PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 1 | 145--158
Tytuł artykułu

Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie "Oblężenia Malborka"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managing Museum Events: The Example of "The Siege of Malbork"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od kilkunastu lat pod koniec lipca Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje kilkudniowy Festiwal Kultury Średniowiecznej "Oblężenie Malborka". Ta muzealna oferta wydaje się interesującym przykładem zarządzania procesami rynkowymi poprzez organizację wydarzenia z zakresu odtwórstwa historycznego. Najbardziej newralgicznym zadaniem w tego rodzaju przedsięwzięciach jest zbudowanie zaufania pomiędzy instytucją kultury, która jest głównym organizatorem wydarzeniu, a środowiskiem rekonstruktorów średniowiecznej historii. Przeprowadzone w 2016 roku badania ankietowe umożliwiają lepsze rozpoznanie najważniejszych partnerów malborskiego muzeum. Organizowane od lat wydarzenia "żywej historii" w Malborku odbywają się w zmieniającym otoczeniu społeczno-politycznym i ekonomicznym, co ma wpływ także na pozyskiwanie profesjonalnych grup rycerskich. W okresie dynamicznie rozwijającego się ruchu rycerskiego przedmiotem szczególnej uwagi dla malborskich muzealników jest pozyskanie stosunkowo stałej grupy odtwórców, którzy będą w stanie - bez większego zagrożenia dla zabytku architektury - zrealizować scenariusz kilkudniowego eventu. (abstrakt oryginalny)
EN
For many years at the end of July, the Castle Museum in Malbork has organized over several days a Festival of Medieval Culture called "The Siege of Malbork". This festival is an interesting example of a museum management enlisting market forces by organizing historical reenactments. The most difficult task in this kind of enterprise is to build up trust between the cultural institution, which is the event's main organizer, and the community of reenactors of medieval history. A questionnaire survey carried out in 2016 lets us get to know the most important partners of the Malbork Museum better. The living history events that have been organized for years in Malbork take place in a changing socio-political and economic environment, which affects the ability to obtain the services of professional groups of knights. At a time when the knights' movement is developing rapidly, it is a matter of special importance for Malbork museum officials to attract a relatively permanent group of reenactors who are able "without putting the architecture of the monument at substantial risk" to implement the script of an event that lasts several days. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
145--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku
Bibliografia
 • Adamik A., 2009, Wykorzystanie analizy otoczenia w procesach kształtowania konkurencyjności MSP w Regionie Łódzkim, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, "Zeszyty Naukowe UE", nr 129, Poznań, s. 13-20
 • Barańska K., 2013, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Wydawnictwo Attyka, Kraków
 • Bączek J.B., 2011, Psychologia eventów. Pierwszy w Polsce praktyczny podręcznik psychologii dla branży eventowej, Stageman Polska, Warszawa
 • Bogacki M., 2008, Rola działań odtwórczych i rekonstrukcyjnych w procesie upowszechniania wiedzy historycznej, [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. W.B. Łach, Wydawnictwo Littera, Olsztyn, s. 304-319
 • Bogacki M., 2010, O współczesnym "ożywianiu" przeszłości - charakterystyka odtwórstwa historycznego, TK, nr 4-6, s. 39-62
 • Burszta W. J., 2011, Podwójna tożsamość rekonstruktorów, [w:] Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 141-157
 • Chodyński A., 1998, Uroczystości wręczenia certyfikatu UNESCO na Zamku w Malborku, "Muzealnictwo", nr 40, 1998, s. 19-23
 • Cynarski W.J., 2012, Castles as the heritage of Polish fortification art and as a tourist attraction, "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", vol. 12, no. 4, pp. 44-55
 • Cynarski W.J., Chała J., 2015, Zamki i turnieje: Turystyka pasjonatów kultury militarnej Europy, "Turystyk Kulturowa", nr 6, s. 21-35
 • Górczyńska M., 2002, Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej a rozwój turystyki kulturowej na przykładzie miasta Cork (Republika Irlandii), [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 200-216
 • Gaweł Ł. 2016, Zarządzanie obiektami UNESCO, [w:] Hochleitner J. (red.), Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 43-53
 • Haftka M., 1998, Zamek w Malborku na Liście Światowego dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork
