PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1 | 8--55
Tytuł artykułu

Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Outline of the Issues of Management in Cultural Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst poświęcony jest zarządzaniu w turystyce kulturowej. Rozważania osadzone są w kontekście jego celów, różnorodności atrakcji, typów podejmowanych aktywności oraz sposobów organizacji. Artykuł prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i sytuacyjne oraz wstępnie zarysowuje obszar działalności zarządczej w zakresie turystyki kulturowej. Autor zestawia i systematyzuje najważniejsze publikacje zawierające analizy cząstkowe. Podstawowe funkcje zarządzania zostają opisane w kontekście zróżnicowania form aktywności turystyczno-kulturowych, podmiotów zaangażowanych w tworzeniu jej oferty oraz rodzajów realizowanych programów, co umożliwia wyróżnienie zagadnień o kluczowym znaczeniu dla tej dziedziny i uzasadnia zastosowanie wybranych podejść i koncepcji. Szerzej opisane zostają strategie zarządzania, odpowiadające zamierzeniom i potrzebom zarządzających najczęściej występujących w Polsce rodzajów atrakcji, systemów eksploatacji oraz typowych obszarów docelowych turystyki kulturowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper reflects on the nature and key aspects of the management of cultural tourism. The considerations are embedded in the context of its objectives, the diversity of attractions, types of activity undertaken and ways of organizing. The article presents the external and situational conditions and outlines the area of management operations in the field of cultural tourism. Author compiles and systematizes the most important publications containing partial analysis. The basic functions of the management are described in the context of the diversity of activities, subjects involved in the development of its offer and the types of ongoing programs, which allows the award of issues of key importance to this area, and justifies the application of selected approaches and concepts. Widely described are management strategies, corresponding to the intentions and needs of the management of the most common types of Polish attractions, operating systems and typical target areas of cultural tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
8--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • KulTour.pl Poznań
Bibliografia
 • Adamus-Matuszyńska A., 2012, Analiza partnerstwa w sektorze publicznym według modelu SNA, [w:] G. Bełz, Ł. Wawrzynek (red.), Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania, UE Wrocław, Wrocław, s. 29-44
 • Altkorn J., 2002, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa
 • Alvarez M. Yüksel A., Go F., 2016, Heritage Tourism Destination. Preservation, Communication and Development, Cabi, Wallingford UK
 • Ashworth, G., 1994, From history to heritage - from heritage to identity: in search of concepts and models, [w:] G. Ashworth, P. Larkham (red.) Building a New Heritage, Routledge, Londyn, s. 13-30
 • Ashworth, G., Tunbridge, J. E., 1990, The Tourist-Historic City. Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, Belhaven, Londyn
 • Bednarczyk M., Wszendybył-Skulska E. (red.), 2013, Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka, CEDEWU, Warszawa
 • Borzyszkowski J., 2011, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CEDEWU, Warszawa
 • Bourne D. J., 2012, Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem siatki repertuaru, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 527-539
 • Bugdol M., Jedynak P., 2012, Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, Gliwice
 • Conley Ch., 2007, Peak: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow, Jossey-Bass, San Francisco,
 • Christou E., 2006, Heritage and Cultural Tourism: a Marketing-Focused Approach [w:] D. Leslie, H. Sigala (red.), International Cultural Tourism. Management, implications and cases, Routledge, s. 4-15
 • Czernek K., 2012, Uwarunkowania współpracy na rzecz turystyki w regionie, Proksenia, Kraków
 • Dębski M., 2009, Marka regionu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 50, s. 269-279
 • Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., 2010, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, Warszawa
 • Drucker P.F., 1999, Zarządzanie XXI wieku - Wyzwania, MT Biznes, Warszawa
 • Dwyer L., Wickens E., 2013, Event Tourism and Cultural Tourism, Routledge, Oxon
 • Dziadowiec J., 2016, Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów, "Turystyka Kulturowa", nr 3, s. 91-115
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, UJ, Kraków
 • Gaweł Ł., 2006, Zabytkowe świątynie drewniane - model zarządzania na przykładzie kościoła Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, "Zarządzanie w kulturze" t. 7., s. 55-59
 • Getz D., 1997, Event management and event tourism, Cognizant Corporation, Nowy Jork
 • Glinka B., P. Hensel, 2012, Struktury i projektowanie organizacji, [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 267-284
 • Gołuchowski J. Spyra Z. (red.), 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu, Warszawa
 • Gountas S.C. , 2008, Zarządzanie w sferze organizacji imprez turystycznych, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa, s. 74-93
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. II, PWN, Warszawa, 2013
 • Hagoort G., 1996, Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wyd. UJ, Kraków
 • Hausmann A., 2001, Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking, Transcript, Bielefeld
 • Heinze T., 2002, Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus. Ein Leitfaden für Museumsmanager, Woehler, Wiesbaden
 • Hewison R., 1987, The Heritage Industry: Britain in a climate of decline, Methuen, Londyn
 • Hochleitner J., (red.), 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Wyd. MZ, Malbork
 • McKercher B., DuCros H., 2012, Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, Londyn, Nowy Jork
 • Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonism to synergism "IDŌ Movement for Culture", vol. 8, s. 165-173
