PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 42 | 55--68
Tytuł artykułu

Innowacje produktowe w turystyce szansą dla Podkarpacia - antycypacja czy egzemplifikacja rzeczywistości?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Product Innovations in Tourism asan Oportunity for the Podkarpacie (Subcarpathian) Province - Anticipation or Exemplification of Reality?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. W myśl stwierdzenia, że "najlepszą drogą do podwyższenia wartości przedsiębiorstwa jest wprowadzenie innowacji w celu tworzenia tymczasowych monopoli na rynku", w pracy skoncentrowano się na zidentyfikowaniu, a następnie opisaniu tych innowacji produktowych w turystyce, które bazując częściowo na zasobach naturalnych Podkarpacia, czynią je bardziej atrakcyjnym turystycznie.
Metoda. W opracowaniu wykorzystano metodę badania dokumentów oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przy opisie indywidualnych przypadków zastosowano wywiad pogłębiony.
Wyniki. Istotnym źródłem innowacji produktowych w turystyce są te rozwiązania, które mają analogie w świecie przyrody lub też są wynikiem podpowiedzi natury. Wskazano także na potrzebę uwzględniania w procesie planowania zmian pozbawionych jakiejkolwiek regularności, tworzących nowy rynek, pozyskując przy tym klientów, o których nikt do tej pory nie pomyślał.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Elementem ograniczającym wnioskowanie jest liczba podmiotów stanowiąca podstawę badań oraz konkretny rodzaj innowacji (produktowa), który nie odzwierciedla w pełni skali wszystkich działań innowacyjnych podjętych przez przedsiębiorstwa turystyczne omawianego województwa.
Implikacje praktyczne. Przywołane w publikacji przykłady mogą stanowić cenne źródło inspiracji dla innych podmiotów z branży turystycznej. Podkreślają także wagę działań kreatywnych w turystyce i dostarczają informacji o inwestycjach, które mogą być wynikiem współpracy klastrowej.
Oryginalność pracy. Analizowane przypadki nie były jak dotąd przedmiotem publikowanych prac naukowych. O oryginalności wyników świadczy bardzo szczegółowa, o nachyleniu specjalistycznym, prezentacja innowacji produktowych wybranych podmiotów. Istotnym atutem pracy jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania zasobów regionalnych przy tworzeniu produktów innowacyjnych, co z kolei świadczy o przedsiębiorczości zarządzających.
Rodzaj pracy. Artykuł stanowi przede wszystkim studium przypadku w oparciu o trzy przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego. Jest także efektem badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. According to the statement 'the best way to increase the value of the company is to introduce innovations to create temporary monopolies on the market,' the research focuses on an identification and description of these product innovations in tourism which, partly based on natural resources of the Podkarpacie (Subcarpathian) Province, make it more attractive for tourists.
Method. The research used a study of technical documents, and analysis as well as literature review. In-depth interviews were used to describe individual cases.
Findings. The results showed that very interesting sources of product innovations in tourism are the ones that have analogies in the natural world or are a result of suggestions from nature. Also, in the planning process, the need to take into account the changes occurring at irregular intervals was indicated, these changes creating a new market while acquiring the customers which no one had ever before considered.
Research and conclusions limitations. An element limiting inference is the number of companies forming the basis of research and the specific type of innovation (product) which does not fully reflect the scale of all innovative activities undertaken by tourism companies based in the described province.
Practical implications. The examples used in the research can be a valuable source of inspiration for other businesses in the travel industry. They also stress the importance of creative activities in tourism and provide information about investments that can result from cluster cooperation.
Research originality. The analysed cases have not yet been the subject of any published scientific papers. The originality of the results is shown in a very detailed and specialised presentation of product innovations of selected companies. An important advantage of the paper lies in its drawing attention to the possibility of using regional resources to create innovative products, which in turn, indicates entrepreneurial spirit.
Type of paper. The article is primarily a case study based on three companies operating in the Podkarpacie (Subcarpathian) Province. It is also the result of empirical research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bednarczyk M., Najda-Janoszka M. (2014), Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Cohen I. G. (2011), Medical Tourism and Global Justice, "Wirginia Journal of International Law Association", Vol. 52 (1), s. 2-51.
 • Damanpour F. (1991), Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinations and moderators, "The Academy of Management Journal", No. 3, s. 555-590.
 • Dryglas D. (2009), Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica Zdrój, s. 167-175.
 • Farazmand A. (2004), Innovation In Strategic Human Resource Management: Building Capacity In the Age of Globalization, "Public Organization Review", No. 1, s. 3-24.
 • Gancarczyk J. (2014), Poziom innowacyjności, [w:] Bednarczyk M., Najda-Janoszka M., red, Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, Wyd. CeDeWu, Warszawa, s. 77-91.
 • Gołembski G. (2015), Turystyka w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Grabowski J. Milewska M., Stasiak A., (2007), Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź.
 • Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hjalager A.-M. (2010), A review of innovation research in tourism, "Tourism Management", Vol. 31, s. 1-12.
 • Knowles T. (2001), Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa.
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner &Ska, Warszawa.
 • Kurek W. (2008), Turystyka, PWN, Warszawa.
 • Longhi C., Keeble D. (2000), High-technology Clusters and Evolutionary Trends in the 1990s, [w:] Keeble D., Wilkinson F., red., High-technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe, Aldershot, Ashgate.
 • Mielcarek B., Szalczyk A. (2013), Innowacje jako czynnik konkurencyjności sektora turystycznego w warunkach globalizacji, [w:] Pawlusiński R., red., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Wyd. UJ, Kraków, s. 199-206.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2006), Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Niezgoda A., Markiewicz E., Gierczak B. (2016), Dywergencja zachowań konsumenckich na przykładzie rynku turystycznego, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", z. 45, s. 96-104.
 • Nowacki R. (2010), Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność, [w:] Nowacki R., red., Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 5-33.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Olchowik L. (2015), Nawracające zakażenia dróg oddechowych, Informator Alergika.
 • Olearnik J., Pasek K. (2014), Innowacyjność w turystyce i jej oddziaływanie promocyjne, "Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu", nr 46.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Innowacje w turystyce: określenie strategii rozwoju zrównoważonego wysp (2011), "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C" 44/79, Portal Europa.
 • Pawankar R., Canonica G. W., Holgate S. T., Lockey R. F. (2011), Biała Księga Światowej Organizacji Alergii 2011-2012 - Streszczenie wykonawcze, World Allergy Organization.
 • Przybylska A. (2014), Innowacyjność wielkopolskich przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Gołembski G., Niezgoda A., red., Turystyka wobec zmian współczesnego świata, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, s. 324-339.
 • Rapacz A., Mroczek-Czetwertyńska A. (2014), Oferta usług SPA&Wellness przejawem aktywności innowacyjnej hoteli Dolnego Śląska, [w:] Gołembski G., Niezgoda A., red., Turystyka wobec zmian współczesnego świata, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań, s. 295-305.
 • Reid A., Howarth P. (2002), Dom dla alergika, Wyd. Arkady, Warszawa.
 • Richards B. (2003), Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencję i dochody, Wyd. POT, Warszawa.
 • Rogers D.M. (1962), Diffusion of innovation, Free Press, New York.
 • Schumpeter J. (1952), Can Capitalism Survive? Harper and Row, New York.
 • Smith S.L.J. (1995), Tourism analysis: a handbook, Taylor & Francis, New York.
 • Stachowicz-Stanusch A. (2001), Kultura marketingowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Tkaczyk T.T., red. (2000), Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa.
 • Wiszniewski W. (1999), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463520

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.