PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1 | 80--105
Tytuł artykułu

Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Offer Formation on the Market of Cultural Tourism by Tour Operators (Example of Senior Tourists)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obliczu wielu już szczegółowo omówionych zagadnień dotyczących turystyki kulturowej za przedmiot niniejszego opracowania przyjęto aspekt kształtowania oferty na rynku turystyki kulturowej, z punktu widzenia organizatora turystyki. Celem tekstu jest zatem ukazanie złożoności tego procesu, jak również podkreślenie znaczenia identyfikacji cech potencjalnych odbiorców. W części teoretycznej wskazano m.in. specyfikę funkcjonowania biur podróży - organizatorów turystyki (w aspekcie formalnym i funkcjonalnym). Pokazano również istotę tytułowego kształtowania oferty, podkreślając wagę jej postrzegania m.in. przez pryzmat poszczególnych faz imprezy turystycznej. Ponadto rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem, odnosząc kształtowanie oferty do potrzeb, możliwości i oczekiwań konkretnej grupy jej odbiorców i użytkowników - turystów seniorów. Przedstawiono wyniki badań empirycznych - sondażowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród osób starszych w Warszawie, Łodzi i Poznaniu (n=610). (abstrakt oryginalny)
EN
In the face of many already discussed in detail issues relating to cultural tourism the subject of this study is the offer formation on the market of cultural tourism, from the point of view of the tour operators. The purpose of the text is therefore to show the complexity of this process, as well as highlight the importance of identifying the characteristics of potential customers. In the theoretical part indicated, among others, the specific functioning of travel agencies - tour operators. Also there is shown is the essence of the title forming the offer, underlining the importance of the perception through the prism of phases of the package. Moreover, theoretical considerations are exemplified by referring forming the offer to the needs, possibilities and expectations of a particular group of its customers and users - senior tourists. There are also presented results of empirical research - survey, conducted using a questionnaire survey among the elderly in Warsaw, Lodz and Poznan (n = 610). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
80--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Alejziak W., 2007, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 7-54
 • Altkorn J., 1994, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 9/2010, s. 4-24
 • Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Becker Ch., 1993, Kulturtourismus. Eine Einführung, [w:] Ch. Becker, A. Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa . Wachstum ohne Grenzen? ETI GmbH, Universitat Trier, Trier
 • Bondos I., 2013, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, "Marketing i rynek", nr 3/2013
 • Borkowski K., 2007, Pilot a grupa [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 129-140
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik Metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań
 • Cybula P., 2005, Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa
 • Dziedzic E., Skalska T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa
 • Encyklopedia zarządzania, 2015, http://mfiles.pl/pl/index.php/Nisza_rynkowa, 14.01.2015
 • Frydrykiewicz F., 2015, Betlej: zmienia się geografia wyjazdów, "Turystyka", "Rzeczpospolita", http://turystyka.rp.pl/artykul/1219858.html [5.02.2017]
 • Frydrykiewicz F., 2017, Jest projekt nowej ustawy dla biur podróży, "Turystyka", "Rzeczpospolita", http://turystyka.rp.pl/artykul/1307728.html [5.02.2017]
 • Gaworecki W. W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gołembski G., 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Gołembski G., 2007a, Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-27
 • Gołembski G., 2007b, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 28-65
 • Gołembski G., 2009, Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 245-340
 • Gospodarek J., 2006, Prawo w turystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Griffin R. W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Holloway J.Ch., 1990, The Business of Tourism, 3rd ed., Pitman Publishing, London
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka Kulturowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań, s. 36-58
 • Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa
 • Kachniewska M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów
 • Kachniewska M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kamińska N., 2017, Wszystko może być innowacją, "Wiadomości turystyczne", nr 1, s. 10-11
 • Kociszewski P. (red.), 2013, Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka kulturowa", nr 5(2013)
 • Kociszewski P. (red.), 2015, Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, "Turystyka kulturowa", nr 1(2015)
 • Kociszewski P., 2011b, Seniorzy jako turyści [w:] M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, Creative Science, Kraków, s. 145-16
