PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 157--170
Tytuł artykułu

Migracje a rynek pracy województwa podkarpackiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Relation of Migration and Labour Market in Podkarpackie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko migracji ludności w bardzo dużym stopniu kształtuje rynki pracy. Można je analizować z punktu widzenia całego kraju, konkretnego regionu, a także środowisk lokalnych skupionych wokół powiatów. Pierwsza i główna część opracowania to analiza bogatych danych, które w zakresie migracji zbiera Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Przedmiotowe zjawisko w bardzo istotnym stopniu dotyczy województwa podkarpackiego, regionu peryferyjnego i mało zurbanizowanego, który charakteryzuje się specyficznymi czynnikami warunkującymi stan oraz jakość zatrudnienia. Najważniejsze dane w artykule zostały przedstawione tabelarycznie, z odniesieniem województwa podkarpackiego do kraju, z rozdzieleniem na poszczególne powiaty lub przy przedstawieniu informacji z różnych lat, istotnych w kontekście migracji. Z analizy wynika, że migracja na Podkarpaciu odnosi się głównie do przemieszczania się ludności do stolicy województwa - Rzeszowa, który charakteryzuje najwięcej ofert pracy, ale także wyjazdów do innych regionów Polski i zagranicę, gdzie mieszkańcy regionu zdążyli sobie wyrobić dobrą markę pracownika. Niniejsze opracowanie to próba powiązania i analizy zjawiska migracji z rynkiem pracy w województwie podkarpackim. Dodatkowymi treściami poruszanymi w drugiej części artykułu są zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie Polski i województwa podkarpackiego w przypadkach, w których powierzenie wykonywania pracy jest dopuszczalne bez konieczności zezwolenia na pracę. Jest to bardzo istotną kwestią w kontekście obecnych zjawisk geopolitycznych. Niestety w tym wypadku obowiązujące obecnie regulacje prawne umożliwiają wiele naruszeń, w tym przyjazd do krajów strefy Schengen niezwiązany niż deklarowane wcześniej podjęcie pracy na terenie Polski. Wynika to z braku weryfikacji zasadności wniosków o zatrudnienie cudzoziemców, braku przepisów odmawiających wydania zezwolenia, a także brak mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of migration of population is a very large extent which shapes the labor markets. They can be analyzed from the point of view of the entire country, a region, as well as the local communities gathered around the counties. The first and main part of the study is to analyze the rich data of migration factors collected by The Central Statistical Office in Warsaw. These phenomenon is a very important degree in Podkarpackie Province, peripheral and little urbanized Region, which is characterized by specific determinants and quality of employment. Key data in the article are presented in tabular form, with reference Podkarpackie province in the country and with the separation of the individual counties or the presentation of information from various years relevant in the context of migration. The analysis shows that the migration of Podkarpacie mainly refers to the movement of people to the capital of the province - Rzeszów, which characterizes most jobs, but also trips to other Polish regions and abroad, where the inhabitants of the region managed to build up a good reputation employee. This study is an attempt to links and analysis of the migration and the labor market in Podkarpackie. Additional content raised in the second part of the article are issues related to the employment of foreigners on Polish territory and province Podkarpackie in cases where entrusting work is permitted without a work permit. This is a very important issue in the context of current geopolitical developments. Unfortunately, in this case, the existing regulations allow for multiple violations, including the arrival to the Schengen countries not related than previously declared to work on Polish territory. This is due to the lack of verification of the applications for employment of foreigners, refusing absence of authorization, as well as the lack of mechanisms to prevent abuse. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
157--170
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Bibliografia
  • 1. Bank Danych Lokalnych, GUS, https://bdl.stat.gov.pl.
  • 2. Barwińska-Małajowicz A., Puchalska K., Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej, [International flows of capital and labor], Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
  • 3. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, [International economic relations. Theory and politics], PWE, Warszawa 2008.
  • 4. Dominik A., Geografia: Wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne, [Geography: selected socio-economic issues], Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice 2002.
  • 5. Leszczyńska B., Nowak S, Reński K., Rokicki B., Stronkowski P., Szczepocka I., Wpływ funduszy Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce, [The impact of EU funds on the balance of internal and external migration in Poland], MRR, Warszawa 2009.
  • 6. Migracje zagraniczne ludności - NSP 2011, [International migration of population - the National Census 2011], http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracjezagraniczne-ludnosci-nsp-2011,13,1.html.
  • 7. Raporty, sprawozdania, analizy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z lat 1999-2015 [Reports, write-ups, analysis of the Regional Labour Office in Rzeszów in the years 1999-2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463220

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.