PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 68--81
Tytuł artykułu

Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Man as a Subject and Object of Management - Paradhoxes of Organization in the World of Political Correctness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podnosi znaczenie paradoksów zarządzania organizacją, które jest efektem rosnącego znaczenia wpływów szeroko rozumianego otoczenia organizacji oraz tzw. politycznej poprawności. Powyższa sytuacja w obszarze nauk o zarządzaniu generuje powstawanie koncepcji legitymizujących przeciwieństwo weberowskiego "odczarowywania" świata, czego przykładem może być m.in. zarządzanie zaufaniem. Autor stawia tezę, iż koncepcje zarządzania - ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ludźmi - są efektem zmian politycznych i społeczno-kulturowych w otoczeniu organizacji. Nie zmieniają jednak one zasadniczych fundamentów zarządzania: gramatocentryzmu, hierarchiczności oraz policzalności.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper highlights the paradoxes of managing the organisations. They come as a result of increasingly more important influence of so called background and political correctness and spawn the theories contradictory to the theory of rationality presented in Max Weber's work. An interesting example of this would be a management of trust. In this paper I will try to convince the Readers that the theories of management, including the management of human resources, are caused by political and social changes around the organisations. However, they do not change the fundamental rules of management, which were established in 1910.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Al Zahrani A. (2011), Psychological Empowerment and Workplace Learning: An Empirical Study of Saudi Telecom Company, "Advances in Management", Vol. 5, No. 2.
 • 2. Andreski S. (2002), Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • 3. Barber B. (1983), The Logic and Limits of Trust, Rutgers University Press, New Brunswick.
 • 4. Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 5. Bell D. (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Burnham J. (1941), The Managerial Revolution: What is Happening in the World, John Day, New York.
 • 8. Callaway P.L. (2007), The Relationship of Organizational Trust and Job Satisfaction: An Analysis in the U.S. Federal Work Force, Universal-Publishers, Florida.
 • 9. Cantrell S. (2011), Transform Your Agency into a Commission Machine, "Employee Benefit Adviser", Vol. 9, No. 6.
 • 10. Cascio W. (1993), Downsizing: Wkat do We Know? What Have We Learned?, "Academy of Management Executive", Vol. 7, No. 1.
 • 11. Deal T., Kennedy A. (2000), The New Corporate Cultures. Revitalizing the Workplace After Downsizing, Mergers and Reengineering, TEXERE, London - New York.
 • 12. Domański R.S. (2001), Kapitał ludzki w rozwoju Polski - uwagi do problemu, [w:] Lipiński J., Orłowski W. (red.), Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • 13. Eisenstad S.N., Roniger L. (1984), Patrons, Clients and Friends, Cambridge University Press, Cambridge.
 • 14. Emerson H. (1912), The Twelve Principles of Efficiency, The Engineering Magazine, New York.
 • 15. Fayol H. (1916), Administration industrielle et générale, "Bulletin de la Société de l'Industrie Minerale", 3e livraison.
 • 16. Finkielkraut A. (1999), Zagubione człowieczeństwo, PIW, Warszawa.
 • 17. Follett M.P. (1924), Creative Experience, Longmans, Green and Co., New York.
 • 18. Fukuyama F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 • 19. Gambetta D. (1993), The Sicilian Mafia, Harward University Press, Cambridge.
 • 20. Giddens A. (2004), Oczekiwania ekonomiczne i zachowanie inwestycyjne, [w:] Ryszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 21. Gliński B. (2000), Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Key Text, Warszawa.
 • 22. Golin A. (2003), Trust or Consequences: Build Trust Today or Lose Your Market Tomorrow, Amacom, New York.
 • 23. Grandin G. (2012), Fordlandia. Henry Ford i jego miasto-państwo w amazońskiej dżungli, Świat Książki, Warszawa.
 • 24. Griffin R.W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 25. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2011), Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania, "Master of Business Administration", Vol. 1(116).
