PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 41 Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce | 81--135
Tytuł artykułu

Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Scientific Journals in Knowledge Transfer in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Głównym celem pracy jest analiza roli, jaką pełnią czasopisma naukowe w procesach transferowania wiedzy z zakresu turystyki, a także identyfikacja stojących przed nimi wyzwań, wynikających ze zmian dokonujących się zarówno w sferze nauki i zarządzania wiedzą, jak i funkcjonowania rynku turystycznego.
Metoda. W pierwszej części pracy zastosowano metody opisowe, bazujące na studiach historycznych i literaturowych, a także analizy rankingów czasopism (w oparciu o informacje zawarte w bazach JCR i SCOPUS) oraz innych wyznaczników parametrycznej oceny działalności naukowej. Natomiast druga część pracy zawiera wyniki badań empirycznych, które w formie sondażu opinii przeprowadzono wśród obecnych i byłych redaktorów naczelnych oraz członków rad naukowych 28 wiodących polskich i zagranicznych czasopism turystycznych. Należy podkreślić, że w artykule zaprezentowano jedynie wstępne wyniki badań, którymi docelowo planuje się objąć 50 czasopism międzynarodowych i 15 polskich. Z uwagi na to, że badania ciągle trwają (ich zakończenie planowane jest na koniec 2017 roku), niniejszy artykuł w części empirycznej bazuje na opiniach 43 respondentów, którzy nadesłali swoje odpowiedzi do 31 października 2016 roku, kiedy zamknięto pierwszy etap badań (uzyskano odpowiedź od 36,4% osób spośród 118 poproszonych o opinię).
Wyniki. Badania wykazały, że chociaż czasopisma turystyczne zasadniczo pełnią takie same funkcje, jak czasopisma z innych dziedzin, to procesy transferowania wiedzy w przypadku większości wyodrębnionych w tych badaniach form tego transferu oceniane są przez respondentów gorzej, zwłaszcza w porównaniu do czasopism z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych. Okazało się jednak, że wśród 10 wyodrębnionych form transferu wiedzy istnieją też takie, w których oceny czasopism turystycznych są podobne do czasopism z innych dziedzin (np. transfer międzybranżowy), a w przypadku jednego (transfer między wydawcami) nawet wyższe. Czasopisma turystyczne podlegają w ostatnim czasie istotnym modyfikacjom (zarówno jeśli chodzi o stawiane przed nimi cele, jak i sposoby funkcjonowania), co spowodowane jest przede wszystkim zmianami, jakie pod wpływem nowoczesnych technologii informatycznych zachodzą w sferze szeroko pojętej komunikacji naukowej, a także rolą, jaką odgrywają one w systemie parametrycznej oceny działalności naukowej.
Ograniczenia badań i wnioskowania. W części empirycznej artykułu przedstawiono wstępne wyniki badań, które - co warto podkreślić - bazują na subiektywnych ocenach respondentów, nakazujących ostrożność w interpretacji oraz wyciąganiu wniosków. Badania ujawniły skalę trudności, z jakimi należy się liczyć przy tego typu zagadnień, zwłaszcza w zakresie obiektywizacji oraz kwantyfikacji opinii.
Implikacje praktyczne. Praca może mieć znaczenie dla różnych podmiotów zainteresowanych zarówno "produkowaniem" wiedzy (badacze i instytucje naukowo-badawcze) oraz jej upowszechnianiem (wydawnictwa), jak i praktycznym wykorzystywaniem wiedzy (branża turystyczna).
Wyniki badań powinny zainteresować także redakcje czasopism, w tym zwłaszcza takie, które aspirują do miana czasopism wiodących w tej dziedzinie.
Oryginalność. Jest to prawdopodobnie pierwsza w Polsce praca, która w badaniach dotyczących transferu wiedzy w turystyce w tak szerokim zakresie bazuje na opiniach redaktorów naczelnych oraz członków rad naukowych czasopism z tego zakresu.
Rodzaj pracy. Artykuł łączy w sobie rozważania teoretyczne oraz prezentację własnych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The primary aim of the paper is an analysis of the role of scientific journals in knowledge transfer in the sphere of tourism and an attempt at an identification of their challenges enhanced by changes taking place in the areas of science and knowledge management, as well as in tourism market trends.
