PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 14, nr 4 (63), t. 1 Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali | 57--73
Tytuł artykułu

Metody porównawcze w wycenach przedsiębiorstw na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

Warianty tytułu
Relative Company-Valuation Methods : Example of Companies Listed on the WSE
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Metody porównawcze (mnożnikowe) są powszechnie stosowane do wyceny spółek notowanych na publicznym rynku kapitałowym, np. w Polsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem artykułu jest ocena możliwości poprawnego wykorzystania mnożników liczonych na podstawie notowań kursów akcji do wyznaczenia wartości podmiotów gospodarczych. W części empirycznej artykułu zanalizowano wartości mnożników wyznaczonych na podstawie danych pozyskanych z GPW w Warszawie oraz sprawozdań finansowych spółek. Badaniami objęto 429 spółek operacyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004-2013. Analizując wyniki spółek w kolejnych latach, zaobserwowano bardzo dużą zmienność mnożników w ujęciu wewnątrzbranżowym. Jednocześnie w kolejnych latach poszczególne branże zajmowały różne pozycje w rankingach wielkości konkretnego mnożnika. Należy podkreślić, iż zgodnie z logiką podejścia porównawczego zakłada się, że parametry rachunku (mnożniki) charakteryzują się względnie stabilnym poziomem. Powoduje to, że metodę porównawczą należy stosować z bardzo dużą ostrożnością, zwracając uwagę na właściwy dobór jednostek porównywalnych. Powinny one spełniać wiele wymogów. Istotne jest również określenie zasadności stosowania określonych mnożników do wyceny spółek z różnych branż. Nieostrożne korzystanie z mnożników niedopasowanych do specyfiki działalności danej spółki, nieuwzględnienie kwestii stopnia efektywności rynku kapitałowego może prowadzić do wyceny, która będzie znacząco odbiegać od wartości wewnętrznej spółki (liczonej metodą DCF) i od bieżącej wyceny rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Relative valuation methods are commonly used for the valuation of companies listed on the public capital markets, e.g. in Poland on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The aim of this article is to assess the possibilities of justified use of multiples to determine the value of companies. In the empirical part of the article the multiples determined on the basis of data obtained from the WSE and the financial statements of companies were analysed. The study covered 429 non-financial companies listed on the WSE in 2004-2013. Analysing the results of companies in the consecutive years, very large variability of multipliers within industries was observed. At the same time in the consecutive years various sectors scored different positions in the rankings of the value of a specific multiple. It should be emphasized that according to the logic of comparative approach, it is assumed that the parameters (e.g. multiples) in the valuation formulas are characterized by a relatively stable level. The result is that the comparative method should be used with very great care, paying attention to the proper selection of comparable units. It is also important to determine the legitimacy of the use of certain valuation multiples for companies in different industries. Incautious use of multipliers incompatible with the specifics of the company's activities, not taking into consideration the form of efficiency of the capital market, may lead to valuation which will differ significantly from the intrinsic value of the company (calculated on the basis of DCF method) and the current market value. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Alford, A. (1992). The Effect of the Set of Comparable Firms on the Accuracy of the Price-Earnings Valuation Method. Journal of Accounting Research, 30(1).
 • Benninga, S.Z. i Sarig, O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: WIG-Press.
 • Bhojraj, S. i Lee, C.M.C. (2002). Who Is My Peer? A Valuation-Based Approach to the Selection of Comparable Firms. Journal of Accounting Research, 40(2).
 • Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. New York: Wiley.
 • Damodaran, A. (2015). Applied Corporate Finance. New York: Wiley.
 • Fernandez, P. (2015). Valuation Using Multiples: How Do Analysts Reach Their Conclusions? Pozyskano z: http://ssrn.com/abstract=274972.
 • Foushee, S.N., Koller, T. i Mehta, A. (2012). Why Bad Multiples Happen to Good Companies. McKinsey on Finance, 43(Spring), 16-21.
 • Goedhart, M., Koller, T. i Wessels D. (2005). The Right Role for Multiples in Valuation. The McKinsey Quarterly, (March).
 • Henschke, S. i Homburg, C. (2009). Equity Valuation Using Multiples: Controlling for Differences Between Firms. Pozyskano z: http://ssrn.com/abstract=1270812.
 • Janiszewski, S. (2011). Zastosowanie wyceny metodą mnożnikową w transakcjach fuzji i przejęć. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, (2).
 • Jankowski, W. (2003). Wycena spółek metodą mnożnikową - analiza biznesowa i statystyczna. Nasz Rynek Kapitałowy, 11(145).
 • Kasiewicz, S. i Mączyńska, E. (1999). Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa. W: A. Herman i A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
 • Lie, E. i Lie, H.J. (2002). Multiples Used to Estimate Corporate Value. Financial Analyst Journal, (March/April).
 • Liu, J., Nissim, D. i Thomas, J. (2002). Valuation Using Multiples. Journal of Accounting Research, 40(1).
 • Melich, M. i Tuzimek, R. (2006). Metoda porównawcza. W: M. Panfil i A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora. Warszawa: Poltext.
 • Panfil, M. i Szablewski, A. (red.). (2014). Wycena spółek z WIG30. Specyfika, metody, przykłady. Warszawa: Poltext.
 • Rutkowski, A. (2008). Modyfikacje mnożników w ocenie efektywności fuzji i przejęć. Badania operacyjne i decyzje, (3).
 • Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • The Economist. (2014). The New Rules of Attraction. The Economist, 15.11.2014.
 • Tuzimek, R. (2011). Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą. W: M. Panfil i A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Poltext.
 • Van Dijk, M.A. (2011). Is Size Dead? A Review of the Size Effect in Equity Returns. Journal of Banking & Finance, 35, 3263-3274.
 • Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.