PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 296--322
Tytuł artykułu

Edukacja w gminie - wymiar organizacyjny i finansowy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Education In The Municipality - Organizational And Financial Dimension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gminy realizują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej. Z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że jednym z takich zadań jest edukacja publiczna. Źródłem finansowania zadań publicznych są dochody publiczne, tj.: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie: 1) obowiązków, jakie ciążą na organach lokalnych w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji, 2) wysokości i dynamiki zmian wydatków na zadania gmin z zakresu edukacji, w tym stopnia ich finansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz 3) zmian w sieci gminnych placówek oświatowych i liczbie uczęszczających do nich uczniów. Podmiotem badanym w niniejszym opracowaniu są gminy. Dane finansowe w nim prezentowane dotyczą zasadniczo lat 2003-2014. (abstrakt oryginalny)
EN
Municipalities perform public tasks of local importance, which aim to meet the collective members' of the local community needs. According to Local Government Act, paragraph 7. 1 section 8 one of these tasks is public education. Source of funding public tasks are public revenues, ie own revenues, general subsidy and grants from the government budget. The aim of this study is to identify: 1) the duties which are incumbent on local authorities in the implementation of tasks in the field of education, 2) the amount and dynamics of the expenditure on the tasks of municipalities in the field of education, including their funding resources from the government budge and 3) changes in the municipal network of educational institutions and the number of students attending them. In this study are tested municipalities. The financial data relates to the years 2003-2014. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
296--322
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Babczuk A., Beneficjenci dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Babczuk A., Talik A. (red.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, Wyd. ORE, Warszawa 2015.
 • Kotlińska J., Środki publiczne dla niepublicznych przedszkoli, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2012, nr 5.
 • Kotlińska J., Determinanty maksymalnego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2013, t. 46, nr 1.
 • Kotlińska J., Podstawy prawne udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania oświatowe, [w:] Babczuk A., Talik A. (red.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, Wyd. ORE, Warszawa 2015.
 • Lachniewicz W., Zasady obliczania wysokości dotacji oświatowych, [w:] Babczuk A., Talik A. (red.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, Wyd. ORE, Warszawa 2015.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2007.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2008.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2009.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2011.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2012.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2013.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2014.
 • Rocznik statystyczny Polski, Wyd. GUS, Warszawa 2015.
 • Rocznik statystyczny województw, Wyd. GUS, Warszawa 2010.
 • Rocznik statystyczny województw, Wyd. GUS, Warszawa 2011.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz.U. z 2012 r., poz. 204.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, Dz.U. z 2015 r., poz. 2294.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2015 r., poz. 1422.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jedn. - Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz.U. Nr 148, poz. 973.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. - Dz.U. z 2014 r., poz. 1502.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jedn. - Dz.U. z 2014 r., poz. 191.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. - Dz.U. z 2016 r., poz. 446.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. Nr 95, poz. 425 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. - Dz.U. z 2015 r., poz. 2156.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. - Dz.U. z 2015 r., poz. 1774.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jedn.- Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. - Dz.U. z 2016 r., poz. 198.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jedn. - Dz.U. z 2015 r., poz. 144.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 • www.gus.gov.pl
 • www.mf.gov.pl
 • Zioło M., Dotacje w systemie finansów publicznych. Zarys problematyki, [w:] Babczuk A., Talik A. (red.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania, Wyd. ORE, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.