PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 90--109
Tytuł artykułu

Zwrotne źródła finansowania przedsięwzięć rozwojowych samorządu lokalnego na przykładzie powiatu mińskiego

Warianty tytułu
The Returnable Sources of Finansing Developmental Enterprises of Local Self - Government on the Egzample of Powiat Minski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono problem finansowania potrzeb rozwojowych przez samorząd powiatowy. Zagadnienie to jest istotne, gdyż niewystarczający poziom dochodów własnych sprawia, że powiaty swoje przedsięwzięcia rozwojowe w coraz większym stopniu finansują środkami ze zwrotnych źródeł finansowania. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problem przyrostu zadłużenia w samorządach powiatowych. W analizie zagadnienia posłużono się przykładem powiatu mińskiego. Do analizy wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu mińskiego za lata 2004 - 2014, dane statystyczne GUS, dane zbiorcze Ministerstwa Finansów, literaturę oraz akty prawne. Na tej podstawie stwierdzono, że zadłużenie powiatu było stosunkowo niskie, jednak rosło w bardzo dynamicznym tempie. Ciężar spłaty zaciągniętych zobowiązań przypisany zostanie do budżetów kolejnych lat, co ograniczy wielkość środków do dyspozycji. Prowadzi to do wniosku, że powiat może mieć problemy z finansowaniem zadań inwestycyjnych w przyszłości, jeśli nie zwiększy się jego potencjał dochodowy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper points out the problem of finacing developmental enterprises by powiats. It is the important issue, as the insufficient level of powiat's own revenue results in increasing role of returnable sources in financing developmental enterprises. The aim of this paper is to attract attention to the growing debt problem in powiats. For analysis the egzample of powiat minski is used. The analysis are based on data contained in reports of the implementation of powiat minski budget for the period 2004 - 2014, statistical data of GUS, consolidated data of the Ministry of Finance, literature and legal acts. On this basis it was concluded that powiat's debt was relatively low, howewer, grew in very dynamic pace. The debt repayment will be charged to future budgets. This leads to the conclusion that powiat may have problem with the financing of the local investment tasks in the future if not increases it's income potential. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Efektywność sektora publicznego: porównanie międzynarodowe,Europejski Bank Centralny, Referat Nr 242 [The efficiency of public sector: international comparison, The European Central Bank, Paper No 242], Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego, Warszawa 2004.
 • 2. Bober J., et. al., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce [The increased dysfunction, main dilemats, necessary measures. The status report of local self-government in Poland], Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013
 • 3. Brudnicka P, Brudnicki P, Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego [The external sources of financing of local self- government], w: Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym [Local self- government on the capital market], Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015
 • 4. Budżety jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdania budżetowe, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe, dostęp: 19.12.2015.
 • 5. Dylewski M., Bariery dostępu JST do finansowania zwrotnego w nowym okresie programowania [The local self- government's obstacles in access to the returnable sources of financing in a new programming period], w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego [The returnable instruments of financing in the stimulation of regional development process], red. Alińska A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • 6. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 607)
 • 7. Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne [Finance of local self-government. New challanges, current and prospective], Difin, Warszawa 2011
 • 8. Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014 [Financial management of local self- government 2014], Warszawa 2015
 • 9. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego [Economy and finance of local self- government], red. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013
 • 10. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery [Regional and local economy in Poland. Factors and obstacles], red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011
 • 11. Greiner A., Fincke B., Public Debt, sustainability and economic growth. Theory and empirics, Springer, London 2015
 • 12. Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej [Financing of municipal investment in Poland in terms of local governance], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003
 • 13. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • 14. Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce [The impact of the economic crisis on the financial systems of local self - government, on the example of biggest cities in Poland], CeDeWu, Warszawa 2014.
 • 15. Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [The report on the implementation of state budget for the period from 1 January to 31 December 2014. The information on the implementation of self- government's budgets], Warszawa 2014.
 • 16. Rankingi Wspólnoty, zadłużenie jednostek samorządowych, ranking za rok 2014, http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/, dostęp: 29.01.2016 r.
 • 17. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001
 • 18. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva 2014
 • 19. Siwińska - Gorzelak J., Dług publiczny a wzrost gospodarczy [Public debt and economic growth], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015
 • 20. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2004 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 21. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2005 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2006 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 23. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2007 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 24. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2008 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 25. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2009 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 26. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2010 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 27. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2011 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 28. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2012 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 29. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2013 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 30. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mińskiego za rok 2014 dostępne na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Budzet_powiatu/56
 • 31. System finansowy w Polsce, red. B Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • 32. The World Bank, Doing Business 2015. Going beyond efficiency, The World Bank Group Flagship Report, Washington 2014
 • 33. Uchwała XXIV/276/13 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2014-2021, dostępna na stronie: http://bip.powiatminski.pl/pl/strona/Uchwaly_Rada_Powiatu_IV_kadencji_rok_2013/
 • 34. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.).
 • 35. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 • 36. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).
 • 37. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 (Sygn. akt: K 21/14)
 • 38. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE [The debt of local self- government. Challanges in the face of the new financial perspective UE], red. P. Walczak, C.H.BECK, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.