PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 18 Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie : The Determinants of Housing Policy in Poland and Ukraine | 111--130
Tytuł artykułu

Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Solutions to Housing Problems of the Homeless in Ukraine against the Situation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto się porównania podejść do rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie i w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono rodzajom obiektów mieszkaniowych oraz ich lokalizacji. Omówienie aktualnej sytuacji w Polsce stało się podstawą do sformułowania rekomendacji odnośnie kształtowania nowej polityki mieszkaniowej w zakresie lokalizacji i projektowania obiektów mieszkaniowych dla bezdomnych na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article approaches toward solving housing problems of the homeless in Ukraine and in Poland are compared. Particular attention is paid to the types of housing objects and their location. The report on the situation in Poland became a basis to formulate recommendations for new Ukrainian housing policy concerning the homeless. In the group of almost several hundred thousand homeless people in Ukraine, the majority are citizens of working age and with secondary education. Although single people largely prevail in this group, the number of those with families is increasing. According to the official estimates, in Poland there are 30-40 thousand homeless people. This group consists mainly of middle-aged unqualified men, mostly single ones. It is observed that the period of being homeless is extending each year. Similarly, the share of highly educated homeless is increasing. Both in Poland and Ukraine, people deprived of their homes concentrate in urban agglomerations and big cities.The authors conclude that shaping Ukrainian housing policy ought not focus on shelters, which are oriented towards chronic homeless, but on dwellings which enable rehabilitation, socialisation and re-integration of the excluded people with the society. Social rehabilitation should consist of 2-4 stages depending on individual cases. For each of the stages a type of dwelling is suggested. The article provides also some remarks on location of dwellings for the homeless. They are aimed at minimizing tensions between the homeless and the community where the institution is supposed to operate. (original abstract)
Twórcy
 • Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska"
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Astrov V., Holzner M., Leitner S., Vidovic H., 2010, Social protection and social inclusion in Belarus, Moldova and Ukraine - Synthesis Report, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5758&langId=en (dostęp: 13.10.2016).
 • Child poverty and disparities in Ukraine, 2010, Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences in Ukraine, UNICEF, Ukrainian Centre for Social Reforms, Kyiv, http://www.unicef.org/ukraine/Full_Bidnist_i_nerivni_mozlyvosty_ENG_final_02.11.2010.pdf (dostęp: 06.10.2016).
 • Derżawni budiwelni normy Ukrajiny. Budynky i sporudy. Zakładysocjalnoho zachystu nasełennia, 2007, DBNW.2.2-18, Minibud Ukrainy, Kyiw, 23 s.
 • Dmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, "Space - Society - Economy", 8, s. 189-196.
 • Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych - teoretyczny zarys problemu, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, "Space - Society - Economy", 10, s. 29-56.
 • Drzeżdżon W., 2014, Społeczne i indywidualne uwarunkowania bezdomności. Zarys problematyki, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość", 11, s. 295-308.
 • Ilczuk L., 2012, Sotsialnyj portret bezdomnogo v Ukrayini, http://ipzn.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Sotsialnyj-portret-bezdomnogo-v-Ukrayini-Zvit-NDR-za-2012-r..pdf (dostęp: 16.09.2016).
 • Kabachenko N.V., 2012, Developing the protection system for homeless people in Ukraine, "Naukowi Zapysky Naukma. Pedahohiczni, Psychołohiczni Nauky ta Socialna Robota", 136, s. 63-67, http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2012_136_14 (dostęp: 13.10.2016).
 • Kamiński T., 2004, O społecznej odpowiedzialności za los bezdomnych, "Seminare", 20, s. 295-304.
 • Karagodina O., Baidarowa O., 2014, Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie, [w:] Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Superwizja pracy socjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa, s. 102-109.
 • Kinsela C., 2012, Re-Locating Fear on the Streets: Homelessness, Victimisation and Fear of Crime, "European Journal of Homelessness", 6 (2), s. 121-136.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2014/787/1 (dostęp: 18.08.2016).
 • Minsocpolityky: Bezdomni osoby matymut prawo na otrymannia socialnoho żytła, http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248043768 (dostęp: 04.10.2016).
