PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 50--69
Tytuł artykułu

Zintegrowane inwestycje terytorialne jako eksperyment

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrated Territorial Investments as an experiment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza przyczyn powstania zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w nowym okresie 2014-2020 w kontekście reform UE oraz analiza procesu tworzenia ZIT i zagrożeń, jakie wynikać mogą dla tego eksperymentalnego podejścia w Polsce. Podstawowa teza głosi, że eksperymentalna koncepcja ZIT powoduje dodatkowe konflikty między zarządzającymi a beneficjentami przywykłymi, że cele (działania) ogólne polityki odbiegają od faktycznie realizowanych. Hipoteza uzupełniająca zaś głosi, iż istnieją istotne czynniki potencjalnie sprzyjające ograniczeniu radykalnej reformy i przywróceniu status quo ("oswojenia" wymagań). Główne metody (studia literaturowe oraz udział w pracach przygotowawczych w roli eksperta ministerstwa) determinują strukturę źródeł. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to analyze the reasons of development of the Integrated Territorial Investments in the new 2014-2020 period in the context of EU reforms, and to describe the creation process and the threats this experimental approach may encounter in Poland. The Author's main thesis is that the experimental ITI concept causes additional conflicts between management authorities and beneficiaries who are used to the fact that declared and implemented intervention aims are different. The Author also assumes that there exist important factors that could potentially hinder the radical reforms and re-establish the status quo (or "domesticate" the policy). The main methods (desk research and involvement in preparatory works as a Ministry expert) determine the structure of the sources used. The paper offers some conclusions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Amin A., Thrift N. (red.), 2003, Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe, Oxford: Oxford University Press.
 • Bachtler J., Mendez C., Wishlade F., 2013, EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform, Ashgate Publishing.
 • Bank Światowy, 2009, Reshaping Economic Geography: World Development Report 2009, Washington D. C.: The World Bank.
 • Barca F., 2009, An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent report prepared at the request of Danuta Hiibner, Commissioner for Regional Policy, April 2009, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/bar-ca_report_en.pdf (dostęp: 17.11.2014).
 • Boldrin M., Canova F., 2001, "Inequality and convergence in Europe's regions: Reconsidering European regional policies", Economic Policy, nr 16 (32), s. 205-253.
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Camagni R. (red.), 1991, Innovation Networks: Spatial Perspectives, London: Belhaven- Pinter.
 • Castells M. 2007, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Churski P. (red.), 2014, The Social and Economic Growth vs. the Emergence of Economic Growth and Stagnation Areas, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Cooke Ph., 2002, Knowledge Economies: Clusters, Learning and Cooperative Advantage, London: Routledge.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2013, Diagnoza społeczna 2013, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • De Dominicis L., 2014, "Inequality and growth in European regions: Towards a place- based approach", Spatial Economic Analysis, t. 9, nr 2, s. 120-141.
 • EC, 2000, Strategia Lizbońska, Brussels: EC.
 • EC, 2014, Integrated Territorial Investment (factsheet), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R., 2006, "Fertile soil for Structural Funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy", Kyklos, t. 59, nr 1, s. 17-42.
 • EFSI, 2013, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX% 3A32013R1303 (dostęp: 10.07.2014).
 • EFSI, 2014, Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Florida R., 2004, The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York: Basic Books.
 • Friedman T.L., 2005, The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, New York: Farrar, Straus & Giroux.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dry fu?, Kraków: Fundacja GAP.
 • Gorzelak G. (red.), 2007a, Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorzelak G., 2007b, "Rozwój, region, polityka", w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG UW.
 • Gorzelak G., 2014, "Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-25.