Method. In the first part of the paper, descriptive methods were used, based on historical and literature studies, as well as analyses of journal rankings (based on JCR and SCOPUS databases) and other indexes of parametric evaluation of research activity. The second part of the paper presents the results of empirical studies carried out in the form of an opinion survey distributed among current and former editors-in-chief and members of scientific councils of 28 leading Polish and international tourism journals. It should be pointed out here that the paper discusses only initial results as the study is ultimately expected to embrace as many as 50 international and 15 Polish journals. Since the study is still in progress (its completion is scheduled for late 2017), in its empirical part the present paper is based on the opinions of 43 respondents who conveyed their responses before 31st October 2016, which was a deadline for the first phase of the study (36.4% of the total number of 118 respondents asked for opinions).
Findings. The study indicated that despite the fact that tourism journals fulfill similar functions as the journals representing other disciplines of science, the processes of knowledge transfer in relation to most forms of the transfer distinguished in the study are assessed as worse in the case of tourism journals, especially in comparison to the journals of natural sciences and technology. It occurred, however, that among 10 distinct forms of knowledge transfer, there are also some evaluated similarly in the case of tourism journals and journals representing other disciplines (e.g. transfer between branches), and even one assessed better in the case of tourism journals (i.e. transfer between editors). Recently tourism journals have been subject to serious modifications (in relation to both the aims and ways of their functioning), which is predominantly caused by all sorts of IT-enhanced changes in the sphere of widely understood scientific communications and their role in the system of parametric evaluation of research activity.
Study and conclusions limitations. In the empirical part of the paper, only initial results are presented. It should be emphasized here that the findings are based only on subjective opinions of respondents, which requires some reservations in their interpretation and cautiousness in drawing definitive conclusions. The study revealed the whole amount of difficulties that should be taken under consideration in analyzing such issues, especially in terms of objectivization and quantification of opinions.
Practical implications. The paper may prove interesting to various individuals or institutions engaged not only in "producing" knowledge (researchers or research and development centers) or popularizing knowledge (publishers), but also in practical applications of knowledge (tourism branch). Also editorial boards of journals, especially the ones aspiring to the category of leading journals in the sphere of tourism studies, should find the research findings particularly interesting.
Research originality. Among all the studies on knowledge transfer in tourism, most probably this is first such work in Poland that resorts to such a great number and variety of opinions received from editors-in-chief and members of scientific boards of tourism journals.
Type of paper. The paper features both theoretical considerations and a presentation of original empirical studies. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W. (2016), "Annals of Tourism Research" jako źródło wiedzy o osiągnięciach badawczych antropologii w dziedzinie turystyki, "Folia Turistica", nr 39, s. 11-46.
 • Alejziak W. (2011), Kto to jest "mistrz naukowy" oraz jaka jest jego rola we współczesnej nauce - rozważania na przykładzie badań turystycznych, "Folia Turistica": Wydanie specjalne z okazji 35-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie: "Z warsztatów Mistrzów", 25 (2), s. 439-495.
 • Alejziak W. (2008), Metodologia badań w turystyce, [w:] Winiarski R., red., Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 140-164.
 • "Annals of Tourism Research". Home page: http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/ (11.11.2015).
 • Baggio R., Cooper Ch. (2010), Knowledge transfer in a to tourism destination: the effects of a network structure, "The Service Industries Journal", Vol. 30 (8), 2010. Special Issue on: Advances in service network analysis edited by N. Scott and E. Laws. Praca dostępna także online (jako Working Paper): http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.2734.pdf
 • Bajerski A. (2008), Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus - próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii, "Czasopismo Geograficzne", nr 79 (3), s. 367-382.
 • Banach M. (2007) "Open Access" czy "Pay for Preview"?, [w:] IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach. Open Access, Toruń (Poland), 7-8 December 2007.Online: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat18/banach.php].
 • Beesley L.G.A., Cooper Ch. (2008), Defining knowledge management (KM) activities: towards consensus, "Journal of Knowledge Management", Vol. 12 (3), s. 48-62.
 • Benckendorff P., Zehrer A. (2013), A network analysis of tourism research, "Annals of Tourism Research", Vol. 43, s. 121-149.
