PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 247--260
Tytuł artykułu

Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994-2013)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trends in Shaping the Purchase Price of Basic Plant Products before and after the Polish Accession to the European Union (1994-2013)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę identyfikacji dynamiki i kierunku zmian cen skupu na podstawowych rynkach produktów roślinnych w Polsce. Przeprowadzone badania dotyczyły lat 1994-2013, ale wyniki zostały zaprezentowane z perspektywy dwóch podokresów: przedakcesyjnego (1994-2003) oraz poakcesyjnego (2004-2013). Miało to na celu identyfikację zmian cen, które były determinowane przyłączeniem się Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego oraz podleganiem Wspólnej Polityce Rolnej, wskutek akcesji do Unii Europejskiej. Ze względu na długi okres badań, poziom cen skupu podstawowych produktów roślinnych urealniono o wskaźnik inflacji. Ponadto, podjęto próbę usystematyzowania zmienności cen skupu, przy pomocy istotnych statystycznie funkcji trendu. Porównanie kształtowania się cen skupu produktów roślinnych ukazało różne procesy zachodzące na poszczególnych rynkach, które były również determinowane, przez inne czynniki, aniżeli członkowstwo we Wspólnocie. Do najistotniejszych z nich można zaliczyć wrażliwość upraw na oddziaływanie czynników agrometeorologicznych oraz zmiany w popycie krajowym oraz zagranicznym. Analiza korelacji wskazała natomiast na największe podobieństwo pomiędzy kształtowaniem się cen skupu na rynku zbóż, rzepaku i warzyw. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to identify the dynamics and direction of changes in purchase prices on core markets products plant in Poland. The study concerned the years 1994-2013, but the results were presented from the perspective of the two sub-periods: the pre-accession (1994-2003) and post-accession (2004-2013). The aim was to identify changes in prices, which were determined in joining the Polish to the European Single Market as well as being subject to the Common Agricultural Policy, as a result of accession to the European Union. Due to the long period of study, the level of purchase prices of basic plant products made more realistic for inflation. In addition, an attempt to systematize the volatility of purchase prices, with statistically significant trend function. Comparison of purchase prices of vegetable products appeared different processes in different markets, which were also determined by factors other than membership in the Community. The most important of these may include the sensitivity of the crop to the impact of agro-meteorological factors and changes in domestic and foreign demand. Correlation analysis indicated while the greatest similarity between the evolution of purchase prices on the grain market, rapeseed and vegetables. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
247--260
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Chotokowski J., Perspektywy produkcji ziemniaków w Polsce w opiniach przedsiębiorstw nasiennych, "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" 2008, nr 242.
 • Czyżewski A., Czyżewski B., Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa, [w:] Czyżewski A., Klepacki B. (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, PTE, Warszawa 2015.
 • Dzwonkowski W., Chotkowski J., Krzemiński M., Nowacki W., Rembeza J., Seremak-Bulge J., Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen, IERiGŻ, Warszawa 2006.
 • FAOSTAT, http://faostat3.fao.org/, [28.01.2016].
 • Figiel S., Hamulczuk M., Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE, [w:] Kowalski A., Wigier M. (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2008.
 • GUS - dane dot. inflacji, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, [08.11.2015].
 • Hryszko K., Szajner P., Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce. Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • Poczta W., Hardt Ł., Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich - próba oceny, [w:] Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (1995-2014), GUS, Warszawa.
 • Rynek cukru. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1997-2014), nr 12-41, IERiGŻ, Warszawa.
 • Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1996-2015), nr 8-46, IERiGŻ, Warszawa.
 • Rynek rzepaku. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1997-2015), nr 11-47, IERiGŻ, Warszawa.
 • Rynek zbóż. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1997-2014), nr 12-46, IERiGŻ, Warszawa.
 • Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe (1997-2014), nr 12-41, IERiGŻ, Warszawa.
 • Skup i ceny produktów rolnych (1995-2014), GUS, Warszawa.
 • Szczepaniak I., Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Program Wieloletni 2005-2009, IERGiŻ, Warszawa 2005.
 • Ziętara W., Sobierajewska J., Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460156

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.