PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 86--117
Tytuł artykułu

Prawno - ekonomiczne aspekty sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal and Economic Aspects of the Sale of an Enterprise in Bankruptcy Proceeding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Likwidacja majątku w postępowaniu upadłościowym może zostać dokonana w różny sposób, w szczególności poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub w zorganizowanych częściach, a także przez sprzedaż poszczególnych nieruchomości i ruchomości oraz wierzytelności i innych praw majątkowych. Optymalną formą spieniężenia masy upadłości jest sprzedaż przedsiębiorstwa należącego do upadłego w całości. Taki sposób zbycia majątku pozwala nie tylko uzyskać wyższą cenę niż w przypadku sprzedaży poszczególnych jego składników z osobna, ale również utrzymać przedsiębiorstwo w ciągłym ruchu i zachować przynajmniej część istniejących miejsc pracy. Jest więc ze wszech miar korzystny zarówno dla wierzycieli, dla załogi zatrudnionej w przedsiębiorstwie, jak i dla upadłego. Tym samym pozwala zrealizować cel postępowania upadłościowego, czyli zaspokoić roszczenia wierzycieli w możliwie jak najwyższym stopniu, przy jak najniższych kosztach społecznych. Autor szczegółowo analizuje przepisy prawa upadłościowego dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa w całości lub w zorganizowanych częściach, omawiając przy tym procedurę wyceny i przetargu. Wspomina także o zaletach czasowego wydzierżawienia przedsiębiorstwa przyszłemu nabywcy, jak również o celowości tymczasowego prowadzenia przedsiębiorstwa przez syndyka. (abstrakt oryginalny)
EN
Liquidation of assets in bankruptcy proceedings may be conducted in different ways, in particular by way of the sale of an enterprise as a whole or the sale of its organized parts, as well as through the sale of particular immovable and movable property, the sale of receivables and other property rights. Optimal form of cashing in the bankruptcy estate is the sale of the bankrupt's enterprise as a whole. Such method of assets disposal allows not only to obtain higher price than in case of the sale of its individual parts, but also to keep the undertaking operating and to maintain at least some of the existing workplaces. Therefore, it is by all means beneficial for the creditors, personnel employed in the enterprise, as well as for the bankrupt. Thereby, it allows for achieving the objective of bankruptcy proceedings, i.e. satisfying the claims of the creditors to the highest possible degree, while bearing the lowest possible social costs. The author in detail analyzes the provisions of the Polish bankruptcy law pertaining to the sale of an enterprise as a whole or in organized parts, at the same time discussing valuation procedure and tender. Also mentioned are the advantages of temporary lease of an enterprise to a prospective buyer, as well as the purposefulness of temporary operation of an undertaking by the trustee. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109).
 • Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 302/01, OSNC 2004, Nr 9, poz. 147.
 • Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r., II CSK 40/05, OSNC 2006, Nr 10, poz. 168.
 • Postanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., I CSK 663/07, Biul. SN 2008, Nr 7, poz. 11.
 • Uchwała SN z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 45/08, OSNC 2009, Nr 7-8, poz. 97.
 • Wyrok SN z dnia 28 czerwca 2013 r., I PK 34/13, Legalis.
 • Adamus R., Pactum de non cedendo a upadłość likwidacyjna, "Monitor Prawniczy" (2008), nr 16.
 • Allerhand M., Prawo o postępowaniu układowym z komentarzem, Bielsko-Biała 1995.
 • Babiarz-Mikulska K., Czapracka A., Morawska S., Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2012.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2005.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Warszawa 2002.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Kraków 1998.
 • Budzik-Nowodzińska I., Wartość godziwa w wycenie przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Studia Ekonomiczne" (2012), nr 126.
 • Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk 2013.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarze Zakamycza, Kraków 2003.
 • Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Warszawa 1934.
 • Okolski J., Modrzejewska M., Prawo handlowe, Warszawa 2012.
 • Poźniak-Niedzielska M., Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie cywilnym, "Państwo i Prawo" (1991), z. 6.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2010.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2007.
 • Strus-Wołos M., Uprawnienia procesowe wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, Warszawa 2011.
 • Warciński M., Problem zróżnicowania definicji "przedsiębiorstwa" w polskim prawie i jego skutki prawne, Warszawa 2008.
 • Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012.
 • http://taksator.info/.
 • http://czasopisma.beck.pl/.
 • http://e-finanse.com/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.