PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania | 17--34
Tytuł artykułu

Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej - zakres zastosowania i skutki dla sektora finansów publicznych w Polsce

Warianty tytułu
State Financial Stability Instruments - Application and Impact on the Public Finance Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej w polskim ustawodawstwie uregulowano od 2016 r. Mają one formę publicznego instrumentu wsparcia kapitałowego oraz tymczasowego przejęcia instytucji finansowych przez Skarb Państwa. Zastosowanie tych instrumentów umożliwia legalne zaangażowanie publicznych środków finansowych w proces restrukturyzacji instytucji finansowej zagrożonej likwidacją. Niezbędnym warunkiem zastosowania tych instrumentów jest wystąpienie kryzysu systemowego, czyli zakłócenia stabilności systemu finansowego, które może wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla gospodarki. W związku z zastosowaniem tych instrumentów niezbędne jest dokonanie wydatków z budżetu państwa, natomiast po zakończeniu tej procedury środki uzyskane z realizacji praw udziałowych podmiotów objętych rządowymi instrumentami stabilizacji finansowej będą dochodami budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
A new macroprudential legal framework for state financial stability instruments was introduced in Poland in 2016. The regulations adopted by the Polish government are aimed at strengthening the stability of the domestic financial system. One new development is the recapitalisation scheme of ailing financial institutions, and the second is temporary take-over of financial institutions by the State Treasury. These instruments legally allow for engaging public funds in the restructuring of financial institutions exposed to the risk of failure. The condition on which the above instruments can be used is the occurrence of financial crisis, defined as a major distortion to the financial system which can have serious negative consequences for the domestic market and economy. The costs of implementation of financial stability instruments are incurred by the state budget, yet after the procedure is complete, equity interests acquired in the institutions aided become state budget revenue. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/ WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE.L Nr 173, s. 190).
 • European Comission. (2013). Collection of statistics on State aid and public support to the financial sector in the context of the on-going financial crisis. State Aid Scoreboard.
 • Grodecka, A. (2014). Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria Prawo, (317), 51-67.
 • Hetmańczuk, A. (2014). Mechanizm globalnego kryzysu finansowego 2007-2009. W: W. Miemiec i K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego (s. 563-575). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Jurkowska-Zeidler, A.M. (2009). Działania regulacyjne na rzecz wzmocnienia stabilności polskiego systemu bankowego wobec kryzysu finansowego jako przejaw interwencjonizmu państwowego. Gdańskie Studia Prawnicze, (22), 11-25.
 • KNF. (2010). Raport KNF o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2009 r. Warszawa: Urząd KNF.
 • KNF. (2011). Raport KNF o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2010 r. Warszawa: Urząd KNF.
 • KNF. (2016). Raport o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. Warszawa: Urząd KNF.
 • Kotowicz, A. (2016). Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych. Informacja KNF o sytuacji banków w okresie I-IX 2016 r. Warszawa: Urząd KNF.
 • Kotowicz, A. (red.). (2010). Raport KNF o sytuacji banków w 2009 r, Warszawa: Urząd KNF.
 • Kotowicz, A. (red.). (2011). Raport KNF o sytuacji banków w 2010 r, Warszawa: Urząd KNF.
 • Nieborak, T. (2010). Globalny kryzys finansowy - istota, przyczyny, konsekwencje. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4), 95-106.
 • Osiński, J. (red.). (2016). Raport NBP o stabilności systemu finansowego. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Panfil, P. (2013). Wsparcie instytucji finansowych przez Skarb Państwa w dobie kryzysu finansów publicznych. W: I. Mirek i T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe (s. 96-104). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Piotrowska-Marczak, K. (2013). Destabilizacyjna czy mobilizacyjna rola kryzysów finansowych? W: J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński i M. Wróblewska (red.), System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku (s. 359-367). Gdańsk- Nynnasham-Sztokholm: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Poturnicki, J. i Felczak, I. (2010). Kryzys finansowy - działania rządowe na przykładzie wybranych krajów. W: E. Ruśkowski i I. Zawierucha (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego (s. 638-646). Białystok-Lwów: Temida2.
 • Rozporządzenie 575/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Dz. Urz. UE.L Nr 176, s. 1).
 • Skuza, S. (2010). Aspekty prawne dokapitalizowania oraz rekapitalizowania instytucji finansowych ze środków publicznych w warunkach kryzysu. Stan obecny i propozycje zmian. W: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego (s. 102-112). Białystok-Lwów: Temida2.
 • Szczepańska, O., Dobrzańska, A. i Zdanowicz, B. (2015). Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością. Warszawa: Departament Stabilności Finansowej NBP.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (tekst pierwotny: Dz.U. z 2009 r. Nr 39, poz. 308).
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (tekst pierwotny: Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 226).
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2009 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1206 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1315).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz.U. Nr 209, poz. 1317 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.).
 • Zaleska, M. (2011). Kryzys na globalnych rynkach finansowych a finanse publiczne. W: J. Ostaszewski (red.), Eseje o finansach publicznych. Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. dr hab. Hanny Sochackiej-Krysiak (s. 299-304). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Znaniecka, K. i Gradoń, W. (red.). (2010). System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.