 • Brzeziński J.M. (2012), Po co Akademia? O dostojeństwie nauki, "Nauka", nr 1, s. 21-31. http://www.staff.amu.edu.pl/~brzezuam/teksty/po_co_academia.pdf
 • Cheng C.K., Li X.R, Petrick J., O'Leary J.T. (2005), Examining Tourism Knowledge Development from Journals Topics, [w:] TTRA Annual Conference Proceedings - 2005, s. 364-370.
 • Chłopkowska D. (2009), Naukowe czasopisma turystyczne w Polsce w latach 1990-2007, "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 47 (1), s. 33-47.
 • Cichy M.J., Janik A., Ryszko A. (2016), Problematyka mapowania transferu wiedzy na przykładzie procesu opracowywania ekoinnowacji, [w:] Knosala R., red., Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 62-74.
 • Cisek S. (2008), Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. Online: http://eprints.rclis.org/11212/.
 • Cooper, C. (2006). Knowledge management and tourism. "Annals of Tourism Research", Vol. 33 (1), s. 47-64.
 • Cybula I. (2007), Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do i wojny światowej, "Folia Turistica", nr 18, s. 185-2004.
 • Czernek K. (2014), Wiedza, jej rodzaje i znaczenie dla budowania relacji w sektorze turystycznym, "Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny Katowice", nr 182 - Zarządzanie relacjami w biznesie, s. 13-144. Online: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/12_K.Czernek_Wiedza_jej_rodzaje_i_znaczenie....pdf
 • Dann G.M.S. (2011), Anglophone hegemony in tourism studies today, "Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal", Vol. 1 (1), s. 1-30.
 • Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge:How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business School Press.
 • Ferreira R.R., DeFranco A.L., Rappole C.L. (1994), Rating the Hospitality Journals, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 13 (3), s. 209-218.
 • Frechtling D. (2004), Assessment of Tourism/Hospitality Journals' Role in Knowledge Transfer: An Explanatory Study, "Journal of Travel Research", Vol. 43, s. 100-107. Online: http://jtr.sagepub.com/content/43/2/100.short
 • Goeldner Ch. (2005), Reflections on the Historic Role of Journals in Shaping Tourism Knowledge, "The Journal of Tourism Studies", Vol. 16 (2), s. 44-51. Online: https://www.jcu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/122010/jcudev_012906.pdf.
 • Goeldner C.R. (2011). Reflecting on 50 years of the Journal of Travel Research, "Journal of Travel Research", Vol. 50 (6), s. 583-586.
 • Gołembski G. (2008), Polskie czasopisma naukowe z zakresu turystyki - "Problemy Turystyki", "Turyzm" nr 18 (1), s. 97-99.
 • Graburn N., Jafari, J. (1991), Introduction: tourism social science, "Annals of Tourism Research", Vol. 18 (1), s. 1-11.
 • Gudanowska A.E. (2011), Mapy wiedzy jako narzędzie lokalizacji zasobów wiedzy w organizacji, "Problemy eksploatacji", nr 3, s. 19-31.
 • Hall C. M. (2006), The impact of tourism knowledge: Google scholar, citations and the opening up of academic space, "e-Review of Tourism Research", Vol. 4 (5), s. 119-136. Online http://ertr.tamu.edu/files/2012/09/206_a-4-5-3.pdf.
 • Hallin C.A., Marnburg E. (2008), Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical research, "Tourism Management", Vol. 29, s. 366-381.
 • Hung K., Law R. (2011), An overview of Internet-based surveys in hospitality and tourism journals, "Tourism Management", Vol. 32, s. 717-724
 • Hunt C.A., Gao J., Xue L., (2014). A visual analysis of trends in the titles and keywords of top-ranked tourism journals, "Current Issues in Tourism", Vol. 17 (10), s. 849-855. On line: http://sites.psu.edu/carterahunt/wp-content/uploads/sites/13788/2013/02/Hunt-Gao-Xue_Visual-Analysis_2014.pdf.
 • Jackowski A. (2008), Polskie czasopisma naukowe z zakresu turystyki - "Peregrinus Cracoviensis", "Folia Turistica", nr 18 (1), 2008, s. 105-107.
