PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 77 Różne wymiary odpowiedzialności prawnej | 155--170
Tytuł artykułu

Doręczenia zagraniczne w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym - problemy praktyczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Service of Letters Abroad in the Administrative and Court Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka doręczania pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym dokonywanych poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście prawa Unii Europejskiej, a w szczególności orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, wyznaczających standardy doręczania pism, nabiera coraz większego znaczenia. Źródłem istotnych problemów praktycznych jest brak unormowań dotyczących doręczania pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym zarówno między państwami UE (z wyjątkiem spraw podatkowych i celnych, w odniesieniu do których obowiązują stosowne regulacje), jak i do państw niebędących członkami UE. Poza klasycznym sposobem doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego, które niestety nie zawsze jest skuteczne, zastosowanie znajdują posiłkowo stosowane inne sposoby doręczeń. Stwierdzić jednak należy, iż brakuje regulacji jednolicie normujących sposoby doręczania w różnych rodzajach postępowań, co prowadzi do nieuzasadnionego zróżnicowania standardów w zakresie doręczeń w zależności od przedmiotu postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The issues connected with service of letters in the administrative and court proceedings beyond the Republic of Poland under the European Union law and particularly under the case law of the Court of Justice, establishing standards of the letter service become more and more important. The source of significant practical problems is the fact that there are no regulations concerning the service of letters in general administrative proceedings both between the EU states (with the exception of tax and customs issues which are regulated) and to the states which are not members of the European Union. Apart from a classic way of serving a letter upon somebody by a postal operator which is unfortunately not always effective, some other ways of service are applied in an auxiliary way. However, it must be noted that there are no regulations normalizing consistently methods of a letter service in  arious types of the proceedings which leads to unjustified diversity in standards in the range of serving letters depending on a subject matter of the proceedings. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chróścielewski, Wojciech. 2016. "Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym - racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych?" Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2.
 • Cieślak, Łukasz. 2012. "Pełnomocnik do doręczeń w postępowaniu administracyjnym ogólnym". Nowe Zeszyty Samorządowe 6.
 • Cisowska-Sakrajda, Ewa. 2010. "Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym w obrocie zagranicznym". Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 3.
 • Ciszewski, Jan. 2006. "Postępowanie w zakresie obrotu zagranicznego przed sądami administracyjnymi". Przegląd Sądowy 10.
 • Łaszczyca, Grzegorz, Andrzej Matan. 1998. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym. LEX/el.
 • Niezgódka-Medek, Małgorzata, [w:] Babiarz, Stefan, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. 2015. Ordynacja podatkowa. Komentarz. LEX/el.
 • Piłaszewicz, Marcin. 2014. "Wątpliwości wokół doręczania przesyłek w postępowaniu sądowo-administracyjnym w obrocie zagranicznym". Glosa 3.
 • Szuma, Jan, [w:] Sawczyn, Wojciech, Jan Szuma. 2014. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Wrocław: Presscom.
 • Wach, Bartosz, [w:] Bogucki, Stanisław, Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk, Bartosz Wach, Marek Zieliński. 2015. Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/ el.
 • Wierzbowski, Marek [w:] Wierzbowski, Marek, Herwig C. H. Hofmann, Jens-Peter Schneider, Jacque Ziller. 2015. ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Dyrektywa Rady 2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków konsumpcyjnych i podatków od premii ubezpieczeniowych. Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004: 70; Dz. Urz. UE. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 2: 13.
 • Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG. Dz. U. UE. L.2011.64.1.
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. Dz. U. 2000, Nr 87, poz. 968.
 • Konwencja o stosunkach konsularnych sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. Dz. U. 1982, Nr 13, poz. 98.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. Dz. U. 1995, Nr 18, poz. 86.
 • Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. Dz. U. 1998, Nr 141, poz. 913.
 • Regulamin Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumieniem dotyczącym pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r. Dz. U. 2015, poz. 1522.
 • Regulamin Poczty Listowej Światowego Związku Pocztowego sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. Dz. U. 2007, Nr 108, poz. 744.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. Tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1657.
 • Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000. Dz. U. L 324: 79.
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych sporządzona w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r. Dz. U. 2002, Nr 83, poz. 752.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm. (k.p.a.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Tekst jedn. Dz. U. 2004, poz. 101 ze zm. (k.p.c.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1422 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne. Dz. U. 2015, poz. 1274.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 133 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 718 ze zm. (p.p.s.a.)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 134 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171475103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.