 • Kociszewski P., 2013, Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce - uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów [w:] P. Piotrowski (red.), Trendy w turystyce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wydawnictwo Proksenia, wydanie elektroniczne
 • Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, rozprawa doktorska - wersja niepublikowana, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Koroluk S., 2006, Biuro podróży jako przedsiębiorca [w:] P. Cybula (red.), 2006, Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 19-48
 • Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, "Turyzm", T.15, zeszyt 1-2, s. 163-186
 • Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, "Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza" w Warszawie, tom 7, s. 22-30
 • Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, "Turystyka i Rekreacja", tom 7, s. 13-26
 • Kowalczyk A., 2014, Od turystyki 3S do turystyki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), 2014, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 15-28
 • Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka - miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Kusa R., 2008b, Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, "Ekonomia menedżerska", 2008, nr 3, s. 57-66
 • Lewandowska A., 2006, Produkt na rynku usług turystycznych [w:] A. Panasiuk (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 74-92
 • Lisowski A., 2010, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - materiały z wykładu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Malchrowicz E., 2011, Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 9/2011, s. 78-89
 • Michalska-Dudek I., 2016, Charakterystyka biur podróży w Polsce - touroperatorzy, prezentacja multimedialna - wykład, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, http://www.michalska-dudek.pl/pliki/PPwT6.pdf [23.12.2016]
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa - wokół definicji, "Turystyka Kulturowa", nr 1/2008, Poznań, s. 4-21
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Proksenia / KulTour.pl, Kraków Poznań
 • Milewski D, 2006, Rynek usług turystycznych [w:] Panasiuk A. (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-44
 • Niemczyk A., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Niemczyk A., 2011, Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72 (660), s. 613-626
 • Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Niezgoda A., Jerzyk E., 2013, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 475-489
 • Niezgoda A., Zmyślony P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Panasiuk A., 2014a, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Panasiuk A., 2014b, Wymiary oferty na rynku turystycznym, "Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", nr 46, s. 119-128
 • Panasiuk A., 2015, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, "Ekonomia i Środowisko, nr 3(54)
 • Pawlicz A., 2012, E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Pawlusiński R., 2007a, Gospodarcze aspekty turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 339-405
 • Pawlusiński R., 2007b, Biura podróży [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-180
 • Piśko S., 2017, Tajemnice Funduszu - fakty i wątpliwości, "Wiadomości turystyczne", nr 1, s. 16-17
 • Podgórska J., 2003, Starość ma przyszłość, "Polityka", nr 15, s. 3-15
 • Pojęcie "biuro podróży" w polskim prawie turystycznym, 2013, http://naprawie.blogspot.com/ 2013/11/pojecie-biuro-podrozy-w-polskim-prawie.html, 20.03.2015
 • Porter M. E., 1998, On Competition, Boston: Harvard Business Review Press
 • Przecławski K., 1993, Tourism as a subject of Interdisciplinary Research [w:] D. G. Pearce, R. W. Butler (red.), Tourism research, Critiques, and Challenges, Routledge, London, s. 9-13
 • Runge J. 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Segmentacja rynku, 2013, "Encyklopedia Zarządzania", http://mfiles.pl/pl/index.php/ Segmentacja_rynku, 10.03.2015
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U. z 2013 poz. 829 ze zmn.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmn.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zmn.
 • Walewska D., 2016, Turystyka: wielkie wakacje dzięki 500 Plus, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/Biznes/309119901-Turystyka-wielkie-wakacje-dzieci-dzieki-500-Plus.html [5.02.2017]
 • Włodarczyk B., Krakowiak B., Kultura i turystyka - wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Wołk Z., 1999, Społeczno-kulturalne uwarunkowania aktywności ludzi starszych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny", nr 1
 • Woszczyk P., 2009, Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów : stan obecny i perspektywy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", tom 231 - "Przyszłość demograficzna Polski", Łódź, s. 403-417
 • Zmyślony P., 2001a, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, "Problemy Turystyki", XXIV (1-2), s. 21-30
 • Zmyślony P., 2001b, Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce, "Problemy Turystyki", XXIV (3-4), s. 21-30
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.