 • Jackowski A., Liro J. (2015), Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936 -1939), [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom XIV, Rozwój badań geograficznych nad turystyką, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Jamal T., Smith B., Watson E. (2008), Ranking, rating and scoring of tourism journals: Interdisciplinary challenges and innovations, "Tourism Management", Vol. 29 (1), s. 66-78.
 • Jankowska E. (2014), Wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP - alternatywa dla IF, "Podkarpackie Studia Biblioteczne" nr 3 (2014), s. 48-57. Online: http://www.pbc.rzeszow.pl/Content/11250/PSB3-2014.pdf.
 • Jasieński M. (1991), Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce, "Wiadomości Ekologiczne", nr 37, s. 247-263. Online http://inko.wsb-nlu.edu.pl/uploadedFiles/file/Jasienski_GARFIELD.pdf.
 • Jogaratnam G., Chon K., McCleary K., Mena M., Yoo, J. (2005), An analysis of institutional contributors to three major academic tourism journals: 1992-2001, "Tourism Management", Vol. 26 (5), s. 641-648.
 • Kolasa W. (1998), Współczesne czasopismo popularnonaukowe, "Rocznik Historii Prasy Polskiej", Tom 1, Z. 1-2, s. 143-169. Online: http://eprints.rclis.org/16408/1/kolasa_pop_1998.pdf.
 • Korobkin R. (1999), Ranking journals: Some thoughts on theory and methodology, "Florida State Univeristy Law Review", Vol. 25, s. 641-648.
 • Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa.
 • Kronenbnerg Ch., Muller S., Peters M., Pikkemaat B., Weiermair K. (red.), (2008), Changes Management in Tourism Their Significance and Development, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 • Kruczek Z. (2008), Polskie czasopisma naukowe z zakresu turystyki "Problemy Turystyki", "Folia Turistica", "Turyzm", nr 18 (1), s. 102-105.
 • Kulczycki, E. (2012). Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, [w:] Sójkowska I., red., Materiały konferencyjne EBIB nr 22. Toruń: Stowarzyszenie EBIB. Online: http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/05/Blogi-i-serwisy-naukowe.pdf
 • Kulczycki E. (2016), Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych, "Nauka", Vol. 1/2016, s. 107-142. Online: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/651/668.
 • Kulczycki E. (2013), Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych, Stowarzyszenie EBiB, Toruń. Online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7853/1/Kulczycki_Otwarte_czasopisma_ Zak adanie_czasopism_naukowych_oraz_transformacja_czasopism_zamknietych.pdf.
 • Kulczycki Z. (1982), Historia turystyki, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Laureaci Nobla wzywają do większej otwartości w medycynie. Online: http://otwartanauka.pl/blog/2008/07/laureaci-nobla-wzywaja-do-wiekszej-otwartosci-w-medycynie/.
 • Liszewski S. (2005), Badania geograficzne nad turystyką w Polsce i na świecie, [w:] Winiarski R., Alejziak W., red., Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIZ Rzeszów, s. 23-34.
 • Liszewski S. (2008), Polskie czasopisma naukowe z zakresu turyzmu - "Turyzm", "Turyzm", Tom 18 (z. 1), s. 100-102.
 • Liszewski S. (2011), Tourism Studies: Situated within Multiple Disciplines or a single Independent Discipline? (discursive article), "Tourism", Vol. 20 (2), s. 37-44.
 • Maciejewska Ł., Moskwa K., Urbańczyk B. (2007), Czasopisma naukowe Open Access - model otwartego dostępu do wiedzy, w: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia (Materiały konferencyjne nr 18). Online: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php.
 • Marszałek A., (2014), Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 17-26.
 • Martinez-Conde S., S.L. Macknik, Powell D. (2016), Naukowiec celebrytą?, "Scientific American. Świat Nauki", nr 11(303), s. 58-61.
 • McKercher B. (2005), A case for ranking tourism journals, "Tourism Management", Vol. 26 (5), s. 649-651.
 • McKercher B., Law R., Lam T. (2006), Rating tourism and hospitality journals, "Tourism Management", Vol. 27 (6), s. 1235-1252.
