PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 39 | 313--330
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów zurbanizowanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecological Safety of Urban Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagrożenia środowisk antropogenicznych takich jak terenów miejskich, przemysłowych i komunikacyjnych to problem wieloaspektowy. Źródła zagrożeń stanowią działania związane z niezrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, zanieczyszczaniem Ziemi przez substancje pochodzenia przemysłowego, transportowego i komunalnego oraz degradacją ekosystemów w wyniku katastrof ekologicznych. Skutki zagrożeń środowiskowych w mieście mogą być odczuwalne w sferze gospodarczej, społecznej, dziedzictwa kulturowego oraz zagospodarowania przestrzennego. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, poprawa stanu środowiska oraz kształcenie na rzecz zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast to główne cele rozwojowe i kierunki interwencji mające zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne Polski. Działalność antropogeniczna powoduje spadek korzyści potencjalnie możliwych do uzyskania przez społeczeństwo. Należy zwrócić uwagę na istotę i znaczenie wyceny zasobów przyrodniczych w mieście, która umożliwia podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji środowiskowych również w sensie ekonomicznym. Szczególną rolę odgrywają tu Systemy Zarządzania Środowiskiem (SZŚ). Stanowią one zintegrowaną część całego systemu zarządzania organizacją danego podmiotu i muszą być spójne z celami, priorytetami i procedurami w nim obowiązującymi. Opierają się głównie o dwa standardy - normę ISO 14001 oraz Rozporządzenie EMAS, które wspomagają zarządzanie zgodnie z założeniami polityki środowiskowej oraz system weryfikacji nowych technologii środowiskowych ETV. Bezpieczeństwo ekologiczne znajduje odzwierciedlenie zarówno w polskiej jak i europejskiej polityce ekologicznej, kluczowy jest zatem rzeczywisty stopień realizacji sformułowanych norm prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The threat of anthropogenic environments such as urban, industrial and transportation is a multifaceted problem. Sources of danger are activities related to the unsustainable exploitation of natural resources, the pollution of the Earth by substances of industrial, transport and communal origin and the degradation of ecosystems as a result of ecological catastrophes. The effects of environmental hazards in the city may be felt in the economic, social, cultural and spatial spheres. Sustainable management of natural resources, improvement of the environment and education for sustainable and intelligent development of cities are the main development goals and directions of interventions aimed at ensuring ecological safety of Poland. Anthropogenic activity causes the potential benefits of society to fall. Pay attention to the essence and importance of valuing natural resources in the city, which makes it possible to make more rational environmental decisions also in an economic sense. Environmental Management Systems (EMS) play a special role here. They form an integrated part of the organization's overall management system and must be consistent with the objectives, priorities and procedures in place. They are mainly based on two standards - the ISO 14001 standard and the EMAS Regulation, which support management in accordance with environmental policy and the ETV environmental technology verification system. Ecological security is reflected in both Polish and European ecological policy, so it is crucial that the actual implementation of the legal norms is taken into account. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
313--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016, poz. 1688).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016, poz. 191).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2017, poz. 576).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2016, poz. 1954).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017, poz. 209).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz. 1131).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
 • Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (M.P. 2013, poz. 213).
 • Antczak J., Wypadki chemiczne a bezpieczeństwo ekologiczne, "Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko" 2016, nr 436.
 • Gąsior D., Physicochemical characteristic and assessment of grounwater quality within the area of selected fuel stations in Opole, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 4.
 • Górka K., Łuszczyk M., Thier A., Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna" 2016, nr 453.
 • Karwowska E., Miaśkiewicz-Pęska E., Załęska-Radziwiłł M., Wpływ nanoproduktów na wybrane organizmy - ocena ekotoksykologiczna, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 1.
 • Kiebała A., Kozieł M., Zgłobicki W., Cr, Cu, Ni, Pb i Zn w pyle drogowym na terenie Lublina, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2015, nr 3.
 • Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.
 • Kronenberg J., Usługi ekosystemów - nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego, (w:) EkoMiasto
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171481960

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.