraca sieciowa w zarządzaniu organizacjami publicznymi, "Studia i Prace", Zeszyt Naukowy 117 Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 25-35
 • [12]Kudłacz T. (2007), Fundusze strukturalne, [w:] M. Lisiński (red.), Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, WSB, Dąbrowa Górnicza.
 • [13] Kurowska-Pysz J. (2014), Wykorzystanie wiedzy w rozwoju euroregionalnych partnerstw transgranicznych, [w:] K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 40-49.
 • [14] Kurowska-Pysz J. (2014a), Zarządzanie polsko-słowackimi projektami transgranicznymi, dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej - wybrane aspekty, [w:] M. Lis (red.), Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza, s. 115-138.
 • [15] Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 • [16] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • [17] PROCES (2015), Kwantyfikacja wartości wyjściowych i docelowych wybranych wskaźników rezultatu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca- -podrecznik-wnioskodawcy.html, data dostępu: 09.04.2016.
 • [18] Romano N.C., Pick J.B., Roztocki N. (2010), A Motivational Model for Technology-supported Cross-organizational and Cross-border Collaboration, "European Journal of Information Systems", Vol. 19, No. 2, pp. 117-133.
 • [19] Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 05.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • [20] Smallbone D., Labrianidis L., Venesaar U., Welter F., Zashev P. (2007), Challenges and Prospects of Cross Border Cooperation in the Context of EU Enlargement. Sixth Framework Programme, (Priority 7: Citizens and Governance in a Knowledge-based Society), Kingston University, Kingston.
 • [21] Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • [22] Xia J. (2011), Mutual Dependence, Partner Substitutability, and Repeated Partnership: the Survival of Cross-border Alliances, "Strategic Management Journal", Vol. 32, No. 3, pp. 229-253.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.