PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 | 9--33
Tytuł artykułu

Model of Sustainable Tourism - Theoretical and Empirical Approach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model turystyki zrównoważonej - podejście teoretyczne i empiryczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel. Celem artykułu było przedstawienie długookresowego modelu turystyki zrównoważonej oraz zaprezentowanie wstępnych wyników jego empirycznej weryfikacji.
Metoda. Założono, że głównym celem turystyki zrównoważonej przyjętym do konstrukcji modelu jest dążenie do osiągnięcia stanu równowagi w zaspokajaniu potrzeb dwóch głównych grup interesariuszy turystyki, to jest turystów oraz społeczności ich przyjmujących. Jednocześnie uznano, że nie może być przekroczony pewien akceptowalny poziom kosztów, rozumianych jako degradacja środowiska społecznego, gospodarczego i naturalnego w związku z rozwojem turystyki na danym obszarze.
Wyniki. Do konstrukcji modelu posłużono się graficzną formą funkcji matematycznej. A do opisu warunków równowagi i nierównowagi wykorzystano notację formalną (algebraiczną).
Ograniczenia badań i wnioskowania. Zaprezentowany model stanowi uproszczenie rzeczywistości empirycznej. Starano się w nim uwzględnić te cechy (i współzależności między nimi występujące), które mają szczególny wpływ na uzyskanie stanu równowagi lub jej braku. Empiryczna weryfikacja modelu została przeprowadzono na trzech rożnych obszarach recepcyjnych. Miała ona charakter pilotażowy.
Implikacja praktyczne. Model został poddany wstępnej weryfikacji empirycznej na trzech obszarach recepcyjnych: w Polsce, Turcji i na Cyprze. Wyniki tych badań wskazują, że może on stanowić dobre narzędzie do oceny sytuacji turystyki na zróżnicowanych obszarach turystycznych.
Oryginalność. Stosunkowo słabe podstawy teoretyczne, a także niejednoznaczność i różnorodność poglądów na temat turystyki zrównoważonej, jak również dominujący w literaturze przedmiotu styl opisowy, skłoniły autora do podjęcia próby przedstawienia istoty turystyki zrównoważonej w ujęciu modelowym.
Rodzaj pracy. Artykuł ma zarówno charakter przeglądowo-teoretyczny, jak i zawiera wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. This paper is devoted to the presentation of a model of sustainable tourism.
Method. The main objective of sustainable tourism assumed in the model is to strive toward a balance in reaping benefits by two main groups of stakeholders in tourism: tourists and local communities in destinations; at the same time it is assumed that an acceptable level of the degradation of natural and sociocultural tourist resources cannot be exceeded.
Findings. The model is presented in graph form from a mathematical function. Conditions of sustainability and unsustainability are described by means of algebraic notation.
Research and conclusion limitations. The model presented in the paper constitutes a kind of simplification of empirical reality. The author has striven to take into account those features (and interdependencies occurring between them) which have particular influence on sustainability or unsustainability. Empirical verification of the model has been conducted in three different destinations. This was a piloting study.
Practical implications. The model has been subject to a tentative verification project carried out in: Turkish Mediterranean coast and Polish Western Pomerania regions in 2013 as well as in the Republic of Cyprus in 2014. The results of this research point out that the model can be used as a good tool for the evaluation of tourism in different destinations.
Originality. Relatively weak theoretical grounds, combined with the ambiguity and diversity of views on sustainable tourism as well as the descriptive approach, which dominates in the literature, have prompted the author of this paper to make an attempt to render the essence of sustainable tourism in a model approach.
Type of paper. The article is of a review character and it presents a theoretical conception. The paper includes a number of case studies that were used for empirical verification of the model. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Tourism and Hospitality Management
Bibliografia
 • Agenda 21 (1992), United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro.
 • Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development (1995), World Travel and Tourism Council, United Nations World Tourism Organization, Earth Council.
 • Alejziak W. (2008), Metodologia badań w turystyce (Research methodology in tourism), [in:] Winiarski R., ed., Turystyka w naukach humanistycznych (Tourism in the humanities), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 140-164.
 • Blamey R.K. (2001), Principles of ecotourism, [in:] Weaver D.B., ed., The encyclopedia of ecotourism, CABI Publishing, Oxon-New York, pp. 5-22.
