PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 17 | nr 4 | 5--13
Tytuł artykułu

Józef Ignacy Kraszewski o początkach Państwa Polskiego i jego chrystianizacji w powieści Lubonie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About the Beginning of Polish State and Its Christianization in the Lubonie Novel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wyniki badań nad księgozbiorem J.I. Kraszewskiego, którego powieści o tematyce historycznej są nierozerwalnie związane z jego zainteresowaniami w zakresie gromadzenia i badania literatury historycznej. Pisarz posiadał doskonale zorganizowany warsztat badawczy w postaci bogatej i dużej biblioteki. Składała się z 10 233 tytułów, zawartych w 14 389 tomach, z czego 2300 dotyczyło historii Polski. Analiza powieści historycznych Kraszewskiego pozwala stwierdzić, że w swojej twórczości wykorzystywał on liczne źródła i opracowania historyczne. Skupiał się na szkicowaniu tła przedstawianej epoki, prezentując autentyczne postacie i zdarzenia. Przywiązywał mniej uwagi do romantycznych elementów fikcji, będących wytworem wyobraźni. Jego zachowanie było zgodne z jego teoretycznym poglądem na temat powieści historycznej. Kraszewski przywiązywał szczególną uwagę do kronik. Artykuł przedstawia wyniki analizy jednej z kronik, a mianowicie Chronicle napisanej przez merseburskiego biskupa Thietmara w latach 1012-1018 i historycznej powieści Kraszewskiego Lubonie (1876). W powieści autor opisuje panowanie Mieszka I, koncentrując się na dwóch ważnych wydarzeniach: próbach zawarcia sojuszu z Bolkiem i chrystianizacji Polski. Zdarzenia te łączą dwie daty: rok 965 (przybycie Dubrawki do Polski) oraz 973 (śmierć cesarza Ottona). Ustalono, że Kronika Thietmara stanowiła podstawę materiału faktycznego w prezentacji historycznych epizodów, scen i postaci. Podobieństwo niektórych fragmentów powieści do fragmentów Kroniki Thietmara (przytoczono kilka przykładów) dowodzi, że Kraszewski korzystał z niej pisząc swoją książkę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the research on the book collection of J.I. Kraszewski whose historical novels are connected with his interest in collecting and researching historical literature. The writer had a well organized research workshop in the form of rich and big library. It consisted of 10 233 titles included in 14 389 volumes, 2300 of which concerned the history of Poland. The analysis of historical novels by Kraszewski allows to claim that he used numerous historical sources. He focused on drawing the background of the presented era showing true figures and events. He paid less attention to romantic elements of fiction which are the creation of imagination. His behaviour was in consistent with his theoretical view on the historical novel. He paid a special attention to chronicles. The article presents the results of the analysis of one of the chronicles, namely the Chronicle written to the bishop Thietmar of Merseburg in the years 1012-1018 and historical novel Lubonie (1876). In the novel the author describes the rule of Mieszko I concentrating on two important events: the attempts of forming the alliance with Bolko and the Christianization of Poland. These events are linked by two dates: the year 965 (the arrival of Dubrawka to Poland) and 973 (the death of Emperor Otto). It was established that Thietmar's Chronicle was the basis of the factual material in the presentation of historical episodes, scenes and people. The similarity of some parts of the novel to the parts of Thietmar's chronicle (some examples were given) proves that Kraszewski used it writing his book. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
5--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
Bibliografia
 • Abraham W., Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1893.
 • Brożek L., Biblioteka Kraszewskiego w Cieszynie, "Przemiany" 1957, nr 6.
 • Brożek L., Z dziejów muzealnictwa w Cieszynie, "Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia" 1963, z. 1.
 • Brożek L., Zbiory cieszyńskie, [w:] Biblioteka Śląska 1922-1972, pod red. J. Kantyki, Katowice 1973.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie, Warszawa 1926-1927, t. 1-2, hasło: Cieszyn i Orłowa.
 • Danek W., Kraszewski i Walter Scott, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" 1963, z. 17.
 • Danek W., O małżeństwie powieści z historią, "Ruch Literacki" 1964, z. 1.
 • Danek W., Przedsłowie, [do:] J.I. Kraszewski, Lubonie, Warszawa 1975.
 • Danek W., Powieści J.I. Kraszewskiego jako pomoc w nauczaniu historii, "Historia i Nauka o Konstytucji" 1957, nr 6.
 • Dziki S., Józef Ignacy Kraszewski - prasoznawca, "Rocznik Historii Prasy Polskiej", t. XIII (2010), z. 1-2 (25-26).
 • Historia Polski (PAN), Warszawa 1955, t. 1, cz. 1.
 • Jarowiecki J., Józef Ignacy Kraszewski a Kronika Thietmara - czyli źródła historyczne powieści Lubonie, "Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothercarum Scienciam Pertinenta XI" 2013, t. 146.
 • Jarowiecki J., Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego warsztatem pisarza i historyka, "Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne" 1991, z. 67.
 • Jarowiecki J., Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Książki, czasopisma Krakowa XIX-XX wieku. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 6-7 maja 1986 r. w czterdziestolecie WSP w Krakowie, red. R. Ergetowski, Kraków 1988.
 • Jarowiecki J., Kształtowanie się poglądów teoretycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego na powieść historyczną na tle dyskusji o romansie historycznym w pierwszej połowie XIX wieku, "Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne, t. 19/20: Filologia Polska" 1983, s. 71-134.
 • Jarowiecki J., O księgozbiorze Józefa Ignacego Kraszewskiego - w dwusetną rocznicę urodzin, "Gospodarka, Rynek, Edukacja" 2012, vol. 13, nr 4.
 • Jarowiecki J., O powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków 1991.
 • Jarowiecki J., O powieściach Kraszewskiego jako pomocy w nauczaniu historii raz jeszcze (Kronika Thietmara w powieści historycznej Kraszewskiego), "Wiadomości Historyczne" 1959, nr 5.
 • Jarowiecki J., Posłowie, [do:] J.I. Kraszewski, Lubonie, Warszawa 1975.
 • Jarowiecki J., Źródła powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego o czasach stanisławowskich, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 17: Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie", t. 2 (1983).
 • Jarowiecki J., Źródła powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego w powieściach stanisławowskich, "Ruch Literacki" 1960, z. 1/2.
 • Jedlicki M.Z., Komentarz do Kroniki Thietmara, Poznań 1953.
 • Jedlicki M.Z., Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000, "Prace Komisji Hist. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk" 1939, R. XI.
 • Kawecka-Gryczowa A., Wrażenia z bibliotek cieszyńskich, "Zaranie Śląskie" 1963, z. 2.
 • Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań 1987, t. 1. Między Cieszynem a Krakowem. Młodzieńcza korespondencja Ludwika Brożka do brata 1924-1930, przyg. do druku A. Brożek, Opole 1979 (listy n-ry 20, 31, 33, 39).
 • Nowy Korbut, t. 12, Warszawa 1966.
 • Pawlik M., Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, map, atlasów, fotografji, jako też osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim. Staraniem Franciszka Kraszewskiego. Uporządkował i spisał Michał Pawlik. Nakładem rodziny zmarłego, Lwów 1888.
 • Popiołek F., Zbiory cieszyńskie, "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku" 1930, t. Z.
 • Trepiński A., Józef I. Kraszewski - dziennikarz, "Zeszyty Prasoznawcze" 1990, nr 4.
 • Wojciechowski Z., Polska nad Wisłą i Odrą, Poznań 1945.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459828

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.