 • Mistobuduwannia, planuwannia i zabudowa miśkych i silśkych posełeń, DBN 360-92, 2002, Kyiw, Ukrarchbudinform.
 • Moraczewska B., 2013, Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołania do ludzi luźnych, "Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość", 10, s. 113-128.
 • Lyon-Callo V., 2001, Making sense of NIMBY: poverty, power and community opposition to homeless shelters, "City and Society", 13 (2), s. 183-209.
 • Nakaz WID 14.02.2006 N 31 Ministerstwo Pracy ta Socialnoji Polityky Ukrajiny "pro zatwerdżennia typowych położeń pro zakłady socialnogo zachyrtu dla bezdomnych osib ta zwilnenych osib", http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0474-06 (dostęp: 20.09.2016).
 • Pankiv O., 2012, Stanowienie polityki społecznej na Ukrainie po 1991 roku, [w:] Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej - pomoc społeczna i aktywna integracja, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, s. 87-99.
 • Parsell C., Parsell M., 2012, Homelessness as a Choice, "Housing, Theory and Society", 29 (4), s. 420-434.
 • Pietrzak-Komar K., 2015, Wykluczenie bezdomnych, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne", 1, s. 31-54.
 • Pomoc dla bezdomnych, portal internetowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, https://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/9069, Pomoc-dla-bezdomnych.html (dostęp: 24.08.2016).
 • Portale internetowe stowarzyszeń pomocy osobom bezdomnym, http://www.alter-ego.org.pl; http://www.bratalbert.org; http://www.caritas.pl/; http://www.monar.pl; http://otwartedrzwi.pl (dostęp: 17.08.2016).
 • Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, 2015, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/nowy-program-wspierajacy-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci/ (dostęp: 18.08.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, projekt z dnia 14.07.2016, http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/pomoc-spoleczna/projektu-rozporzadzenia-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-standardow-noclegowni-schronisk-dla-osob-bezdomnych-i-ogrzewalni-/ (dostęp: 27.08.2016).
 • Solowij L.S., 2008, Socialno-demohraficzna charakterystyka kontynhentu potencijnych spożywacziw żytła dla bezdomnych, "Architektura", 632, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 80-84.
 • Solowij L.S., 2010, Pryncypy formuwannia typiw żytła dla bezdomnych, "Architektura", 674, Wisnyk Nacjonalnego Uniwersytetu Lwiska Politechnika, s. 20-26.
 • Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015), 2015, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ (dostęp: 16.08.2016).
 • Stenka R., Olech P., Browarczyk Ł. (red.), 2014, Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk, http://www.monar.org/content/pliki/gswb/ZO_2014_04_zal_04.pdf (dostęp: 26.08.2016).
 • Tipple G., Speak S., 2009, The hidden millions. Homelessness in developing countries, Routledge, London & New York.
 • Typołohija wyznaczennia poniatta "bezdomnyj", zahalnopryjniata w krajinach ES, http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg (dostęp: 06.10.2016).
 • Typowe położennia probudynok nicznoho perebuwannia, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0475-06 (dostęp: 06.10.2016).
 • Tsenkova S., Turner B., 2004, The future of social housing in Eastern Europe: Reforms in Latvia and Ukraine, materiały z konferencji pt. Adequate and Affordable Housing for All, University of Toronto, Toronto, 24-27 czerwca 2004, http://www.urbancenter.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Tsenkova_Turner_Social_Hous.pdf (dostęp: 13.10.2016).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.
 • Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym, https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym/ (dostęp: 17.08.2016).
 • Young M.G., 2011, The development of therapeutic community for homeless persons with co-morbid disorders: moving beyond the binary imperative implied by NIMBY, "Environmental Economics", 2 (1), s. 77-85.
 • Woźniak-Krakowian A., 2011, Bezdomność i jej problemy, "Tolerancja: Studia i Szkice", 16, s. 174-194.
 • Zaborowska A., 2011, Bezdomność i mieszkalnictwo jako kwestie społeczne w subregionie radomskim w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, "Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne. Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim", 1, s. 75-86.
 • Zakon Ukrajiny. Pro osnowy socialnoho zachrystu bezdomnychhromadian i bezprytulnych ditej, http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-15 (dostęp: 06.10.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171467883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.