 • Henzler P., 2009, Partnerstwo to ludzie. O czym nie można zapomnieć, planując pracę partnerską [w:] Skrzypczak B., Grygorczyk M. (red.), Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, Stowarzyszenie CAL, Warszawa, s. 15-22
 • Hochleitner J., Makowski M., 2011, Reconstructionof the Battle of Grunwald as Emotional Promotional Message, "Geo Journal of Tourismand Geosites", vol. 7, p. 107-114
 • Hochleitner J., 2011, Inscenizacjehistoryczne - budowanie wielosektorowych partnerstw na przykładzie Muzeum Zamkowe w Malborku, [w:] Kubisiak A. (red.), Konferencje polskich muzeów historycznych, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań - Gdańsk, s. 231-245
 • Hochleitner J., 2013, Interpretacja przeszłości a inscenizacje historyczne na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka, [w:] Woźniak M.F., de Rosset T.F., Ślusarski W. (red.), Muzeum. Formy i środki prezentacji I: Historia w muzeum, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 102-112
 • Hochleitner J., 2015, Z dziejów inscenizacji bitwy grunwaldzkiej, [w:] Hochleitner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacje oferty muzealnej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 161-172
 • Hochleitner J., 2016a, Plenerowaoferta Muzeum Zamkowego w Malborku, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej", nr 3, s. 117-132
 • Hochleitner J., 2016b, Inscenizacje historyczne w Muzeum Zamkowym w Malborku, [w:] Hochleitner J. (red.), Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 167-185
 • Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin, s. 133
 • Konczyński R., 2015, Średniowiecze powróciło do Malborka, "Dziennik Bałtycki", 27 VII 2015, s. 27
 • Kostera M., 2008, Zarządzanie na rynku doznań, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 393-410
 • Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych), [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 34-35
 • Łukawski K., 2015, Muzeum - fabryka event'ów?, [w:] Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, Hochleitner J., Połom-Jakubowicz W. (red.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork, s. 155-159
 • Miedzińska I., 2010, Krajobraz w podróży - między identyfikacją a kreacją [w:] Kazimierczak M. (red.), Współczesne podróże kulturowe, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 249-260
 • Mierzwiński M., 2005, Muzeum Zamkowe w Malborku na szlakach turystycznych Europy, "Muzealnictwo", t. 46, s. 195-207
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010a, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", nr 6, s. 4-25
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010b, Obiekty obronne okresu Średniowiecza w Polsce jako destynacje i atrakcje turystyki kulturowej, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", vol. 10, pp. 102-117
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków, s. 151-161
 • Musiaka Ł., 2013, Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Pałka J., 2001, Jagiełło pod Malborkiem, czyli 1:0 w meczu przed 592 laty, specjalny dodatek "Gazety Malborskiej", 19 VII 2001
 • Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, "Turystyka Kulturowa", nr 4, s. 5-20
 • Rojek K., 2009, Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej), "Turystyka Kulturowa", nr 5, s. 4-27
 • Ryan Ch. (red.) 2007, Battlefield tourism. History, place and interpretation, Elsevier Science, Kidlington
 • Skrobisz J., 2015, Podczas Oblężenia Malborka nie będzie... oblegania zamku, "Dziennik Bałtycki", 11 VI 2015, s. 4
 • Słodowa-Hełpa M., 2002, Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie, "Problemy Turystyki", nr 3-4, s. 2-14
 • Stokowski M., 1999, Borders and Encounters, [w:] Hirsch J. S., Silverman L. H. (red.), Transforming Practice, Selection From the Journal of Museum Education, Routledge, 1992-1999, Washington, p. 312-322
 • Szlendak T., 2011, Wehrmachtt nie macha. Rekonstrukcyjna codzienność jako sposób zanurzenia w kulturze, [w:] Szlendak T., Nowiński J., Olechnicki K., Karwacki A., Burszta W.J., 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 9-70
 • Zmuda Trzebiatowski A., 2016, Obozowisko w ruchu rekonstrukcyjnym, [w:] Zmuda Trzebiatowski A., Nowakowski P.A. (red.), W rycerskim obozie, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Toruń, s. 54-69
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach - Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24 z późniejszymi zmianami
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171479277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.