PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 141--168
Tytuł artykułu

Spółka rynku wynajmu nieruchomości - ocena projektowanej konstrukcji organizacyjno-prawnej i jej wpływu na polski rynek nieruchomości komercyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Real Estate Investment Trust - Evaluation of the Legal Structure and its Impact on the Polish Commercial Real Estate Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura typu Real Estate Investment Trust funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach. Brak odpowiednich regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie blokował możliwość tworzenia krajowych spółek uprzywilejowanych podatkowo inwestujących na rynku nieruchomości. W efekcie rynek ten zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. Zmiana tej sytuacji może nastąpić za sprawą ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy wejście w życie proponowanych zmian legislacyjnych zwiększy udział krajowych podmiotów w finansowaniu rynku nieruchomości komercyjnych oraz czy akcje SRWN mogą stać się atrakcyjnym instrumentem dla inwestorów indywidualnych, jak i otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce. W artykule dokonano szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań legislacyjnych za pomocą metody prawno-dogmatycznej, z zastosowaniem literalnej, celowościowej oraz systemowej wykładni norm prawnych oraz metody prawno-porównawczej w zakresie regulacji prawnych funkcjonujących w innych krajach europejskich, gdzie wprowadzono podobną strukturę. Wskazano również obszary wymagające doprecyzowania oraz zapisy mogące budzić wątpliwości i potencjalne trudności dla podmiotów chcących podjąć działalność jako spółka rynku wynajmu nieruchomości. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że wejście w życie proponowanej ustawy, po uprzednim doprecyzowaniu niejasnych i budzących wątpliwości kwestii, wpłynie korzystnie na zwiększenie udziału krajowych inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych w finansowaniu rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Real Estate Investment Trusts are successfully operating in many countries. Lack of adequate regulations in Polish legislation blocks the possibility of creating national tax - privileged companies investing in real estate. As a result, the market is dominated by foreign entities. Such situation may change due to the implementation of Polish Real Estate Investment Trust called SRWN. This article aims to verify whether the implementation of new legislative solutions will increase the participation of national stakeholders in financing commercial real estate market and whether the shares of such companies may become an attractive financial instrument for individual investors and open investment funds in Poland. The article contains detailed assessment of the proposed legislative solutions using the legal- dogmatic method, both literal, teleological and systematic interpretation of legal norms and also legal- comparative methods based on the experience of other European countries, where such a structure was introduced. It also identifies areas requiring clarification and regulations that may raise doubts and potential difficulties for those who would like to establish Real Estate Investment Trust in Poland. The results of the analysis indicate that the implementation of the proposed law regulations, after clarification of vague and questionable issues, will be beneficial to increase the participation of domestic investors, both individual and institutional, in financing the commercial real estate market in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--168
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 380 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).
 • Gesetz vom 28. Mai 2007 über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (REIT-Gesetz - REITG), BGBI. I S. 914.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926).
 • Chłopecki A., Dyl M., Komentarz do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Komentarz do art. 4, LEX.
 • Frączek B., Rozwój rynku funduszy typu REIT na świece, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 170.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Pawłowicz L., Wierzba R. J. (red.), Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, Warszawa 2003.
 • Sobolewski L., Wajda P., Wierzbowski M. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2012, Legalis.
 • Trzebiński A. A., Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, Warszawa 2015.
 • 50 osób zainteresowanych pozwem zbiorowym przeciw TFI http://www.parkiet.com/artykul/1439888.html [dostęp 08/01/2017 r.].
 • European Public Real Estate Association, What is a REIT?http://www.epra.com/regulation-and-reporting/taxation/reit-survey/ [dostęp 08/01/2017 r.].
 • Laskowski E., Korzyści z wejścia na giełdę dla spółki i akcjonariuszy, http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl/component/content/article/669.pdf [dostęp 08/01/2017 r.].
 • Rosik P., Jest dużo do poprawienia w projekcie ustawy o REIT, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/jest-duzo-do-poprawienia-w-projekcie-ustawy-o-reit/ [dostęp 08/01/2017 r.].
 • Strategia odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału, Ministerstwo Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/21999/PBK_Prezentacja.pdf, s.20. [dostęp 08/01/2017 r.].
 • Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290954/12384344/12384345/dokument249660.docx [dostęp 08/01/2017 r.].
 • Zestawienie stanowisk zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290954/12384356/12384359/dokument263418.doc.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.