 • International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999, Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, ICOMOS,
 • Kachniewska M., 2006, Tourism Quality Management, WSHiFM, Warszawa
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja zarządzanie, PWE, Warszawa
 • Kaczmarek J., Paluch M., 2015, Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna - wstęp do dyskusji, "Turystyka Kulturowa", nr 7, s. 54-76
 • Kędziora A., 2013, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 101-112
 • Kostera M., Śliwa M., 2012, Zarządzanie XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne [w:] A Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak, ROTWŁ, Łódź, s. 33-46
 • Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., Kowalczyk M., Kulczyk S., 2010, Zagospodarowania obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 56-77
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka Religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 765), Szczecin
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011, Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 647), Szczecin
 • Kruczek Z., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i Turystyka - wspólnie zyskać, WSTiH, Łódź, s. 335-360
 • Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków
 • Kurtyka M., Roth G., 2008, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Jak połączyć ludzi, wizję i organizację w służbie strategii, CeDeWu, Warszawa
 • Mazurek G., 2012, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Pol-text, Warszawa
 • McCormick R., 2014, Marketing Cultural and Heritage Tourism: A World of Opportunity, Left Coast Press, Walnut Creek, US
 • McLean F., 1997, Marketing the Museum, Routledge, Londyn-Nowy Jork
 • McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, Londyn i Nowy Jork
 • Milarczyk A., 2012, Fenomen przedsiębiorczości społecznej, [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 238-250
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Potencjał, fenomen, perspektywy, KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych - analiza wybranych systemów polskich i europejskich, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 35-61
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013c, Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu, "Turystyka Kulturowa", nr 12, s. 6-24
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013d, Finansowanie zarządzania polskimi szlakami kulturowymi. W poszukiwaniu optymalnego modelu, "Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 1 (21), s. 31-50
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Funkcjonowanie polskich pomników historii w ramach szlaków turystyczno-kulturowych na przykładzie Szlaku Piastowskiego, [w:] J. Wyleżałek (red.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, t. I, WSTiJO, Warszawa, tom I, s. 235-269
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 6-46
 • Morisi M. i in., 2012, Guida al Progetto Toscana Resort Castelfalfi. Sintesi del Piano di Fattibilità presentato da TUI, Sociolab, Montaione
 • Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonism to synergism, "IDŌ - Movement for Culture", nr 8, s. 165-173
 • Müllenmeister, H.M., 1997, Qualitätsmanagement in Tourismusunternehmen [w:] W. Pompl, M. G. Lieb (red.), Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg, s. 207-223
 • Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. AE, Kraków
 • Nierenberg B., 2013, Zarządzanie mediami: geneza, istota, koncepcje badawcze, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 149-159
 • Nowacki M, 2012a, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF Poznań
 • Nowacki M., 2012b, Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Turystyka i kultura: wspólne korzenie, ROTWŁ Łódź, s. 35-50
 • Panasiuk A., 2010, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, [w:] Z. Kroplewski, A., Panasiuk (red.), Turystyka religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, (t. 765), s. 366-377
 • Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa
 • Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 5-18
 • Pine J., Gilmore J., 1999, The experience economy. Work Is Theatre and Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston
 • Pender L., Sharpley R. (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa
 • Plata-Alf D., 2014, "Organizacje bez ścian" - proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej, "Ekonomiczne problemy turystyki", nr 2 (26), s. 67-80.
 • Pompl W., Lieb M. G. (red.), 1997, Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg
 • Purchla J., (red.), 2011, Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 • Richards G., Munsters W. (red.), 2010, Cultural Tourism Research Methods, CABI, Wallingford
 • Ryan Ch., 2008, Marketing obszarów turystycznych a nowe technologie, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, s. 299-312
 • Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa
 • Stabryła A., 2011, Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mifles.pl, Kraków
 • Staszewska J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa
 • Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, Muenchen-Wien
 • Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK
 • Tubielewicz A., 2013, Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf (30.06.2015).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity z 3 września 2012), Dz.U. z 2012, poz. 987
 • Weishäupl G., 2000, Stadfeste - Am Beispiel des Münchner Oktoberfestes, [w:] A. Dreyer (red.), Kulturtourismus, Oldenbourg, Monachium/Wiedeń, s. 287-297
 • Wyrzykowska B., 2013, Kulturowe determinanty zarządzania talentami, "Problemy zarządzania", vol. 11, nr 4, s. 113-133
 • Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, AE, Poznań
 • Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków
 • Żminda T., 2013, Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze [w:] Ł. Sułkowski (red.) Zarządzanie organizacjami sieciowymi, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, s. 99-108
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171477955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.