PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 623--634
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów wsparcia jakości kredytowej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych

Warianty tytułu
The Use of Credit Enhancement Facilities in the Financing of Infrastructure Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Jedną z konsekwencji współczesnego kryzysu finansowego i ekonomicznego jest spadek inwestycji infrastrukturalnych, głównie na skutek mniejszego zaangażowania podmiotów prywatnych oraz sektora publicznego w tym obszarze. W przypadku sektora publicznego wynika to z ograniczeń budżetowych, które wymusiły wprowadzenie zmian w priorytetach w zakresie przyszłych wydatków, a także w planach rozwoju infrastruktury. Z kolei mniejszy udział podmiotów prywatnych w inwestycjach infrastrukturalnych jest efektem pogorszenia się warunków dostępu do źródeł finansowania. Główną rolę w finansowaniu projektów infrastrukturalnych odgrywają bowiem banki, które w odpowiedzi na kryzys finansowy zaostrzyły wymogi dotyczące zabezpieczeń udzielanych kredytów, skróciły terminy zapadalności oraz podniosły stopy procentowe. Z drugiej strony, rynki kapitałowe, szczególnie rynki obligacji, oferujące możliwości pozyskania długoterminowych funduszy, pozostają marginalnym źródłem w strukturze finansowania projektów infrastrukturalnych, głównie ze względu na niską zazwyczaj ocenę ratingową tych projektów, będącą poniżej ryzyka akceptowalnego przede wszystkim przez inwestorów instytucjonalnych. Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury są bardzo duże i nie mogą być sfinansowane tylko z funduszy publicznych, nawet w okresie dobrej kondycji finansów publicznych. Oznacza to, że niezbędne jest poszukanie nowych modeli finansowania kapitałem prywatnym. Jednym z takich rozwiązań są inicjatywy podejmowane przez instytucje publiczne w zakresie wsparcia jakości kredytowej długu emitowanego w związku z realizacją projektów infrastrukturalnych. Celem artykułu jest prezentacja i ocena takich form wsparcia na przykładzie unijnej inicjatywy obligacji projektowych oraz gwarancji rządowych w Wielkiej Brytanii. Metodologia badania - Praca powstała w oparciu o studia literaturowe, analizę unijnego ustawodawstwa oraz studia przypadków projektów objętych wsparciem jakości kredytowej. Wynik - Wsparcie jakości kredytowej może być skutecznym narzędziem stymulowania inwestycji w infrastrukturę i zaangażowania w takie projekty inwestorów długoterminowych, podnosi bowiem ocenę ratingową długu finansującego projekty infrastrukturalne. Niektóre jednak formy wsparcia jakości kredytowej, np. unijna inicjatywa obligacji projektowych, mają również słabe strony, obniżające ich efektywność. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono ważne kwestie finansowania projektów infrastrukturalnych, które nabierają szczególnego znaczenia w okresie kryzysów finansowych, gdy środki publiczne na ten cel zostają ograniczone w związku z koniecznością zmniejszenia przez państwa poziomu zadłużenia i deficytu budżetowego, a sektor prywatny ma utrudniony dostęp do źródeł finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - One of the consequences of the modern financial and economic crisis is the decline in infrastructure investments mainly due to less involvement of the private and the public sector in this area. In case of the public sector this is due to the budgetary constraints that have forced changes in priorities for future expenditure, as well as plans for infrastructure development. In turn, the smaller share of private sector investment in infrastructure is a result of the deterioration of the conditions of access to finance since banks play the main role in financing infrastructure projects as in response to the financial crisis they have tightened requirements for loans collateral, shortened maturities and raised interest rates. On the other hand, capital markets, especially bond markets, remain marginal as the source of financing of infrastructure projects, mainly due to the low rating of such projects, which is below the risk acceptable by institutional investors. Investment needs in infrastructure are very large and cannot be financed only with public funds even if public finances are stable and balanced. This means that it is necessary to look for new models of infrastructure financing based on private capital. One of the solutions can be the credit enhancement initiatives undertaken by the public authorities intended to debt issued in connection with the implementation of infrastructure projects. The aim of the article is to present and evaluate these forms of support on the example of the EU Project Bonds Initiative and the UK Guarantees scheme for infrastructure. Design/methodology/approach - The paper is based on literature studies, analysis of the EU legislation as well as case studies of projects supporting by credit enhancement facilities. Findings - Credit enhancement can be an effective tool to stimulate investment in infrastructure and commitment of long-term investors to such projects because it raises the rating of debt financing infrastructure projects. However, some forms of credit enhancement, e.g. EU Project Bonds Initiative, also have weaknesses reducing their effectiveness. Originality/value - The article considers important issues of financing of infrastructure projects which are of particular importance in the period of financial crisis when public funds for this purpose are limited due to the need to reduce the public debt as well as the private sector has limited access to financing sources.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ehlers T. (2014). Understanding the challenges for infrastructure finance. BIS Working Papers, 454.
 • European Investment Bank (2012). An outline guide to Project Bonds Credit Enhancement and the Project Bond Initiative. Luxembourg.
 • European Investment Bank (2014). The EU-EIB 2020 Project Bond Initiative and Developments in Infrastructure Financing. Project & Infrastructure Finance Conference. London.
 • European Commission (2011a). A pilot for the Europe 2020 Project Bond Initiative, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2011/0660 final.
 • European Commission (2016). Commission Staff Working Document on the Ad-hoc Audit of the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative. SWD(2016) 58 final.
 • European Commission (2011b). Stakeholder consultation paper on the Europe 2020 Project Bond Initiative, 28.02.2011. Brussels.
 • Gatzert N., Kosub T. (2016). The Impact of European Initiatives to Promote Infrastructure Investments from the Insurance Industry's Perspective. Working Paper, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg.
 • Guiteras M. (2014). Financing Useless Projects: the Debts of Castor Project. Observatori del Deute en la Globalització. Pobrano z: http://www.odg.cat/en/publication (27.03.2016).
 • HM Treasury, Infrastructure and Projects Authority (2016). National Infrastructure Delivery Plan 2016-2021. London.
 • HM Treasury, Infrastructure UK (2011). National Infrastructure Plan 2011, London.
 • Komisja Europejska (2013). Sprawozdanie okresowe z etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach Strategii "Europa 2020". Bruksela.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. (2014). Obligacje projektowe - nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym. Studia BAS, 3 (39).
 • Monti M. (2010). A New Strategy for the Single Market, At the Service of Europe's Economy and Society. Report to the President of the European Commission José Manuel Barroso. Brussels.
 • Mosionek-Schweda M. (2016). Financing of European Infrastructure Investments Through Bond Market. International Business and Global Economy, 35.
 • National Audit Office (2015). UK Guarantees scheme for infrastructure. London.
 • O'Farrell S. (2014). Where now for the Project Bonds Initiative? Observatori del Deute en la Globalització. Pobrano z: http://www.odg.cat/en/publication (27.03.2016).
 • Szymański K. (2013). Unia Europejska testuje nową formułę inwestowania. Pobrano z: http://obserwatorfinansowy.pl (27.03.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.