PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1-2 | 53--71
Tytuł artykułu

Charakter prawny umów koncesyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
The Legal Nature of Concession Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowej dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji, na mocy ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, uzasadnia potrzebę zarysowania charakteru prawnego tego rodzaju zamówień wraz z umiejscowieniem ich w ogólnie przyjętej systematyce kontraktów. Są one podstawowymi formami partnerstwa publiczno-prywatnego funkcjonującego na styku stosunków normowanych prawem cywilnym oraz administracyjnym. Nieustające trudności kwalifikacyjne - jak zauważa autor - wynikają nie tylko ze złożonej regulacji, lecz także z braku doświadczenia wywołanego dłuższą nieobecnością tej problematyki w prawie polskim. Rosnące potrzeby praktyki wymuszają zatem przedstawienie jednoznacznej, stabilnej i przejrzystej wykładni nowych przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation into the Polish legal order of the new Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts, under the Act on concessions for public works or services of 21 October 2016 justifies the need for presenting an outline of the legal nature of such orders, together with their positioning in the generally accepted system of contracts. They are the main forms of public-private partnership operating at the point of contact of relationships governed by civil law and those governed by administrative law. The author notes that incessant eligibility difficulties arise not only from the complex regulations, but also with the lack of experience caused by the long absence of this matter from Polish law. Therefore, the growing needs of experience are forcing the presentation of an unambiguous, stable and transparent interpretation of the new rules. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A. Łupszak-Zając, P. Machnikowski, Nowa regulacja zawarcia umowy w trybie przetargowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003/9, s. 11 i n.
 • A. Panasiuk, Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 28 i n.
 • B. Chlebowski, Wiślica, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa 1893, s. 574.
 • B. Gawlik, Pojęcie umowy nienaruszonej, "Studia Cywilistyczne" 1971/XVIII, s. 25 i n.
 • B. Gawlik, Umowy mieszane - konstrukcja i ocena prawna, "Palestra" 1974/5, s. 30-32.
 • C. Kosikowski, Koncesje w prawie polskim, Kraków 1996, s. 18 i n.; D. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000, s. 105 i n.
 • E. Adamczyk, Współpraca publiczno-prywatna w rozwoju usług komunalnych, Motywy i ograniczenia - perspektywa historyczna, w: A. Czech (red.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Katowice 2012, s. 36 i n.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, s. 201 i n.
 • F. Piekosiński, J. Szujski, Najstarsze księgi i rachunki Miasta Krakowa (1300-1400), Kraków 1878, s. 288 i n.
 • F. Piekosiński, Prawa, przywileje i statuta Miasta Krakowa (1507-1795), t. I, cz. 4, Księgi rachunkowe z lat 1507-1586, s. 651.
 • F. Terlikowski, Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Greków i Rzymian, Lwów 1905, s. 280 i n.
 • G. Skalla, Rola koncesjonariusza w administracji w świetle kolizji prawa publicznego z prawem prywatnym, Katowice 1938, s. 8 i n.
 • i n.
 • J. Bardach, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1999, s. 71-74.
 • J. Bloch. Więcej o nim zob. R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1832-1902). Szkice do portretu "króla polskich kolei", Warszawa 1983.
 • J. Boć, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013, s. 264 i n.
 • J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 84.
 • J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 93-94.
 • J. Rajski, Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów Kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003/5, s. 7.
 • J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 188.
 • J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 14 i n.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 391 i n.
 • J.S. Langrod, Służba publiczna jako funkcja administracyjna. Wprowadzenie w naukę o pojęciu służby publicznej, Kraków 1932, s. 69 i n.
 • K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, cz. 2, Średniowiecze, Warszawa 1951, s. 151.
 • Kasparek, Zbiór politycznych ustaw i rozporządzeń administracyjnych Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, t. 6, Lwów 1884, s. 99 i n.
 • L. Wierzbickiego, Rozwój sieci kolei żelaznych w Galicji, Lwów 1907, s. 2-4.
 • M. Kania, Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjno-prawne, Katowice 2013, rozdz. VI.
 • M. Krajewski, w: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, t. 5, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2006, s. 794 i n.
 • M. Sośniak, Umowa przewozu na tle doktryny umów mieszanych, Katowice 1982, s. 9 i n.
 • M. Sośniak, Zagadnienia typologii i systematyki umów obligacyjnych, Katowice 1990, s. 73 i n.
 • M. Szydło, Koncepcja koncesji w ujęciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim, "Państwo i Prawo" 2009/1, s. 46 i n.
 • M. Waligórski, Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej, Poznań 1994, s. 127.
 • N. Gajl, Budżet a skarb państwa, Warszawa 1974, s. 19 i n.
 • P. Drapała, w: J. Gadowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, Warszawa 2013, s. 382.
 • R. Szostak, Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2012/1, s. 62-66.
 • R. Szostak, Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne - zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2005, s. 45 i n.
 • R. Szostak, Umowa o roboty budowlane z perspektywy nowego kodeksu cywilnego, w: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Warszawa 2010, s. 436 i n.
 • R. Szostak, Zarys rozwoju zamówień publicznych w Polsce na tle państw środkowoeuropejskich, "Studia Prawnicze" 2011/3-4, s. 69 i n.
 • S. Grzybowski, w: E. Łętowska (red.), System prawa cywilnego, t. 3, Zobowiązania - część szczegółowa, Wrocław 1976, s. 208.
 • S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Zasadnicze pojęcia i instytucje, Poznań 1948, s. 140 i n.
 • S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2008, s. 35.
 • T. Bresiewicz, O kontraktach administracyjnych, Kraków 1901.
 • W. Białończyk, Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości budowlanej, cz. I, II i III, "Nieruchomości" 2015/6,7 i 8.
 • W. Chróścielewski, Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 1995/6, s. 49 i n.
 • W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1970, s. 188-189.
 • W. Katner (red.), System prawa prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, Warszawa 2010, s. 13.
 • W. Kocot, Odpowiedzialność przedkontraktowa, Warszawa 2013, s. 186 i n.
 • W. Kolberg, Drogi żelazne w Europie, t. IV, Warszawa 1844, s. 73 i n.
 • W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, t. 1, Prawo materialne, Kraków 1988, s. 61 i n.
 • W. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1981, s. 356 i n.
 • X. Bezançon, 2000 ans d!histoire du partenariat public-privé. Pour la réalisation des équipements et services collectifs, Paris 2011, s. 12 i n.
 • X. Bezançon, Aux origines du droit concessionnaire en France, "Entreprises et Histoire" 2005/1, s. 25.
 • Z. Gordon, Charakter prawny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych" 2012/3, s. 30 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 1998, s. 9-10.
 • Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 209 i n.
 • Z. Radwański, Uwagi o umowach mieszanych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1985/41, s. 18 i n.
 • Z. Radwański, w: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna. Suplement, Warszawa 2004, s. 64.
 • Z. Żabiński, Systematyka umownych stosunków prawnych pod względem treści, "Studia Cywilistyczne" 1972/XIX, s. 77 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460292

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.