PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 59--68
Tytuł artykułu

Obraz kapitału własnego jednostki w informacji sprawozdawczej a wycena w wartości godziwej - wybrane problemy

Warianty tytułu
Picture of Owners' Equity in the Financial Statements and the Measurement at Fair Value - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie kapitału o odpowiedniej wartości i strukturze. Kapitał własny stanowi stabilne źródło finansowania i pozwala określić siłę dochodową przedsiębiorstwa. Właściciele kapitału zainteresowani są pozyskaniem informacji, która pozwoli im ocenić zmianę wartości przedsiębiorstwa i zyskowność podjętych przez nich decyzji inwestycyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wyceny w wartości godziwej na obraz kapitału własnego prezentowanego w sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania - w opracowaniu dokonano analizy literatury przedmiotu oraz regulacji krajowego i międzynarodowego prawa o rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - A condition of providing business is to have a capital, which has a appropriate structure and value. Owners' equity provides a stable source of funding and to determine the strength of the profitable company. The owners of equity are interested in obtaining information that would allow them to assess the change in the company's value and profitability of the measures taken by these investment decisions. The aim of the article is to present the fair value impact of the equity picture presented in the financial statements. Design/methodology/approach - the study analyses the literature of the subject and of national and international regulation of the accounting law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ambroziak M. (2010). Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. T. 1. Warszawa: C.H. Beck.
 • Bielawska A. (red.) (2009). Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
 • Błażyńska J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Dobija M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.U. UE 29.6.2013, L.182.
 • Grzywacz J. (2008). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • Iwasieczko B., Markiewicz-Rudnicka D. (2008). Informacyjna funkcja rachunkowości a kapitał własny. W: A. Dyhladewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Iwin-Garzyńska J. (2009). Źródła finansowania i miary oceny finansowej podmiotów publicznych i prywatnych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kamela-Sowińska A. (2000). Wartość kapitału. W: J. Wojtyła (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Karmańska A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa: Difin.
 • Kędzior M. (2013). Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej. W: B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. Warszawa: Difin.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Sajnóg A. (2012). Kształtowanie poziomu i struktury kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 272, 103-126.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm; 2013, poz. 614; 2014, poz. 768, poz.1100; 2015, poz. 4, poz. 978, poz.1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dz U 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.
 • Witczak I. (2015). Rola kapitału własnego w kreowaniu wartości firmy na przykładzie hurtowni farmaceutycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 245, 215-224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171462780

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.