PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 88--101
Tytuł artykułu

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów po 1 stycznia 2016 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mediation as An Alternative Dispute Resolution After 1 January 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
: Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji. Zmiany miały charakter kompleksowy a ich celem było przede wszystkim upowszechnienie alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Ustawodawca wprowadził dodatkowe zasady prowadzenia mediacji, wydłużył czas mediacji, wprowadził możliwość wielokrotnego kierowania stron do mediacji na różnych etapach postępowania sądowego, określił wymogi, jakie musi spełniać mediator, aby zostać wpisanym na listę stałych mediatorów, zaliczył koszty mediacji do kosztów sądowych i inne. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu sądownictwa w Polsce z powodu przewlekłości postę- powań i związanych z tym kosztów, mediacja stanowi realną i atrakcyjną alternatywę dla stron(abstrakt oryginalny)
EN
On 1 January 2016 the new rules of The Civil Proceedings Code concerning mediation entered into force. The changes were comprehensive and their purpose was primarily to disseminate an alternative method of resolving disputes which is mediation. The legislator has introduced additional rules of mediation, has extended the time of their durarion, has introduced the possibility of directing litigants repeteadly to mediation on different stages of judicial proceeding, has laid requirements down to be met by the mediator,in order to include the costs of mediation to court proceedings costs and others. In the case of the deepening crisis of the judiciary in Poland in the range of lengthiness of court proceedings and related to them costs, mediations are the real and an attractive alternative to the parties(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Biłgorajski, A.: Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpoznania jej sprawy bez uzasadnionej zwłoki. "ADR" 2014, nr1.
 • Bobrowicz, M.: Mediacja jestem za. Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
 • Doherty, N., Guyler, M.: Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy. Warszawa: Wolters Kluwer 2010
 • Ereciński, T.: uwagi do art. art. 183¹º k.p.c. W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom II, Pozstępowanie rozpoznawcze, T. Ereciński(red.). Warszawa: Wolters Kluwer 2016.
 • Frączek, G.: Zmiana osoby mediatora wyznaczonego postanowieniem sądu,[w:] Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości. "Iuset Administratio" 2006, zeszyt specjalny.
 • Gmurzyńska, E.: Mediacje - czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych ? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim. "Przegląd Prawniczy UW" 2004, nr 2.
 • Gmurzyńska, E.: Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: CH Beck 2007.
 • Haczkowska, M., Duszka-Jakimko, H.: ADR a zasada prawa do sądu w perspektywie teoretycznej i konstytucyjnej. W: Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, H. Duszka-Jakimko, S.L. Stadniczenko (red.). Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2008.
 • Haczkowska, M., Duszka-Jakimko H.: Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3542, "Przegląd Prawa i Administracji" XCIV, Wrocław 2013.
 • Kalisz, A., Zienkiewicz, A.: Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer 2014.
 • Morek, R.: Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa: CH Beck 2006.
 • Muliński, M.: Krajowe tytuły egzekucyjne powstające w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu przed sądem polubownym. "ADR" 2008, nr 1.
 • Pazdan, M.: O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce. "Rejent" 2004, nr 2 [14] Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, O.M. Piaskowska, K. Sadowski (red.), Warszawa 2016,
 • Rutkowska, A.: Przewlekłość postępowania w sprawach polskich w świetle wyroku pilotażowego "Rutkowski i inni przeciwko Polsce". W: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka - praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, M. Haczkowska i F. Tereszkiewicz (red.). Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej 2016.
 • Sądy polubowne i mediacja, J. Olszewski (red.). Warszawa: C.H. Beck 2008.
 • Schmidt, R.: Postępowania co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i jego skutki. W: Mediacje i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, D. Czura - Kalinowska (red.). Poznań: Wydawnictwo WSPiA 2009.
 • Strumiłło, T.: Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2014, t. 12, z. 2.
 • Waszkiewicz, P.: Zasady mediacji. W: Mediacje. Teoria i praktyka, E. Gmurzyńska, R. Morek (red.). Warszawa: Wolters Kluwer 2014.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2014 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004, Nr 179, poz. 1843)
 • Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015, poz. 1595)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 623)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016, poz. 122)
 • Wyrok pilotażowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 lipca 2015 r. w trzech połączonych skargach nr 72287/10, 13927/11 i 46187/11 Rutkowski i inni p. Polsce z 7 października 2015 r. http://hudoc.echr.coe.int/eng
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171471501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.