PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | t. 17, z. 2, cz. 2 Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją | 113--139
Tytuł artykułu

Stymulowanie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim - analiza wybranych inicjatyw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stimulating the Development of Human and Social Capital in the Region of Lodz - the Analysis of Selected Initiatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest charakterystyce inicjatyw stymulujących rozwój kapitału ludzkiego i społecznego w regionie i próbie wykazania, że inicjatywy te przekładają się na procesy rozwoju regionalnego. Przyjętym punktem odniesienia jest sytuacja województwa Łódzkiego. W referacie dokonano charakterystyki i oceny wybranych, współfinansowanych ze środków UE, projektów związanych ze strategicznymi obszarami rozwoju zasobów i potencjału ludzkiego w regionie. W części empirycznej artykułu przeanalizowany został wpływ wybranych projektów służących rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego, mających na celu walkę z bezrobociem, poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Były to projekty polegające na:
・ organizowaniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe;
・ organizowaniu kursów i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie zawodowe;
・ wspieraniu oraz promocji przedsiębiorczości i zachowań przedsiębiorczych;
・ ułatwianiu zakładania nowych działalności gospodarczych i podejmowania inicjatyw biznesowych poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia doradczego i finansowego.
Ze względu na cel przyświecający opracowaniu w części teoretycznej odwołano się do tematycznie powiązanych z zagadnieniem rozwoju kapitału ludzkiego źródeł literaturowych i publikacji naukowych wyników wybranych badań, a także opracowywanych na potrzeby władz samorządowych analiz i zestawień omawianych zjawisk. (fragment tekstu)
EN
Article points to influence of social and human capital stimulation initiatives on generating the possibilities of more effective regional development. Example of Lodzkie Voivodship was used as a benchmark for which analysis and evaluation within selection of projects related to strategic areas of human resources and potential was done. Article relates to analyses and studies made by local authorities and private organizations that describe process of developing human and social capital, results of selected scientific studies from area of human management, its barriers and stimulating factors; also thematically related literature and scientific publications. Statistical data that illustrates correlation of topics from areas of regional and human capital development along with attempt to assess the current pace and direction of such growth. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Nowicki M. (2012), Metody i narzędzia motywowania personelu [w:] Zakrzewska-Bielawska A., Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Rozwój przedsiębiorstw high-tech, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa.
 • AIP (2014), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, http://www.inkubatory.pl [dostęp: 13 września 2015].
 • Bąkowski A., Marzewska M. (red.) (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Białasiewicz M. (red.) (2013), Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, Szczecin.
 • Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, www.pte.pl/pliki/2/12/Kapital_ludzki_ujecie_modelowe.pdf [dostęp: 13.09.2015].
 • Cichy K., Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego [w:] M. Herbst (red.) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa.
 • Cieślukowski M. (1998), Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998 nr 3-4, Poznań.
 • Czarnecki L. (2011), Biznes po prostu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Czyszkiewicz R., Molewicz M. (2003-2004a), Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Tom IV Roczników rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego [za:] D. M. Gordon (1974), Theories of poverty and underemployment. Orthodox, radical and dual labor market perspectives, Lexington.
 • Czyszkiewicz R., Molewicz M. (2003-2004b), Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Tom IV Roczników rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego, [za:] R.E. Lucas (1988), Mechanisms of Economic Growth, [w:] "Journal of Monetary Economics", vol.22.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Flaszewska S. (2015), Zarządzanie wiedzą z perspektywy praktyków z przedsiębiorstw high-tech, "Marketing i rynek" 5/2015;
 • Glinka B, Gutkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Klimek J, Klimek S. (2010), Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kotarski H. (2013), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego, Rzeszów.
 • Kożuch B. (red.) (2000), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kulawczuk P., Kwella E. (red.) (2008), Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Listwan T. (red.) (2005), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Matejun M., Nowicki M. (2013), Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Michalczyk T., Musioł S., (2013), Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny w świetle nowej analizy instytucjonalnej [w:] H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszówskiego, Rzeszów.
 • Nowicki M. (2015), Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości regionu Łódzkiego - analiza wybranych inicjatyw przedsiębiorczych i źródeł ich finansowania [w:] Rola zarządzania projektami i procesami w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 5, cz. I, Łódź.
 • Nowicki M. (2013), Współpraca publiczno-prywatna a poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionów [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013," Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług", Szczecin.
 • Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.) (2007), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2011), Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (hightech), "Przegląd Organizacji", 2/2011.