 • Gorzelak G., Kozak M.W., 2012, "Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju", w: J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), 2003, Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Hryniewicz J., 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hübner D., 2009, "Reflection paper on future Cohesion Policy", Informal Meeting of Minister for Regional Policy, Marianske Lazne, 22-24 kwietnia.
 • Jarosz M. (red.), 2012, Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jarosz M. (red.), 2013, Polskie bieguny, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 • Jarosz M. (red.), 2014, Polska europejska czy narodowa?, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 • KE, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela: KE.
 • Keating M., Loughlin J., Deschouwer Ch., 2003, Culture, Institutions and Economic Development, Cheltenham,UK - Northampton, USA: Edward Elgar.
 • Kozak M.W., 2012, "Polskie regiony a podejście terytorialne", w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kozak M.W., 2014a, "Rewitalizacja w praktyce polityki spójności", Problemy Rozwoju Miast, nr 2, s. 71-80.
 • Kozak M.W., 2014b, "Deklarowane a rzeczywiste priorytety rozwoju", w: M. Jarosz (red.), Polska europejska czy narodowa?, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
 • Kozak M.W., 2014c, Raport z realizacji projektu "Zintegrowane inwestycje terytorialne w Polsce w 2014 roku: doświadczenia i wnioski", zleconego przez MIR w ramach szerszego projektu "Badanie zgodności 17 projektów strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie z Umową Partnerstwa oraz Zasadami realizacji ZIT w Polsce", przygotowanego dla MIR.
 • Kozak M.W., 2015, "Polityka spójności 2014-2020: rewolucja, reforma czy utrzymanie status quo?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 5-24.
 • MIR, 2015, Ankieta zbiorcza-2, plik Excel.xlsx, materiał roboczy udostępniony w kwietniu 2015 r. przez MIR (w posiadaniu autora).
 • MIR, Mapa Dotacji UE, http://www.mapadotacji.gov.pl (dostęp: 2.11.2014).
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Molle W., 2007, European Cohesion Policy, London - New York: Routledge.
 • MRR, 2013a, Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich - ekspertyza przygotowana przez prof. Przemysława Śleszyńskiego, opublikowana przez MRR w lutym 2013 r.
 • MRR, 2013b, Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg realizacji w 2012 r., Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • MRR, 2013c, Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, lipiec, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mir.gov. pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/ZIT_na_ WWW_26_07_2013 .pdf (dostęp: 10.09.2014).
 • MRR, 2013d, Miejskie obszary funkcjonalne w polityce spójności 2014-2020, opracowana przez R. Rysia prezentacja przedstawiona w Warszawie 24 lutego, http://www.npf. rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1359706401402844.pdf/Miejskie%2Bobszary%2Bfu nkcjonalne%2Bw%2Bpolityce%2Bsp%25C3%25B3jno%25C5%259Bci%2B2014- 2020%2B/Miejskie%2Bobszary%2Bfimkcjonalne%2Bw%2Bpolityce%2Bsp%25C3 %25B3jno%25C5%259Bci%2B2014-2020%2B.pdf (dostęp: 10.09.2015).
 • Olbrycht J., Grosse G.T., Kozak M., Kuźnik F., Palmen L., Sapała M., Woźniak J., Wyzwania polityki spójności w Polsce 2014-2020 - opinie ekspertów, Gliwice: Wydawnictwo "Wokół nas". 2013
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Warszawa-Kraków: Fundacja im. Stefana Batorego, Wydawnictwo Znak.
 • Rodríguez-Pose A., Fratesi U., 2004, "Między rozwojem a polityką społeczną - europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-32.
 • Samecki P., 2009, Orientation Paper on the Futurę of Cohesion Policy, EC Brussels.
 • Sapir A. i in., 2003, An Agenda for a Growing Europę. Making the EU Economic System Deliver, Brussels.
 • Sługocki W., 2013, Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Szósty raport na temat spójności..., 2014, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela: Komisja Europejska.
 • Umowa Partnerstwa, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov. pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/programowanie_2014_2020/umowa_ partnerstwa/strony/glowna.aspx (dostęp: 10.07.2014).
 • Zaucha J., Ciołek D., Brodzicki T., Głazek E., 2014, "Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej", w: K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171484294

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.