 • 26. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 27. Haffer R. (2011), Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwesrytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 28. Hamden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 29. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 30. Hejduk I. (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • 31. Hryniewicz J. (2004), Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnic-two Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 32. Johnson P. (1989), Historia polityczna świata od lat dwudziestych do osiemdziesiątych, t. 1, Wydawnictwo Pomost, Warszawa.
 • 33. Kochanowicz J., Marody M. (red.) (2010), Kultura i gospodarka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • 34. Koehler-Frost W. (1995), Outsourcing, Szmidt Verlag, Berlin.
 • 35. Konecki K. (2002), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, "Przegląd Socjologiczny", t. 51, nr 2.
 • 36. Kozielecki J. (1977), Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.
 • 37. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 • 38. Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 39. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2010), Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 234.
 • 40. Lewicka-Strzałecka A. (2003), Zaufanie w relacji konsument-biznes, "Prakseologia", nr 143.
 • 41. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 • 42. Luhmann N. (1979), Trust and Power, John Wiley & Sons, New York.
 • 43. Łańcucki J. (2006), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością. TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • 44. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 45. Łychmus P. (2010), Coaching oparty na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa.
 • 46. Magala S.J. (2011), Kompetencje międzykulturowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 47. Manson B.J. (2000), Downsizing Issues. The Impact on Employee Morale and Productivity, Garland Publishing, A Member of the Taylor & Francis Group, New York - London.
 • 48. Martyniak Z. (1988), Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 49. Metcalf H.C., Urwick L. (1942), Constructive Conflict, [w:] Metcalf H.C., Urwick L. (red.), Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett, Routledge: original edition, New York.
 • 50. Mole J. (2000), W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • 51. Morawski W. (1975), Nowe społeczeństwo przemysłowe. Analiza i krytyka koncepcji, PWN, Warszawa.
 • 52. Nickels W., McHugh J., McHugh S. (2002), Understanding Business, McGraw-Hill, Boston.
 • 53. Oliver J. (2009), Continuous Improvement: Role of Organisational Learning Mechanisms, "International Journal of Quality & Reliability Management", Vol. 6 (26).
 • 54. Pabian A. (2015), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 17.
 • 55. Parsloe E., Wray M. (2011), Trener i mentor, udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 56. Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 57. Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 • 58. Pfeffer J. (1997), New Directions for Organisation Theory. Problems and Perspectives, Oxford University Press, Oxford.
 • 59. Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa.
 • 60. Rogala P. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w normie ISO 9001, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 301.
 • 61. Rogers C. (1969), Freedom to Learn, Columbus, Charles E. Merrill Publishing, Ohio.
 • 62. Roszak T. (1995), The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition. With a New Introduction, University of California Press, California.
 • 63. Schiller H. (1989), Culture Inc.: The Corporate Takeover of Public Expression, Oxford University Press, New York.
 • 64. Sikorski C. (2002), Oddziaływanie kierownika na kulturę organizacyjną, "Przegląd Socjologiczny", t. 51, nr 2.
 • 65. Sławińska M. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa.
 • 66. Smith M.R. (red.) (1985), Military Enterprise and Technological Change: Perspectives on the American Experience, The MIT Press, Cambridge.
 • 67. Spałek S. (2004), Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 68. Szaban J.M. (2012), Transformacja, stagnacja, rezygnacja. Z problemów kierowania ludźmi we współczesnych organizacjach, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 13, cz. 1: Sułkowski Ł. (red.), Zarządzanie organizacjami sieciowymi, SAN, Łódź.
 • 69. Szmatka J. (1989), Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa.
 • 70. Sztompka P. (1999), Trust: A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 • 71. Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • 72. Tolman E.C. (1932), Purposive Behavior in Animals and Men, Century, New York.
 • 73. Trocki M. (red.) (2013), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • 74. Watson J.B. (1913), Psychology as the Behaviorist Views it, "Psychological Review", Vol. 20.
 • 75. Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.) (2008), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 • 76. Winslow T.F. (1911), The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers, New York - London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.