PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1-2 | 83--93
Tytuł artykułu

Hybrydowy charakter prawa do ponownego wykorzystywania - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
The Hybrid Nature of the Right of Re-use - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo do ponownego wykorzystywania zostało ukształtowane na gruncie dyrektywy 2003/98/WE jako prawo ekonomiczne i polityczne, co przejął polski ustawodawca w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Pomimo tych założeń i deklarowanych przez ustawodawcę celów, prawo to jest silnie nasycone elementami ekonomicznymi. Nie można pominąć faktu, że jest ono budowane na procedurze dostępowej i oparte na rozwiązaniach przewidzianych dla dostępu do informacji publicznej, stanowiąc w ten sposób swoistą hybrydę. Dla realizacji celów ekonomicznych i związanych z nimi zasad ponownego wykorzystywania ustalonych już na gruncie dyrektywy ustawodawca zespolił ze sobą różne elementy (instytucje) w integralną całość. Z jednej strony uwzględniając ekonomiczny charakter ponownego wykorzystywania, z drugiej zakładając jego bezpośredni związek z procedurą dostępową. Odnosi się ten związek nie tylko do sfery wartości i idei, ale także przyjętych rozwiązań prawnych. Prawo do ponownego wykorzystywania jest więc na gruncie europejskim kompromisem między pełną komercjalizacją danych publicznych, na wzór amerykański, a politycznym prawem dostępu do informacji publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The right of re-use was based on Directive 2003/98/EC as an economic and political right, which the Polish legislature assumed in the Act on the reuse of public sector information. Despite these assumptions and the objectives declared by the legislature, this right is heavily saturated with economic elements. The fact that it is built on an access procedure and based on solutions for accessing public information, thereby being a type of hybrid, cannot be ignored. In order to achieve the economic objectives and their related principles of re-use already established under the directive, the legislature has combined various elements (institutions) into an integral whole. On the one hand, taking into account the economic nature of re-use, while on the other, assuming its direct connection with the access procedure. This connection not only refers to the area of values and ideas, but also the accepted legal solutions. The right of re-use in Europe is therefore a compromise between the full commercialization of public data, like in America, and the political right of access to public information. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bibliografia
 • A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen - analiza krytyczna, w: W. Sokał, B. Zapała (red.), Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów, Warszawa 2011, s. 12.
 • A. Piskorz-Ryń, Jawność działania administracji publicznej z perspektywy otwartego rządu, w: I. Lipowicz (red.), Władza - obywatele - informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, Warszawa 2014, s. 109 i n.
 • A. Piskorz-Ryń, Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych, w: A. Piskorz-Ryń (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. 5, Dostęp i wykorzystywanie, Warszawa 2015, s. 10-13.
 • A. Piskorz-Ryń, Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w świetle dyrektywy 2003/98/WE, "Samorząd Terytorialny" 2015/4.
 • A. Piskorz-Ryń, Problemy implementacji w polskim porządku prawnym dyrektywy 2013/37/UE zmieniającej dyrektywę w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w: M. Maciejewski (red.), Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa 2014.
 • A. Piskorz-Ryń, Zakres przedmiotowy stosowania przepisów, w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa 2016, s. 42.
 • B. Dziliński, Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Uwagi na tle transpozycji dyrektywy 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2012/4.
 • B. Fischer, A. Piskorz-Ryń (red.), M. Sakowska-Baryła, J. Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Wrocław 2017, s. 34.
 • D. Adamski, Unijne modele regulacji i jej ograniczeń oraz ich wpływ na systemy krajowe, w: C. Mik (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. XI, Standardy europejskie, Warszawa 2016, s. 50.
 • D. Gajewski, Wybrane konsekwencje podatkowe funkcjonowania narzędzi hybrydowych oraz koncepcje ich przeciwdziałania, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2015/4, s. 4.
 • E. Kustra, Racjonalny ustawodawca. Analiza teoretyczno-prawna, Toruń 1980, s. 113-158.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych. Zarys problem, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012/270.
 • F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Wrocław 1949, s. 155.
 • I. Bogucka, Funkcja prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000, s. 63.
 • K. Janssen, J. Dumortier, Towards a European Framework for the Re-use of Public Sector Information: A long and winding road', "International Journal of Law and Information Technology" 2003/2, s. 190.
 • M. Bernaczyk, Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zarys instytucji, http://www.innowacyjna.zpp.pl/contents/zpp/pdf/konf_inaugurujaca/Innowacyjna_Wroclaw_Informacja_publicznej_Bernaczyk.pdf.
 • M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, LEX/el. 2013, pkt 5.3.
 • M. Jaśkowska, Jakość i spójność rozwiązań prawnych w świetle nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: D. Kijowski, A. Miruć, A. Suwałko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Warszawa 2012.
 • M. Jaśkowska, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w: J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 2, Wrocław 2014.
 • M. Maciejewski, Prawna regulacja ponownego wykorzystywania informacji publicznych, w: G. Sibiga (red.), Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
 • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. 3, Warszawa 1981, s. 760.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 287.
 • P. Leith, K. Mccullagh, Developing European Legal Information Markets based on Government Information, International, "Journal of Law and Information Technology" 2004/3, s. 250.
 • P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism, Warszawa 2016, s. 36.
 • R. Stankiewicz, Likwiadacja procedur hybrydowych - krok w dobrym kierunku czy szkodliwy dogmatyzm, w: M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011, s. 160.
 • R. Stankiewicz, Likwidacja procedur hybrydowych - krok w dobrym kierunku czy szkodliwy dogmatyzm, w: M. Błachucki,T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011, s. 161.
 • S. Majkowska-Szulc, Teoria celu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 30.
 • Z. Cieślak, Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, w: Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011, s. 82 i n.
 • Z. Czarnik, W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015/2, s. 22.
 • Z. Kmieciak, Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, "Państwo i Prawo" 2002/4, s. 31.
 • Z. Tabor, Teleologiczna "jedność" systemu prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1989/1, s. 61-63.
 • Z. Ziembiński, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, "Państwo i Prawo" 1987/12, s. 23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460298

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.