PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 63--77
Tytuł artykułu

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego: nowe obowiązki dla administracji publicznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A European Union Directive on The Accessibility of Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies: New Obligations for The Public Administration in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł analizuje dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie dostę p ności stron inter netowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego, która zost a- ła przyjęta przez unijne instytucje 26 października 2016 r. Głównym założeniem kompromisu osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę po czterech latach dyskusji, jest określenie spó jnych zasad i standardów wewnątrz wspólnoty w zakr e- sie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Ich fundamentem jest norma europejska [EN 301 549 V1.1.2 (2015 - 04)], która określa standardy niezbędne do zapewnienia dostępności stron internetow ych organów sektora publicznego dla osób niepełnosprawnych. Artykuł opisuje ponadto obowiązki państw członkowskich i orga nów sektora publicznego mające swoje źródło w nowej dyrektywie, ze specja l- nym uwzględnieniem administracji publicznej w Polsce. W konkl uzjach wskazane zostało , że omawiany akt prawny jest bardzo istotny ze względu na zachodzące pr o- cesy demograficzne (starzenie się europejskich społeczeństw) i administracyjne (rozwój e - administracji). Bez poprawny w dostępie do stron internetowych i aplika cji mobilnych, duża część społeczeństwa będzie wykluczona z możliwości załatwienia swoich spraw w organach administracji publicznej(abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyses the European Union`s Directive on the accessibi lity of websites a nd mobile applications of public sector bodies that was adopted by EU institutions on 26 October 2016. A main goal of the compromise, which had been achieved by the European Parliament and the Council after four years of discussions, is to build a coherent rules and standards within the EU on the accessibility of we b- sites and mobile applications. The fundament of the EU`s new rules is a European norm [EN 301 549 V1.1.2 (2015 -04)] that describes standards necessary to preserve web accessibility of public ser vices for disabled people. Furthermore, the paper de- scribes member states' and public sector bodies' obligations that have roots in the new directive, with a special focus on the Polish public administration. In the concl u- sion, the author shows that the af orementioned legal act is very important because of demographic (an aging of European societies) and bureaucratic (growth of e - administration) processes. Without an improvement of the accessibility of websites and mobile applications, a huge part of societ ies would be deprived of the ability to conduct business in public administrative organs(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J.: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Warszawa: LexisNexis 2013.
 • Kmiecik Z.R.: Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 • Komisja Europejska: Wniosek "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego". COM(2012) 721 final, 2012/0340 (COD).
 • Śledziewska K., Zięba D.: E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie) korzystamy, Warszawa: Digital Economy Lab UW 2016.
 • Rozporządzenie 3arlamentu Europejskiego 5ady (UE nr 1025/2012 z dnia 25 paĨdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 200/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję 5ady 8/95/EW* i decyzję 3arlamentu Europejskiego i 5ady nr 1673/2006/WE, Dz. Urz. 2012 L 316/12.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE 2014, L 94/65.
 • Dyrektywa 3arlamentu Europejskiego i 5ady z dnia 26 paĨdziernika 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organówsektora publicznego, PE-CONS 38/16.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012, poz. 1169.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 2016 nr 0, poz. 23 ze zmn.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2016 nr 0, poz. 1870.
 • Rozporządzenie 5ady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 5am ,nteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. 2016, poz. 113
 • EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) Accessibility requirements suitable for public procurement of ITC products and services in Europe, ETSI, CEN, CENELEC, http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.02_60/en_301549v010102p.pdf, [dostęp 3.12.2016].
 • Gajda M.: WCAG 2.0 w skrócie - 25 najważniejszych zasad. http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/, [dostęp 5.12.2016]
 • Od 1 czerwca 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie o KRI, Fundacja Widzialni, http://wcag20.widzialni.org/, [dostęp 16.12.2016].
 • Szczygielska M.: Europosłowie przyjęli dyrektywę o dostępności www, Saccessibility, http://saccessibility.pl/europoslowie-przyjeli-dyrektywe-o-dostepnosci-www/, [dostęp 5.12.2016].
 • Techniques for WCAG 2.0. Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C Working Group Note, https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/, [dostęp 5.12.2016]
 • Understanding WCAG 2.0. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ,https://www.w3.org/TR/UNDER-STANDING-WCAG20/,W3C Working Group Note, [dostęp 5.12.2016]
 • Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C Recommendation, http://fdc.org.pl/wcag2/, [dostęp 17.12.2016].
 • Zwoliński Z.: Dlaczego potrzebujemy stron internetowych bez barier, wywiad w audycji "Weekendowy Poranek" w radiostacji TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/podcast/Dlaczego-potrzebujemy-Stron-Internetowych-bez-Barier-Z-Markiem-Zwolinskim-rozmawiala-Karolina-Glowacka/44255,[dostęp 16.12.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.