PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 152 | 167--186
Tytuł artykułu

Ocena prezentacji nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of the Presentation of Investment Property in Financial Reports of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest ocena prezentacji nieruchomości inwestycyjnych przez wybrane spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeanalizowano zapisy ustawy o rachunkowości i MSR w zakresie wymaganych ujawnień, a następnie poddano analizie sprawozdania finansowe wybranych firm za dwa lata bilansowe (2013/2014). Wykazano, że wycena nieruchomości inwestycyjnych na poziomie wartości godziwych może istotnie wpływać na wysokość pozostałych przychodów/kosztów (a w konsekwencji na wynik do podziału), więc ważną kwestią są szczegółowe ujawnienia dotyczące powodów zmian tych wartości. Wykazano, że wycena według modelu kosztu daje istotnie różne wartości bilansowe od wyceny według modelu wartości godziwej, a więc rzetelna informacja o wartości godziwej inwestycji w nieruchomości jest jednym z ważniejszych elementów ujawnień sprawozdawczych. Należy uznać prezentacje nieruchomości inwestycyjnych w badanych sprawozdaniach za dostateczne. Jednocześnie wykazano, że nie zawierają one wszystkich wymaganych prawem ujawnień, a więc nie w pełni zapewniają informacje spełniające najważniejsze cechy jakościowe (wiarygodność i wartość prognostyczną). (abstrakt oryginalny)
EN
The study is meant to assess the presentation of investment property by selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It analyses the regulations of the act on accounting and IAS in the area of required disclosures, and then it analyses financial reports made by selected companies in two balance years (2013/14). It proves that the fair value investment property valuation may significantly affect the volume of remaining incomes/costs (and as a consequence the financial result and its division), so the detailed disclosures of the reasons behind changes in these values are an important issue. It also proves that cost model valuation gives rise to essentially different balance values, so reliable information about the fair value of property investment is one of the most important elements of reporting disclosures. The examined presentations of investment disclosures are to be regarded sufficient. However, at the same time it has been shown that they do not include all the disclosures required by the law; so they do not fully provide the information meeting the most important quality features (credibility and prognostic value). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Gierusz J., Dylematy wyceny inwestycji w nieruchomości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, t. 53 (109).
 • Gierusz J., Inwestycje w nieruchomości - polskie prawo bilansowe na tle MSR 40, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 691, Wrocław 2002.
 • Gmytrasiewcz M., Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
 • Hońko S., Inwestycje w nieruchomości w polskim prawie bilansowym - dokończenie, "Rachunkowość" 2015, nr 1.
 • Hońko S., Inwestycje w nieruchomości w polskim prawie bilansowym. Mało zobowiązań, dużo swobody, "Rachunkowość" 2014, nr 11.
 • Hońko S., Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, parametry, zasady, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 • Ignatowski R., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości. Część 5 - Nieruchomości inwestycyjne, "Rachunkowość" 2014, nr 6.
 • Kabalski P., Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, koszty zewnętrznego finansowanie aktywów, aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa w leasingu, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, red. A. Jaruga, SKwP, Warszawa 2006.
 • Kalinowski J., Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 60.
 • Kuzior A., Dylematy wyceny inwestycji niefinansowych, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2014, nr 106.
 • Pielichaty E., Nieruchomości inwestycyjne - wycena i przekwalifikowanie w świetle prawa bilansowego, w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 255.
 • . Romanowski K., Praktyczne problemy wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wartości rynkowej, "Rachunkowość" 2015, nr 7.
 • Rówińska M., Wycena inwestycji niefinansowych, w: Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, red. A. Piosik, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 • Rówińska M., Modele wyceny inwestycji niefinansowych - zasady odzwierciedlania skutków wyceny w kontekście międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, "Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 668 (41), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Tkocz-Wolny K., Istota wartości nieruchomości inwestycyjnych, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostura, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr 126.
 • Tkocz-Wolny K., Polityka rachunkowości w zakresie nieruchomości inwestycyjnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 201 ("Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego"), Katowice 2014.
 • KSR 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z 2 sierpnia 2011 r. nr 6 poz. 26.
 • MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych", MSSF. Oficjalne dokumenty wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn 2011.
 • MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych", MSSF. Oficjalne dokumenty wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn 2011.
 • MSR 40 "Nieruchomości inwestycyjne", MSSF. Oficjalne dokumenty wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, IFRS Foundation, Londyn 2011.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości, Dz.U 2013 poz. 330 z późn. zm.
 • Lista jednostek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl.
 • Sprawozdania finansowe Asseco SA, https://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestor skie/raporty/raporty-roczne.
 • Sprawozdania finansowe Biomed SA, http://www.biomed.lublin.pl/index.php?option =com_content&view=article&id=163&Itemid=141.
 • Sprawozdania finansowe Emperia S. A., http://emperia.pl/index.php?id=917.
 • Sprawozdania finansowe http://ri.lw.com.pl/raporty-okresowe.
 • Sprawozdania finansowe Inter-bud Lublin SA, http://www.interbud.com.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=153.
 • Sprawozdania finansowe Protektor SA, http://www.protektorsa.pl/raporty-okresowe. html.
 • Sprawozdania finansowe Snawil SA, http://www.sanwil.com/pdf/raporty_roczne/ RS_2014/RS_2014_HOLDING_SPR_FIN.pdf.
 • Sprawozdania finansowe Ursus SA, http://www.ursus.com/images/files/Skonsolidowane% 20Sprawozdanie Finansowe GK Ursus 2014.pdf.
 • Sprawozdania finansowe Wikana SA, http://www.wikana.pl/raporty_okresowe_ id_76.html.
 • Sprawozdania finansowe Zakłady Azotowe Puławy SA, http://www.zapulawy. pl /195-raporty-okresowe/lang/pl-PL/default.aspx)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171466193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.