PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 1 | 156--169
Tytuł artykułu

Środki publiczne w rozwoju przedsiębiorczości - skuteczność instrumentu finansowania uruchamiania działalności gospodarczej przez bezrobotnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Funds as the Entrepreneurship Stimulator - the Effectiveness of Funds for Starting Up the Business by Unemployed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: Czy środki publiczne stanowią realny stymulator rozwoju przedsiębiorczości w Polsce? Badaniu poddano jedynie wąski wycinek interwencji państwa, której zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - działania podejmowane w ramach polityki rynku pracy polegające na dofinansowywaniu uruchamiania przez osoby bezrobotne własnej działalności gospodarczej. Dane do analizy stanowiły wyniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej i kosztowej wybranych form aktywizacji bezrobotnych, publikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za lata 2010-2014, oraz raporty opisujące losy osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia takiej działalności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że finansowanie ze środków publicznych uruchomienia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne nie przynosi oczekiwanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to find out the answer whether public funds stimulate the development of entrepreneurship in Poland. In the article, the author has analyzed only a small slice of state intervention which is supposed to support the entrepreneurship - measure of labor market policy consisting in subsidizing running by the unemployed their own business. Data for the analysis were taken from the reports published by the Ministry of Labour and Social Policy for the period 2010-2014 presenting the employment and costs' effectiveness of unemployed activation on labour market and reports describing the fate of persons who have received funds for starting up the business after 12 months from its commencement. Based on the survey it was found that funding the deployment of business by unemployed from public funds does not always brings the desired results.
Rocznik
Numer
Strony
156--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • 1. Adamiec J. (2008), Pomoc publiczna, "INFOS - Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze", nr 8(32).
 • 2. Bratnicki M., Dyduch W. (2002), Przedsiębiorczość - element kultury organizacyjnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", t. 2, nr 3-4.
 • 3. Cierniak-Szóstak E. (2007), Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego. Wybrane zagadnienia, [w:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 4. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • 5. Drucker P. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio EMKA, Warszawa.
 • 6. Dudzik S. (2002), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • 7. Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4.
 • 8. Gancerzyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • 9. Gruszecki T. (1994), Przedsiębiorca, Cedor, Warszawa.
 • 10. Klamut E. (2013), Przedsiębiorczy menedżer w małym podmiocie gospodarczym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 3.
 • 11. Komisja Europejska (2005), State Aid Action Plan: Less and Better Targeted State Aid: A Roadmap for State Aid Reform 2005-2009, Commission of the European Communities, COM(2005) 107 final, Brussels.
 • 12. Komisja Europejska (2012), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26.10.2012, Commission of the European Communities, C326/47, Brussels.
 • 13. Kosikowski C. (2007), Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa.
 • 14. Kozak Z. (2001), Ekonomia zacofania i rozwoju, seria: "Monografie i Opracowania", nr 477, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 15. Kożuch B., Kożuch A. (2013), Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(22).
 • 16. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 17. Lechman E., Dominiak P. (2015), Entrepreneurship Vulnerability to Business Cycle. A New Methodology for Identification Pro-Cyclical and Counter-Cyclical Patterns of Entrepre-neurial Activity, http://ssrn.com/abstract=2713307 (dostęp: 12.01.2016).
 • 18. Matusiak K. (2006), Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka, instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź.
 • 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2011), Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych, jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pra-cy na podjęcie działalności gospodarczej, Warszawa.
 • 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2015), Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji i zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku. Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/ analizyiraporty/raportysprawozdania/rynekpracy/efektywnosc-podstawowych-form-promocji-zatrudnienia-i-aktywizacji-zawodowej-w-latach-2007-2009/ (dostęp: 12.01.2016).
 • 21. Najwyższa Izba Kontroli (2014), Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, KPS-4101-03-00/2013, nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS, Warszawa.
 • 22. Najwyższa Izba Kontroli (2015a), Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej, LLU-4101-019/2014, nr ewid. 25/2015/P/14/093/LLU, Warszawa.
 • 23. Najwyższa Izba Kontroli (2015b), Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach, LRZ-4101-009/2014, nr ewid. 16/2015/P/14/109/ LRZ, Warszawa.
 • 24. Nogalski B., Karpacz J. (2011), Komponenty orientacji przedsiębiorczej, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • 25. Penc J. (2002), Przedsiębiorczość firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
 • 26. Piasecki B. (1998), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 27. Raport (2011), Analiza losów osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Raport z badań w ramach projektu: "Wykwalifikowani pracownicy potencjałem Urzędu", Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych Indeks, Poznań.
 • 28. Richert-Kaźmierska A. (2012), Teoretyczne koncepcje przedsiębiorczego regionu i przedsiębiorczości regionalnej, [w:] Richert-Kaźmierska A. (red.), Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.
 • 29. Richert-Kaźmierska A., Wasilczuk J. (2014), Zatrudnienie czy samozatrudnienie - dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 01/167.
 • 30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2012 poz. 457).
 • 31. Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 32. Smilor R. (2001), Daring Visionaries, How Entrepreneurs Build Companies, Inspire Allegiance and Create Wealth, Adams Media Corporation, Holbrook.
 • 33. Spilling O.R. (1996), The Entrepreneurial System: On Entrepreneurship in the Context of a Mega-Event, "Journal of Business Research", Vol. 36, Issue 1.
 • 34. Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • 35. Sudoł S. (2008), Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania", Nr 2 (20).
 • 36. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2009), Pomoc publiczna, UOKiK, Warszawa.
 • 37. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2015), Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK, Warszawa, https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php (dostęp: 31.12.2015).
 • 38. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, z późn. zm.).
 • 39. Wach K. (2015), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury, "Entrepreneurship Education", nr 9.
 • 40. Wiktor J.W. (2005), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 41. World Bank (1991), The Challenge of Development. World Development Report 1991, Oxford University Press, New York, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/ 5974 (dostęp: 12.12.2015).
 • 42. Żur A. (2006), Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.