PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 20 | nr 2 | 131--144
Tytuł artykułu

Obniżenie wieku emerytalnego w Polsce. Implikacje dla kobiet w sferze rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lowering the Retirement Age in Poland. Implications for Women in the Area of Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem publikacji jest analiza sytuacji kobiet na rynku pracy w perspektywie obniżenia wieku emerytalnego. 1 października 2017 r. nastąpi zróżnicowanie w oparciu o kryterium płci i jednocześnie obniżenie ustawowego wieku emerytalnego kobiet do 60. roku życia oraz wieku emerytalnego mężczyzn do 65. roku życia. Powrót do dość niskiej granicy wieku uprawniającego kobiety do przejścia na emeryturę oznacza zmiany w ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz wywoła daleko idące konsekwencje w sferze zatrudnienia. Artykuł koncentruje się głównie na zawodowych konsekwencjach obniżenia wieku emerytalnego kobiet, z pobieżnym potraktowaniem kwestii demograficznych i dochodowych. (fragment tekstu)
EN
The subject of the publication is the analysis of the situation of women in the labour market in terms of lowering the retirement age. The reinstatement of quite a low retirement age threshold which makes women eligible for retirement indi-cates a change in their position in the area of employment. Manipulating the retirement age is a basic instrument of influence on pension schemes and the formation of human resources for labour markets in European countries, the latter affected by the ageing of the population. A dominant trend is to raise the age limit in order to increase manpower resources and to cut back public expenditure on benefits. Without a doubt, the lowering of the retirement age in Poland will have a number of socioeconomic consequences, which will include an outflow of wom-en from the labour market, and a depletion of manpower resources, which in turn may result in lessened migratory pressure. However, the thesis can be advanced that the amount of benefits received, due to a shorter input period, will arouse a greater interest in the option of combining benefit receipt with gainful employment. The solutions adopted in this respect will not only impact the situation of women, but other social groups as well, which will be clearly visible in the response from the labour market. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
131--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Higher School of Economics and Management in Lodz
Bibliografia
 • Dybał M., Reformy systemów emerytalnych, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2.
 • Czepulis-Rutkowska Z., Trendy w funkcjonowaniu systemów emerytalnych w Europie, "Polityka Społeczna" 2016, nr 11-12.
 • GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050, "Studia i Analizy Statystyczne", Warszawa 2014.
 • ISSA, Social Policy Highlight 12, http://www.ageing.ox.ac.uk/download/77.
 • Klimkiewicz A., Nowa emerytura jako element warunkujący godny poziom życia [w:] "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2011, vol. 14, nr 2.
 • Kłos B., Europejskie systemy emerytalne - stan i perspektywy, Biuro Analiz Sejmowych, "Analizy" 2011, nr 5.
 • Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, red. K.W. Baran, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2015; LEX/el. 2017.
 • Malec M., J. Tyrowicz, Niski wiek emerytalny, wysoka cena [w:] Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, red. P. Lewandowski, J. Rutkowski, In-stytut Badań Strukturalnych, Unia Europejska 2017.
 • MRPiPS, Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2015 roku, Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa 2016.
 • Uścińska G., Problemy współczesnych systemów emerytalnych - kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 4.
 • ZUS, Biała Księga. Przegląd emerytalny. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. 2016.
 • Żukowski M., Systemy emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce i innych krajach UE [w:] Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, "Zeszyty Nau-kowe" nr 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 38.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-pieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 637.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., nr 645 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-łecznych, Dz.U.2016.887 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255.
 • Uchwała SN z 11 czerwca 1991 r., I PZP 19/91, LexisNexis nr 312243, OSNCP 1992, nr 1, poz. 14.
 • Uzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk 62), http://orka.sejm.gov.pl.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk 329), http://www.sejm.gov.pl.
 • Wyrok SN z 22 marca 1977 r., I PRN 24/77, LexPolonica nr 317957.
 • Załącznik do projektu Stanowiska Rady Ministrów wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62), http://orka.sejm.gov.pl.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=en.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/annexii_en.pdf.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph220&language=en.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
 • http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1025771,prof-uscinska-550-tys-wnioskow-do-zus-o-emeryture-w-calym-2017-r.html.
 • www.zus.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171478759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.