PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 (82) Cz.1 Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw | 833--840
Tytuł artykułu

Finansowanie innowacyjnych projektów a przemysłowy sektor MSP na przykładzie Polski Wschodniej

Warianty tytułu
Financing of Innovative Projects and Industrial SME Sector Enterprises on the Example of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badania dotyczącego określeniu wpływu źródeł finansowania innowacyjnych projektów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych sektora MSP w Polsce Wschodniej, które w szczególności uwzględniały nakłady ponoszone na działalność innowacyjną, jak i wdrażanie nowych/udoskonalonych rozwiązań. Główna hipoteza badawcza to twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest uzależniona od szeregu determinant wpływających, a konkretne źródło finansowania projektów innowacyjnych może destymulować lub stymulować działalność innowacyjną w różnokierunkowy sposób. Metodologia badania - W przeprowadzonym badaniu ankietowym dotyczącym źródeł finansowania innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora MSP w Polsce Wschodniej wzięło udział 626 jednostek należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących na obszarze Polski Wschodniej, do której należą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. W celu określenia oddziaływania źródeł finansowania innowacyjnych projektów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa - modelami probitowymi. Wynik - Spośród wymienianych w literaturze przedmiotu form finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, każda ma pozytywny wpływ na realizację procesu innowacyjnego w aspekcie chęci ponoszenia nakładów na działalność B + R. Duża część z nich wskazywana w literaturze przedmiotu jako aktywizująca może mieć jednak odmienny charakter w ujęciu modelowania statystycznego. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono istotny z punktu widzenia poznawczego aspekt w kształtowaniu aktywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, jakim są formy finansowania innowacyjnych projektów. W artykule określono, czy źródła finansowania mają charakter stymulujący czy destymulujący ponoszenia nakładów na działalność innowacyjną w różnych aspektach oraz implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu innowacji technologicznych wśród przedsiębiorstw przemysłowych sektora MSP w Polsce Wschodniej. Artykuł jest kontynuacją rozważań w tym temacie, które przeprowadzone były w województwie podlaskim oraz zachodniopomorskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main purpose of this article is to present the results of a study on the determination of the impact of sources of financing innovation projects, innovation activity of industrial enterprises of the SME sector in Eastern Poland, which in particular take into account the expenditures incurred for innovation and implementation of new / improved solutions. The main hypothesis of the research is the claim that innovative activity of economic entities is dependent on a number of determinants, and the specific source of funding for innovation projects can destimulate or stimulate innovative activity in multidirectional way. Design/methodology/approach - The survey questionnaire concerning the financing of innovation projects in the industrial enterprises of the SME sector in Eastern Poland was attended by 626 individuals belonging to the sector of small and medium-sized enterprises operating in the area of Eastern Poland, which includes the Warmia-Mazury, Podlasie, Lublin, Świętokrzyskie and Podkarpackie regions. In order to determine the impact of financing of innovative projects on innovation activity models based on probability analysis was used - probit model. Findings - From depicted in the literature forms of financing innovative projects, each has a positive impact on the implementation of the innovation process in terms of willingness to incur expenses for innovation and R&D activities. A large part of them indicated in the literature as "The activating, determinants" however, may have a different character in terms of statistical modeling. Originality/value - The article raises important from the point of view of the cognitive aspect in the development of the activity of innovation processes in enterprises, which are the forms of funding for innovative projects. The article specified that the sources of funding are stimulating or destimulating incurring expenditures on innovative activities in different aspects and implementation of innovative solutions in the field of technological innovation among industrial companies of the SME sector in Eastern Poland. The article is a continuation of the discussion of this topic, which was conducted in Podlaskie and Zachodniopomorskie region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dzikowski P. (2013). Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012. W: A. Świadek (red), Innowacje przyszłością rozwoju regionu. Część I. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe IVG.
 • Gajda W. (2015). The innovative activity of the Polish business entities - an attempt to assess. W: B. Prusak (red.), Enterprises in unstable economy. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishing.
 • Janasz K. (2013). Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami. Warszawa: CeDeWu.
 • Janasz K. (2011). Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003-2008. Studia i prace wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 119.
 • Kozioł-Nadolna K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
 • Pietras P., Głodek P. (2005). Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP. Warszawa: PARP.
 • Podręcznik Oslo (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Paryż.
 • Szopik-Depczyńska K. (2015). Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w woj. Podlaskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74.
 • Szopik-Depczyńska K. (2014). Źródła finansowania projektów w procesie kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych na Pomorzu Zachodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66.
 • Świadek A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171464963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.