PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 51 | 50--61
Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital Management in the Conditions of Knowledge Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja konsekwencji powstania gospodarki opartej na wiedzy w kontekście społeczeństwa, organizacji i pracowników oraz ukazanie podstawowych wyzwań stojących przed zarządzającymi kapitałem ludzkim organizacji opartych na wiedzy oraz wskazanie głównych obszarów rozważań dotyczących realizacji funkcji personalnej współcześnie. Punkt wyjścia w opracowaniu stanowi więc charakterystyka społecznych implikacji gospodarki opartej na wiedzy. Przełom XX i XXI wieku jest bowiem erą transformacji społecznych, której konsekwencją jest wyłonienie się społeczeństwa wiedzy i pojawienie się paradygmatu technologicznego bazującego na teorii społeczeństwa sieciowego M. Castellsa. W rezultacie pojawia się nowa organizacja - organizacja oparta na wiedzy i nowy pracownik - pracownik wiedzy. Organizacje wiedzy to organizacje, których działalność bazuje na wiedzy i szeroko rozbudowanych relacjach. Pracownik wiedzy z kolei to pozycja zajmowana w organizacji wynikająca z posiadania unikalnego i pożądanego portfela kompetencji, relacji i postaw skutkującego generowaniem unikalnej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Zmieniają się zatem warunki pracy oraz profil kompetencji i struktura zatrudnionych we współczesnych przedsiębiorstwach co prowadzi do konieczności konwersji sposobów realizacji funkcji personalnej. Rangę kluczowego zasobu zyskał kapitał ludzki - jako nośnik i właściciel najcenniejszej wiedzy cichej oraz społeczny organizacji - jako nośnik relacji bazujący na zaufaniu. Doszło również do ewolucji struktury zatrudnienia - od kadry pracowniczej zatrudnionej na etacie do elastycznej siły roboczej. Ponadto, wyłoniły się nowe subpopulacje pracowników i odmienne wyzwania zarządzania nimi generujące określone obszary zainteresowań teoretyczno-praktycznych - walki o talenty, budowania marki pracodawcy, kształtowania równowagi praca - życie, zarządzania różnorodnością, zatrudnialności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is the identification of the consequences of knowledge-based economy creation in the social, organizational and employee context and description of the main challenges of human capital management in knowledge-based organization and introduction of the main areas of discussion on the implementation of the HR function today. The starting point is the characteristics of social implications of knowledge-based economy. The turn of the 20 and 21st century is in fact an era of social transformation, whose consequence is the emergence of the knowledge society and the emergence of technological paradigm based on the Castell's theory of network society. As a result, there is a new organization - a knowledge-based organization and new employee - knowledge worker. Knowledge-based organizations are enterprises functioning is based on knowledge and wide complex relations. Knowledge worker, in turn, is the position occupied in the organization resulting from the possession of a unique and desirable portfolio of competencies, relationships and attitudes resulting in the generation of a unique added value for the company. Therefore the working conditions and the profile of skills and structure of employees in modern enterprises have changed which leads to the need of conversion of ways to realize the HR function. The rank of a key resource gained human capital - as a carrier and the owner of the most precious tacit, personalized knowledge and social organization - as a carrier of relationships based on trust. There has also been the evolution of the structure of employment - from personnel employed on-time to a flexible workforce. In addition, they emerged new subpopulations of employees and different challenges of managing generating specific areas of interest in theoretical and practical - battle for talent, employer branding, aiming for work-life balance, diversity management, employability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bukowska U., 2015, Równowaga praca-życie a jakość życia [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, red. M. Makowiec, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków.
 • Castells M., 2001, The Internet Galaxy, Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199255771.001.0001.
 • Drucker P., 1994, The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly", November.
 • Dyduch W., Bratnicka K., 2014, Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Fazlagić J., 2014, Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, "E-mentor", nr 1 (53).
 • Gajowiak M., 2012, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, PWE, Warszawa.
 • Ingram T., 2011, Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji [w:] Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Ingram, PWE, Warszawa.
 • Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Janowska Z., 2015, Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki zmian, nowe wyzwania XXI wieku, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 4 (38).
 • Kuchta E., 2015, Social Capital as the Driving Force of Organizations [w:] Knowledge, Economy, Society. Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in Contemporary Economy, red. B. Mikuła, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Kryszczuk M.D., 2008, Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Masłyk-Musiał E., 2000, Ludzie w świecie biznesu, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.
 • Mikuła B., 2010, Zasoby ludzkie nowej generacji [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Morawski M., 2009, Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 • Piontek F., Piontek B., 2016, Teoria rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rosiński I., 2013, Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Rutkowska M., 2011, Specyfika zarządzania karierami talentów [w:] Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Ingram, PWE, Warszawa.
 • Wiśniewska S., 2015, Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1 (35).
 • Wiśniewska S., 2016, Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, "HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Wojtaszczuk K., 2015, Zewnętrzny employer branding i rekrutacja relacyjna jako przykłady wykorzystania marketingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Wyglądała E., 2015, Zatrudnialność jako specjalna kompetencja, "HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Zając A., 2013, Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.