 • McKercher B. (2008), A citation analysis of tourism scholars, "Tourism Management", Vol. 29 (6), s. 1226-1232.
 • Mikołajczak Z. (1985), Piśmiennictwo turystyczne, [w:] Turystyka w 40-leciu PRL - wybrane zagadnienia, "Biuletyn Głównego Komitetu Turystyki", Numer Specjalny "B", Warszawa.
 • Mikołajuk L., (2014) Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowe, "Podkarpackie Studia Biblioteczne" nr 3 (2014), s. 5-23. Online: http://www.pbc.rzeszow.pl/Content/11250/PSB3-2014.pdf.
 • MNiSW (2015a), Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/43c1be3f008be0b2497dadb316de53da.pdf
 • MNiSW (2015b), Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych oraz czasopismach z 23 grudnia 2015 roku - część b wykazu czasopism naukowych czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach: Online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf
 • Niedźwiedzka B (2001), Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i wdrażanie innowacji, [w:] Informacja naukowa w zdrowiu publicznym, Kraków 2001, s. 127-151.
 • Mikuła B. (2011), Transfer wiedzy w organizacji, [w:] Potocki A., red., Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 59-76.
 • B. Morton B. (1997), Is the Journal as We Know It an Article of Faith? An Open Letter to the Faculty, "The Public-Access Computer Systems Review" 8 (2). Online: http://epress.lib.uh.edu/pr/v8/n2/mort8n2.html
 • Nahotko M. (2007), Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa. Online: https://www.researchgate.net/profile/Marek_Nahotko/publication/263968154_Naukowe_czasopisma_elektroniczne/links/546a45350cf2f5eb18077986.pdf.
 • Nowak P. (2013), Funkcje współczesnych czasopism naukowych - pomiędzy wyobrażeniami a rzeczywistością, "Biuletyn EBiB", nr 8 (144), s. 1-10.
 • Online: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/131/261.
 • Nowak P. (2009), Samopublikowanie; stara metoda - nowy sens w dobie e-science, "Biblioteka", nr 13 (22), s. 88-89.
 • Nowak P. (2000), Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, Motivex, Poznań.
 • Olszewski M., The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies, "Szczecin University Scientific Journal", Vol. 883, Service Management 16 (2), S. 111-118.
 • Oppermann M., Cooper M. (1996), Hospitality and tourism journals: similarities, differences and market positioning, "Australian Journal of Hospitality Management", 3(2), s. 75-80.
 • Pechlaner H., Zehrer A., Matzler K., Abfalter D., (2004), A Ranking of International Tourism and Hospitality Journals, "Journal of Travel Research", Vol. 42, s. 328-332. Online: http://www.uhu.es/GEIDETUR/archivos/RKofJOURNALS1.pdf.
 • Potocki A. (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Online: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/dnk_ok_ks23.htm.
 • Prinke R. (2010), Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne, "Biblioteka", nr 14(23), s. 137-147. Online: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/viewFile/170/120.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Przyłuska J. (2010), Od spisu publikacji do repozytorium - ewolucja form dokumentowania dorobku naukowego, [w:] Wrocławska M., Jerzyk-Wojtecka J., red., Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja? Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009, Łódź. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191-198. Online: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1885/191-198.pdf.
 • Puchalska-Miętus K. (2001), Zasady oceny i klasyfikacji czasopism naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki turystycznej i rekreacyjnej, "Zeszyty Naukowe" Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nr 81, s. 53-60, Kraków.
 • Racki G. (2005), Pułapki "Master" Journal List z Filadelfii, "Przegląd Geologiczny", Vol. 53 (7), s. 560-561.
 • Ruhanen L. Cooper C.,(2003), Developing a Knowledge Management Approach to Tourism Research, "Tedqual", Vol. 6, s. 9-13.
 • Ryan Ch. (2005), The Ranking and Rating of Academics and Journals in Tourism Research, "Tourism Management", Vol. 26, s. 657-662.
 • Ryan Ch., Page S.J. (2015), Special issue: Journal impact factors, "Tourism Management", Vol. 51, s. 298-299.
 • Rychlik M., Karwasińska E. (2007), Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim, "Biblioteka", nr 11 (20), s. 153-167.