 • Boo E. (1990), Ecotourism: the potentials and pitfalls. Country case studies, World Wildlife Fund, Washington.
 • Bramwell B., Lane B. (1993), Interpretation and Sustainable Tourism: The Potential and the Pitfalls, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 1(2), pp. 71-80.
 • Bryman A. (2008), Social research methods, Oxford University Press.
 • Butler R.W. (1980), The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implication for the Management of Resources, [in:] "The Canadian Geographer", 25, pp. 151-170.
 • Butler R.W. (1999), Sustainable tourism: a state-of-the-art review, [in:] "Tourism Geographies", 1 (1), pp. 7-25.
 • Butler R.W. (2005), Problemy miejsc recepcji turystycznej ze zrownoważonym rozwojem (Problems of destination areas with sustainable development), [in:] Winiarski R., Alejziak W., eds., Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Krakow-Rzeszow, pp. 35-48.
 • Butowski L. (2012), Sustainable Tourism - A Model Approach, [in:] Kasimoglu M., ed., Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies, In Tech, Rijeka, pp. 3-20.
 • Butowski L. (2013), Długookresowy model turystyki zrownoważonej (A longterm model of sustainable Tourism), [in:] "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 32/2013, Turystyka, Ubezpieczenia, MSP; Ekonomia III, pp. 5-28.
 • Callicot J., Mumford K. (1997), Ecological Sustainability as a Conservation Concept, [in:] "Conservation Biology", 11(1), pp. 32-40.
 • Cater E., Lowman G., Eds. (1994), Ecotourism: a sustainable option?, Published in association with the Royal Geographical Society, Wiley, Chichester, New York.
 • Ceballos-Lescurain H. (1987), The future of ecotourism, [in:] "Mexico Journal", January 17, pp. 13-14.
 • Clarke J. (1997), A framework of approaches to sustainable tourism, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 12 (6), pp. 224-233.
 • Coccossis H., Parpairis A. (2000), Assessing the interaction between heritage, environment and tourism: Mykonos, [in:] Coccossis H., Nijkamp P., eds., Sustainable tourism development, Ashgate, Aldershot-Burlington-Singapore- Sydney, pp. 107-125.
 • Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972), Stockholm.
 • Durydiwka M., Kowalczyk A., Kulczyk, S. (2010), Definicja i zakres pojęcia "turystyka zrownoważona" (The definition and the range of the concept of 'sustainable tourism'), [in:] Kowalczyk A., ed., Turystyka zrownoważona (Sustainable Tourism), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 21-43.
 • Farrel B.H., Twinning-Ward L. (2004), Reconceptualization Tourism, [in:] "Annals of Tourism Research", 31 (2), pp. 274-295.
 • Fennel D.A. (1999), Ecotourism. An Introduction, Routledge, London-New York.
 • Forsyth T. (1997), Environmental responsibility and business regulations: the case of sustainable tourism, [in:] "The Geographical Journal", 163, 3, pp. 270-280.
 • Global Code of Ethics for Tourism (1999), United Nations World Tourism Organization, Madrid.
 • Gołembski G. (2009), Jakość usług w regionie turystycznym (Quality of services in a tourism region), [in:] Gołembski G., ed., Kompendium wiedzy o turystyce (Compendium of knowledge about Tourism), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 361-364.
 • Hardy A., Beeton R., Pearson L. (2003), Sustainable tourism: An overview of the concept and its position in relation to conceptualisations of tourism, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 10(6), pp. 475-496.
 • Harris R., Leiper N., eds. (1995), Sustainable Tourism: An Australian Perspective, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Hill T., Nel E., Trotter D. (2006), Small-scale, nature-based tourism as a pro-poor development intervention: two examples in KwaZulu-Nata, South Africa, [in:] "Singapore Journal of Tropical Geography", 27, 2, pp. 163-175.
 • Hughes G. (2002), Environmental indicators, [in:] "Annals of Tourism Research", 29 (2), pp. 457-477.
 • Hunter C. (1997), Sustainable tourism as an adaptive paradigm, [in:] "Annals of Tourism Research", 24 (4), pp. 850-867.
