PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 7--37
Tytuł artykułu

Podstawowe zasady wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Basic Principles of Enforcement of Custodial Sentence and Temporary Detention
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania podporządkowano określonym zasadom. Według autora można wyróżnić osiem takich zasad, wśród których jako podstawową należy traktować zasadę poszanowania godności ludzkiej skazanego i tymczasowo aresztowanego, gdyż z niej wyprowadzono pozostałe zasady. Stąd też kolejno omówione zostały zasady: podmiotowego traktowania skazanych, praworządności, sprawiedliwości, współdziałania ze społeczeństwem, indywidualizacji, resocjalizacji i podporządkowania sądowi procesu wykonywania orzeczeń. Poza omówieniem wskazano także na praktyczne trudności związane z realizacją tych zasad. (abstrakt oryginalny)
EN
The enforcement of custodial sentence and temporary detention is subject to specific principles. According to the author, there are eight such principles, of which the primary principle is the respect for human dignity of those sentenced and temporarily detained, since it is the origin for the remaining principles. Consequently, the paper successively discusses the principles of: subjective treatment of those sentenced, rule of law, justice, interaction with society, personalisation, reintegration and subordination of the judgement enforcement process to the court. Apart from the issues discussed, the author points to practical difficulties related to the implementation of these principles. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn.zm).
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm).
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm).
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm).
 • Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm).
 • Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 190).
 • Europejska Konwencja z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z protokołami uzupełniającymi).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
 • Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu z 26 listopada 1987 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238, z późn. zm).
 • Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r., wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.).
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r. (Dz. Urz. UE c 303 z 14 grudnia 2007 r.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz. 723, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz. U. Nr 211, poz. 2051).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 51, poz. 1467).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1469).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1496).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 lipca 1999 r., P 2/999, OTK 1999, Nr 5, poz. 103.
 • Wyrok ETPC z 6 maja 2001 r. w sprawie Bensaid przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 444599/98.
 • Wyrok ETPC z 10 lipca 2001 r. w sprawie Price "przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 33394/96.
 • Wyrok ETPC z 29 kwietnia 2002 r. w sprawie Pretty przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 2346/02.
 • Wyrok ETPC z 24 lipca 2014 r. w sprawie Al Nushiri przeciwko Polsce, skarga nr 28761/11.
 • Wyrok ETPC z 24 lipca 2014 r. w sprawie Abu Zubayd przeciwko Polsce, skarga nr 7511/13.
 • Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1996.
 • Bramska M., Kurek A., Schmidt D., System programowanego oddziaływania w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, [w:] Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. IV - Wybrane instytucje kodeksu karnego wykonawczego w praktyce penitencjarnej, "Biuletyn RPO - Materiały" (2000), z. 42.
 • Czuchnowski W., Polska płaci za więzienia CIA w Starych Kiejkutach, "Gazeta Wyborcza" z 15 maja 2015 r.
 • Górny J., Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa 1996.
 • Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2006.
 • Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012.
 • Hołda Z., Publiczne oświadczenia Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" (2008), nr 60.
 • Hołda Z., Wizytacje w Polsce Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, [w:] red. K. Krajewski, Nauki penalne wobec problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007.
 • Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007.
 • Hummel J., Udział społeczeństwa w resocjalizacji skazanych-stan i perspektywy, [w:] red. W. Ambrozik, P. Stępniak, Problemy organizacji i zarządzania więzieniami, Poznań-Warszawa-Kalisz 1999.
 • Iwanowska A., Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 kkw, Warszawa 2013.
 • Kalisz T., Skarga skazanego w kodeksie karnym wykonawczym, "Prokuratura i Prawo" (2013), nr 5.
 • Korecki J., Wpływ struktury wewnętrznej zakładu penitencjarnego na efekty wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak , Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008.
 • Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin 2007.
 • Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.
 • Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009.
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Lelental S., Nawój A., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania, [w:] red. T. Bulenda, W. Knap, Z. Lasocik, Więziennictwo na początku XXI wieku. III Polski Kongres Penitencjarny, Warszawa 2007.
 • Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków 2006.
 • Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
 • Migdał J., Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym: kontynuacja czy zmiana?, Gdańsk 2008.
 • Muskała M., Więź zrzeszeniowa skazanych ze środowiskiem a perspektywa działań resocjalizacyjnych, "Studia Edukacyjne"(2009), nr 10.
 • Niełaczna M., Europejski Komitet Zapobiegania Torturom. Między kontrolą a standaryzacją, Warszawa 2010.
 • Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009.
 • Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Postulski K., Właściwość sądu w postępowaniu karnym wykonawczym, "Prokuratura i Prawo"(2010), nr 5.
 • Rymarz K., Zasada "bezzwłoczności" w postępowaniu wykonawczym, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" (2004), nr 44 - 45.
 • Stańdo-Kawecka B., Zbigniew Hołda (1950-2009), "Państwo i Prawo" (2010), nr 1.
 • Stępniak P., Kuratela sądowa-dwie propozycje modelowe a społeczne realia ich aplikacji, [w:] W. red. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red., Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008.
 • Stępniak P., Zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności w systemach penitencjarnych w Polsce i we Francji, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" (2010) nr 67-68.
 • Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.
 • Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982.
 • Śpiewak J., Środki odwoławcze według Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., "Przegląd Więziennictwa Polskiego" (1998), nr 19.
 • Zagórski J., Formy współdziałania ze społeczeństwem w polskiej praktyce penitencjarnej, [w:] red. B. Hołyst, S. Redo, Problemy więziennictwa u progu XXI w., Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996.
 • Zagórski J., Kierunek najważniejszych zmian w prawie i praktyce penitencjarnej w świetle ocen i wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] red. H. Machel, M. Paliwoda, M. Spryszyńska, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006.
 • Zimecka-Kroll D., Nadzór penitencjarny w Polsce, "Analizy, raporty, ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej" (2010), nr 4.
 • www.bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.