 • Schmidgall R.S., Woods R.H., (1993), Rating of Publication Channels by Hospitality Faculty, "Hospitality Research Journal", Vol.16 (3), s. 89-103.
 • Schmidgall, R. S., Woods R.H., Rutherford D.G. (1996), Journal and Periodical Usefulness: As Rated by Hospitality Faculty Members, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", Vol. 27 (2), s. 47-56.
 • Seife Ch. (2016), SPIN w dziennikarstwie naukowym, "Scientific American. Świat Nauki", nr 11(303), s. 48-55.
 • Shaw G., Williams A.M. (2009), Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisations: an emerging research agenda, "Tourism Management", Vol. 30 (3), s. 325-335.
 • Sheldon P. J. (1990), Journals in Tourism and Hospitality: The Perceptions of Publishing Faculty, "Journal of Tourism Studies", Vol. 1 (1), s. 42-48.
 • Shaw G., Williams A.M., (2009), Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisations: an emerging research agenda, "Tourism Management", Vol. 30 (3), s. 325-335.
 • Stefanowicz B. (2013), Informacja. Wiedza. Mądrość, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_Informacja_Wiedza_Madrosc_180413.pdf.
 • TSG (1988), Managing the Knowledge Asset into the 21st Century: Focus on Research Consortia, Technology Strategy Group, Cambridge.
 • Waldrop M. M. (2008), Science 2.0: Great New Tool, or Great Risk?, Online: http://www.sciam.com/article.cfm?id=science-2-point-0-great-new-toolor-greatrisk&page=1.
 • Weidenfeld A., Williams A.M., Butler R.W. (2010), Knowledge transfers and innovations amongst attractions, "Annals of Tourism Research", Vol. 37(3), s. 604-626.
 • Weiner G. (2001). The academic journal: has it a future?, "Education Policy Analysis Archives", Vol. 9 (9).
 • Werner K., Dickson G., Hyde K.F. (2015), Learning and knowledge transfer processes in a mega-events context: The case of the 2011 Rugby World Cup, "Tourism Management", Vol. 48, s. 174-187
 • Wickham M., Dunn A., Sweeney S. (2012). Analysis of the leading tourism journals 1999-2008, "Annals of Tourism Research", Vol. 39(3), s. 1714-1718.
 • Xiao H., Jafari J., Cloke P., Tribe J. (2013), Annals: 40-40 vision, "Annals of Tourism Research", Vol. 40, s. 352-385.
 • Xiao H., Smith S.L.J. (2005), Source knowledge for tourism research, "Annals of Tourism Research", Vol. 32(1), s. 272-275.
 • Xiao H., Smith S.L.J. (2006), The making of tourism research: Insights from a social sciences journal, "Annals of Tourism Research", Vol. 33(2), s. 490-507.
 • Xiao H., Smith S.L.J. (2008), Knowledge impact: An appraisal of tourism scholarship, "Annals of Tourism Research", Vol. 35 (1), s. 62-83.
 • Zehrer A., (2008), Academic Tourism Journals, [w:] Kronenbnerg Ch., Muller S., Peters M., Pikkemaat B., Weiermair K., red., Changes Management in Tourism Their Significance and Development, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 303-312. Online: https://books.google.pl/books?isbn=3503110844
 • http://academia.edu
 • http://www.ease.org.uk/publications/european-science-editing/
 • http://ekulczycki.pl/
 • http://ertr.tamu.edu/files/2012/09/206_a-4-5-3.pdf
 • http://www.gremium.forumturystyki.pl/)
 • http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
 • http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/
 • http://journalinsights.elsevier.com/journals/0160-7383/downloads
 • http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/KT/katedra/Strony/default.aspx].
 • http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
 • http://otwartanauka.pl/blog/2008/07/laureaci-nobla-wzywaja-do-wiekszej-otwartosci-w-medycynie
 • http://researchgate.net.
 • https://www.researchgate.net/publication/304153883Journal_impact_factor_2016Thompson_Reuters/
 • https://www.researchgate.net/profile/Xiang_Li29/publication/232389703_An_examination_of_tourism_journal_development/links/0046352bbffc63c5c8000000.pdf
 • https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-travel-research/journal200788
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171463544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.