 • Jones P., Clarke-Hill C., Comfort D. (2008), Marketing and Sustainability, [in:] "Marketing Intelligence and Planning", 26 (2), pp. 123-130.
 • Kowalczyk, A., ed., (2010), Turystyka zrownoważona (Sustainable tourism), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krippendorf J. (1986), Tourism in the system of industrial society, [in:] "Annals of Tourism Research", 13 (4), pp. 517-532.
 • Krippendorf J., Zimmer P., Glauber H. (1988), Fur einen anderen Tourismus, Problemen-Perspectiven-Ratschlage, Fischer Verl., Frankfurt am Main.
 • Lane B. (1994), Sustainable rural tourism strategies; a tool for development and conservation, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 2, 1/2, pp. 102-111.
 • Lanfant M.-F., Graburn N. (1992), International tourism reconsidered: the principles of the alternative, [in:] Smith V.L., Eadington W., eds., Tourism alternatives: potentials and problems in the development of tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, pp. 88-112.
 • Leslie D., ed., (2012), Responsible tourism, CABI International.
 • Leśniak J. (2008), Realizacja koncepcji zrownoważonej turystyki w warunkach Szwecji (Implementation of the concept of sustainable tourism in Sweden), [in:] Gotowt-Jeziorska A., Śledzińska A,. eds., Turystyka zrownoważona i ekoturystyka (Sustainable tourism and ecotourism), PTTK, Warszawa, pp. 129-136.
 • Liszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna (Tourist space), [in:] "Turyzm", 5 (2).
 • Liu Z. (2003), Sustainable Tourism Development: A Critique, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 11(6), pp. 459-475.
 • Making tourism more sustainable. A guide for policy makers (2005), United Nations Environment Programme, World Tourism Organisation.
 • Maedows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W.W. III. (1972), Limits to growth. A Report for THE CLUB OF ROME'S Project on the Predicament of Mankind. Universe Books, New York.
 • Mika M. (2008), Sposoby ograniczenia negatywnego wpływu turystyki (Ways to reduce the negative impacts of tourism), [in:] Kurek W., ed., Turystyka (Tourism), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 471-482.
 • Our Common Future (1987), Report of the World Commission on Environment and Development.
 • Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrownoważonego (A tourist destination area in terms of sustainable development), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Rio Declaration on Environment and Development (1992), The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro. Shuang X., Tribe J., Chambers D. (2013), Conceptual research in tourism, [in:] "Annals of Tourism Research", 41, pp. 66-88.
 • Sustainable development of tourism. Conceptual definitions (2004), UN WTO, Madrid.
 • Sustainable tourism criteria (2008), UNEP, UN WTO & Rainforest Alliance. International Union for Conservation of Nature's World Conservation Congress, Barcelona.
 • Szwichtenberg A. (1993), Turystyka alternatywna i ekoturystyka - nowe pojęcia w geografii turyzmu (Alternative tourism and ecotourism - new concepts in tourism geography), [in:] "Turyzm", 3, 2, pp. 51-59.
 • The VISIT initiative. Tourism eco-labelling in Europe - moving the market towards sustainability (2004), ECEAT, ECOTRANS.
 • Turner R., Pearce D., Bateman I. (1994), Environmental Economics: An Elementary Introduction. Norfolk, UK, Harvester Wheatsheaf.
 • U Thant S., Man and His Environment, Report of the UN Secretary-General, 26 May 1969.
 • Weaver D.B. (2001a), Ecotourism in the context of other tourism types, [in:] Weaver D.B., ed., The encyclopedia of ecotourism, CABI Publishing, Oxon-New York, pp. 73-83.
 • Weaver D.B. (2001b), Ecotourism, John Wiley & Sons, Melbourne.
 • Wall G. (1993), International collaboration in the search for sustainable tourism in Bali, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 1, 1, pp. 38-47.
 • Wheeller B. (1993), Sustaining the ego, [in:] "Journal of Sustainable Tourism", 1, 2, pp. 121-129.
 • Zaręba D. (2010), Ekoturystyka (Ecotourism), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Charter for Sustainable Tourism (1995), Retrieved April 5, 2011, from The Sustainable Tourism Gateway Web site: http://www.gdrc.org/uem/ecotour/ charter.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171465337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.