PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23 | 551--562
Tytuł artykułu

Identyfikacja barier w procesach ewaluacji europejskich projektów innowacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Barriers Identification in Processes of European Innovative Projects Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne bariery występujące w procesach oceny projektów oraz dyfuzji innowacji, wynikające z przyczyn formalnych i merytorycznych występujących w procesach ewaluacji europejskich projektów innowacyjnych. Zakres rozważań ograniczono do ewaluacji ex-ante tzn. dotyczącej wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych planowanych do realizacji w Polsce. Na podstawie badań empirycznych wykazano, że niedoskonałości procesu ewaluacji mogą prowadzić do negatywnych ocen wartościowych projektów. W artykule przedstawiono rezultaty dociekań naukowych uzyskanych dzięki przeprowadzeniu analizy literatury oraz danych empirycznych zgromadzonych w dostępnych dokumentach programowych i zebranych w efekcie obserwacji nieuczestniczącej procesów ewaluacji projektów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify and discuss significant barriers that exist in projects appraisal and diffusion of innovations processes arising from reasons of formal and substantive European innovative projects evaluation. The scope of consideration has been limited to ex-ante, i.e. on the application forms for funding research and development projects planned for implementation in Poland. On the basis of empirical studies, it has been demonstrated that the imperfections of the evaluation process can lead to negative assessments of valuable projects. The article presents the results of scientific investigations stemming from the analysis of literature and empirical data gathered in the available program documents and collected as a result of nonparticipatory observation of the EU projects evaluation processes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
551--562
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Dodgson M., Gann D. M., Phillips N., Perspectives on Innovation Management, w: Dodgson M., Gann D. M., Phillips N. (red.), The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, 2014.
 • 2. Drucker P. F., Innovation and Entrepreneurship, Harper Business, 2006.
 • 3. Hejduk I. K., Sustainability warunkiem przetrwania [Sustainability to Survive], "Przedsiębiorstwo przyszłości", kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, nr 2(7) kwiecień 2011.
 • 4. Komisja Europejska, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth], Komunikat Komisji, Bruksela 2010.
 • 5. Kryteria poddziałania 3.2.1 POIR [Criteria of sub-action 3.2.1 POIR].
 • 6. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [Plan for Responsible Development], Ministerstwo Rozwoju, 2016.
 • 7. Porter M. E., Porter o konkurencji [Porter about competition], PWE, Warszawa 2001.
 • 8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 [Operational Programme Intelligent Development 2014-2020], Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Warszawa 2015.
 • 9. Regulamin konkursu nr 2 [Competition Rules No. 2], 2016, Poddziałanie 3.2.2 POIR.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty].
 • 11. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego [The theory of economic development], PWN, Warszawa 1960.
 • 12. Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów [Annex 4 to the Detailed description of priority axes of Operational Programme Intelligent Development 2014-2020 - Project Selection Criteria].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.