PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 549--557
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13

Autorzy
Warianty tytułu
The Use of Fair Value in the Valuation of Fixed Assets in the Regulations of IAS 16 and IFRS 13
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania wartości godziwej w wycenie środków trwałych, zaprezentowanie zasad i problemów dotyczących ujmowania i wyceny środków trwałych w zakresie regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - MSR nr 16 oraz MSSF nr 13, uświadomienie znaczenia różnic, jakie występują pomiędzy zapisami krajowymi i międzynarodowymi w tym względzie. Problematyka wyceny środków trwałych nabiera znaczenia, gdyż coraz więcej firm działających na polskim rynku, jest zobligowanych do ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czy to z uwagi na przepisy prawa, czy ze względu na powiązania kapitałowe z firmami zagranicznymi. Metodologia badania - W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy. Wynik - Artykuł jest próbą wykazania, że wartość godziwa jest obecnie niezwykle ważnym parametrem wyceny. Jest miarą wykorzystywaną w zakresie wyceny składników majątkowych przy ich początkowym ujęciu, jak i na dzień bilansowy. Wartość godziwa jest również wykorzystywana w wycenie środków trwałych na gruncie MSR nr 16. Poznanie zasad i technik wyceny według wartości godziwej jest zatem priorytetem dla jednostek stosujących regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Oryginalność/wartość - Wskazanie w artykule zakresu wykorzystania wartości godziwej w wycenie środków trwałych oraz występujących różnic w tym zakresie w kontekście regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the article is to indicate the possibility of the use of fair value in the valuation of fixed assets, to present the principles and problems relating to the recognition and measurement of fixed assets in the regulation of the International Accounting Standards - IAS 16 and IFRS 13, to realize the importance of the differences that exist between the provisions of national and international this regard. The issue of valuation of assets gained importance as more and more companies operating on the Polish market, it is obliged to recognizing economic events in accordance with International Accounting Standards, whether it's because of the law, or because of the capital ties with foreign companies. Design/Methodology/approach - The article uses the national literature in this area and legislation. Used method of analysis. Findings - The article is an attempt to demonstrate that the fair value is now a very important parameter of valuation. It is a measure used in the valuation of assets at initial recognition and at the balance sheet date. Fair value is also used in the valuation of fixed assets on the basis of IAS 16. Understanding the principles and techniques of fair value is therefore a priority for entities applying the regulations of the International Accounting Standards Board. Originality/value - The indication in the article range of use of fair value in the valuation of fixed assets and the existing differences in this respect in the context of the regulations of national and international accounting.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Gierusz J. (2011). Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118).
 • Gierusz J. (2012). Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena wartości godziwe. Zarządzanie i Finanse, 4.
 • Hońko S. (2012). Wartość godziwa - parametr czy koncepcja wyceny? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 684. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45.
 • Kuzior A (2012). Obszary wykorzystywania wartości godziwej w MSSF. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. Katowice.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe".
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 23 "Koszty finansowania zewnętrznego".
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 13 " Wycena wartości godziwej".
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. Urz. UE nr L338/10.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz. U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2011). MSSF. T. I, II. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.