PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 16 | 63--82
Tytuł artykułu

Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cross-border Activity of Life Insurance Companies as a Strategy of Market and Product Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania przedstawionego w pracy była analiza skali i tendencji rozwoju działalności transgranicznej krajowych i zagranicznych ubezpieczycieli na życie w kontekście innowacyjności. W części teoretycznej zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z istotą, rodzajami i strategiami innowacyjności przedsiębiorstw oraz omówiono dopuszczalne prawem unijnym (w dyrektywach) i prawem krajowym (w ustawach) formy działalności transgranicznej zakładów ubezpieczeń, z uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń na życie. W części empirycznej poddano analizie i ocenie skalę i zakres innowacyjności rynkowej i produktowej krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń na życie w latach 2008-2010 w celu zweryfikowania dwóch hipotez: 1) innowacyjność rynkową determinuje skala umiędzynarodowienia, mierzona liczbą krajów, w których zakład ubezpieczeń na życie prowadzi działalność; 2) innowacyjność produktową determinuje liczba grup ubezpieczeń, w których dany zakład ubezpieczeń prowadzi działalność za granicą. Badania przeprowadzono w odniesieniu do dwóch form działalności transgranicznej: oddziału głównego oraz swobody świadczenia usług. Podmiotami badawczymi były krajowe zakłady ubezpieczeń na życie prowadzące działalność za granicą oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń na życie prowadzące działalność w Polsce. Biorąc pod uwagę bilans notyfikacji aktywnych (działalność transgraniczna krajowych ubezpieczycieli) i pasywnych (działalność zagranicznych ubezpieczycieli w Polsce), stwierdzono znacznie większą aktywność zagranicznych ubezpieczycieli nad krajowymi. W strukturze sektora ubezpieczeń skala i zakres internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń na życie były znacznie mniejsze niż zakładów ubezpieczeń nieżyciowych, niemniej działalność transgraniczna, zarówno aktywna, jak i pasywna, rokrocznie się rozwijała. Badania wykazały przede wszystkim innowacyjność rynkową ubezpieczycieli. Skala i zakres innowacyjności produktowej były nieznaczne, co wynika ze specyfiki rynku ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study is to analyze the extent and development trends of the cross- -border activity of domestic and foreign life insurance companies in the context of innovativeness. The theoretical part defines the basic notions connected to the nature, typology, and strategy of corporate innovativeness, and discusses forms of cross-border life insurance operations permitted under the EU directives and Polish acts of law. The empirical part analyzes and evaluates the scale and scope of market and product innovativeness implemented by Polish and foreign insurance companies in the years 2008-2010 with a view to verifying two hypotheses: 1) market innovativeness is determined by the scale of internationalization expressed as the number of countries in which the company is present; 2) product innovativeness is determined by the number of types of insurances offered by the insurer abroad. The study involved two forms of cross-border activity: one conducted through company branches and the other one offered within the freedom to provide services. The studied sample consisted of Polish insurance companies conducting international operations and foreign insurers operating in Poland. A balance of active and passive notifications representing the cross-border operations of Polish insurers and Polish operations of foreign insurers, respectively, revealed that the foreign insurers were significantly more active. It was found that the scale and scope of internationalization of life insurance companies were much lower than those of firms offering other types of insurance; nevertheless, both active and passive cross-border activity consistently grew year-to-year. The study primarily found evidence for market innovativeness, while the scale and scope of product innovations were small due to the inherent characteristics of the insurance market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Dyrektywa Rady z dnia 5 marca 1979 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych, dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń na życie (79/267/EEC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 8 listopada 1990 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie, określająca przepisy ułatwiające realizację swobody świadczenia usług i zmieniająca dyrektywę 79/267/EEC (90/619/EEC).
 • Dyrektywa Rady z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie oraz zmieniającą dyrektywy 79/267/EEC i 90/619/EEC (92/96/EEC).
 • Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i wykonywania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Wypłacalność II, Dz.Urz. UE, L.335.1 z 17.12.2009 r.
 • Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 10.02.2012 r.
 • Freeman Ch., Continental, National and Sub-national Innovation Systems - Complementarity and Economic Growth, "Research Policy" 2002, vol. 31.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP, www.stim.org.pl/czym_jest_innowacja (data dostępu: lipiec 2013).
 • Podstawy ubezpieczeń. Tom I - mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 • Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.
 • Przybytniowski J., Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo UHP J. Kochanowskiego, Kielce 2009.
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Szymczak M., Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1153 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. z.2003 r., nr 124, poz. 1154 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151 ze zm.
 • Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 24, Bruksela 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485246

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.