 • Socha M., Sztanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Stawasz D. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szablewski A. (2010), Cele i główne kategorie makroekonomii w obszarze produkcji - materiały dydaktyczne, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Śmilgin M. (2006), Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji [w:] M.G. Woźniak (red.), Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1, seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 8, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów.
 • Torz A., Kaki M., Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów technologicznych, PARP, Poznań/Otaniemi 2011.
 • Walczak W. (2010), Miary i kryteria oceny przedsiębiorczość, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2010.
 • Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy. Zatrudnienie, praca zawodowa i bezrobocie - prawidłowości oraz patologie, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 • Wyszkowska Z. (2011), Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z.18 - Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", Rzeszów.
 • Zajdel A. (2013), Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako efektywne narzędzie wsparcia młodzieży w kontekście podejmowania działalności gospodarczej [w:] M. Matejun, K. Szymańska (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Zdrajkowska H. (2003), Sytuacja gospodarczo- społeczna w regionie łódzkim [w:] S. Lachiewicz (red.), Małe firmy w regionie łódzkim - znaczenie, struktura, wyniki działania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • EPP Eurostat (2015), Harmonised unemployment rate by sex, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020 [dostęp: 13 września 2015].
 • ŁARR (2015a), Pożyczki na start, Serwis Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, http://larr.pl/pozyczki-na-start [dostęp: 30 lipca 2014].
 • ŁARR (2015b), Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości, Serwis Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, http://larr.pl/lodzki-inkubator-przedsiebiorczosci-2 [dostęp: 13 września 2015].
 • MRR (2011), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011; www.rpo-swietokrzyskie.pl/userfiles/Ewaluacja/Projekt_SRK_do_konsultacji2.pdf [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - informacje podstawowe, www.pokl.parp.gov.pl/index/index/550 [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015a), Lista rankingowa konkursu 1/POKL/6.1.1/2013 - Lista rankingowa w ramach alokacji dla osób w wieku do 30 roku życia, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/aktualnoci-nowe/3963-1pokl6112013-lista-rankingowa-w-ramach-alokacji-dla-osob-w-wieku--do-30-roku-ycia [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015b), Lista rankingowa konkursu 1/POKL/6.1.1/2013 - Lista rankingowa w ramach alokacji dla osób w wieku po 50 roku życia, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/aktualnoci-nowe/3964-1pokl6112013-lista-rankingowa-w-ramach-alokacji-dla-osob-w-wieku--powyej-50-roku-ycia [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015c), Lista rankingowa konkursu nr 1/POKL/7.4/2013 - Niepełnosprawni rynku pracy, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/aktualnoci-nowe/4045-1pokl742013-lista-rankingowa [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015d), Lista rankingowa konkursu 1/POKL/7.2.1/2013 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/aktualnoci-nowe/3916-1pokl7212013-lista-rankingowa [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015e), Ogłoszenie konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2013, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/component/content/article/184-konkursy/3814-ogoszenie-konkursu-nr--1pokl6112013 [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015f), Ogłoszenie konkursu nr 1/POKL/7.4/2013, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/component/content/article/3898-ogoszenie-konkursu--nr-1pokl742013 [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015g), Ogłoszenie konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2013, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/component/content/article/3785-ogoszenie-konkursu-nr-1pokl7212013 [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015h), Lista rankingowa konkursu nr 1/POKL/6.2/2013, http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/aktualnoci-nowe/3895-1pokl622013-lista-rankingowa [dostęp: 13 września 2015].
 • POKL WUP (2015h), Ogłoszenie konkursu nr 1/POKL/6.2/2013, http://www.pokl.wup.lodz.pl/index.php/component/content/article/3754-ogoszenie-konkursu-nr-1pokl622013 [dostęp: 13 września 2015].
 • SOOIPP (2015), Portal Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, http://www.sooipp.org.pl/akademickie-inkubatoryprzedsiebiorczosci.html, [dostęp: 13 września 2015].
 • WUP (2015) Stopa bezrobocia w województwie łódzkim, http://www.wup.lodz.pl/index.php/statystyka-2?view=wykresy [dostęp: 13 września 2015].
 • Zarząd Województwa Łódzkiego (2015), Wstępny projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Łódź, 2015, http://rpo.lodzkie.pl/images/prawo-i-dokumenty/Wstepny_projekt_SZOOP_RPO_W%C5%81_2014-2020.pdf [dostęp: 13 września 2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484130

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.