PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 38 | 169--182
Tytuł artykułu

Stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowe po 20 maja 2016 r. - jak znowelizowane przepisy wpłyną na wskazane formy organizacji społecznych?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unincorporated Associations and Registered Associations after May 20, 2016 - How will the Amended Law Affect the Said Forms of Social Organizations?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywy społeczne przybierające formę stowarzyszeń stanowią coraz istotniejszy aspekt z perspektywy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Ustawodawca, który dostrzegał liczne mankamenty poprzednio obowiązującego brzmienia ustawy prawo o stowarzyszeniach, zdecydował się na postępową reformę, którą wdrożyła ustawa nowelizująca z dnia 25 września 2015 r. (większość znowelizowanych przepisów weszła w życie z dniem 20 maja 2016 r.). Reforma ta stanowi długo oczekiwaną reakcję na liczne problemy szeroko dotychczas dyskutowane w doktrynie czy orzecznictwie, i wymaga wyczerpującego komentarza. Niniejszy artykuł pozwala na zestawienie praktycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania dwóch wariantów organizacji społecznych - stowarzyszenia zwykłego i stowarzyszenia rejestrowego. Pogłębiona analiza cech obu form, uwzględniająca stan prawy przed i po 20 maja 2016 r. ma na celu umożliwić Czytelnikowi sformułowanie własnej, krytycznej oceny w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej dla określonej inicjatywy społecznej. Rozważania, prowadzone przede wszystkim z perspektywy zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą, mają na celu określenie wpływu postępowej reformy na zaangażowane obywateli w sektorze organizacji pozarządowych i wzrost zainteresowania stowarzyszeniami zwykłymi pro futuro. (abstrakt oryginalny)
EN
From the perspective of active civil society, initiatives taking the form of associations are an increasingly important issue. Aware of the numerous drawbacks of previous version of the Law on Associations, at long last the legislator decided to carry out a progressive reform by passing The Amending Act of September 25, 2015 (most of the amended provisions came into force on May 20, 2016.). This reform is a long-awaited response to the many problems widely discussed in the doctrine and case law, and requires a comprehensive comment. This article is based on comparison of theoretical and practical aspects of the two variants of non-governmental organizations - unincorporated associations and registered associations. An in-depth analysis of the characteristics of both forms, including the law before and after May 20, 2016, enables the reader to make their own, critical evaluation of the selection of each legal form to arrange a particular social initiative. Elaboration, conducted primarily from the perspective of the changes introduced by the Amending Act, intend to determine the effect of the said reform on citizens involved in the NGO sector as well as an increased interest in setting up unincorporated associations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1393 z późn. zm.).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U.2016 poz. 1047).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 2016 poz.687 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2015.613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U.2016.1817).
 • Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.233.1381).
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1923).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U.2016, poz. 644).
 • Uchwała SN z dnia 27.02.1990 r., III PZP 59/89, OSNC 1990/10-11/126.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.04.1992 r., I ACr 130/92.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.10.2000 r., I ACa 119/00, OSA 2001/9/48.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2015 r., I CSK 396/14, Monitor Prawny 2016/9/490.
 • Biuro Analiz Sejmowych - opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3019), z dnia 12.02.2015 r.
 • Hadrowicz E., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Izdebski H., Prawne warunki funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce. Propozycje zmian legislacyjnych, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji - Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa 2009.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2013.
 • Radwański Z. (red.), System Prawa Prywatnego Tom 2, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2008.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2015.
 • Safjan M. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne- część ogólna, T. I,, Warszawa 2012.
 • Sarnecki P., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Zakamycze 2002.
 • Suski P., Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002.
 • Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2011.
 • Zamojski Ł., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym: komentarz, Warszawa 2009.
 • Druk nr 3019 - uzasadnienie do projektu ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3019.
 • Notatka Informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.04.2016 r.: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/3/6/1/dzialalnosc_stowarzyszen_i_podobnych_organizacji_spolecznych_2014.pdf.
 • Stowarzyszenia zwykłe: http://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle.
 • Wywiad z dr Edytą Hadrowicz dnia 02.03.2016 r.: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1894863.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.