PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 153 | 121--141
Tytuł artykułu

Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Valuation of Enterprises in Financial Distress
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu1 poświęcono dotychczas wiele miejsca metodom wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas w sposób pobieżny zwracano uwagę na wykorzystanie tych metod do wyceny specyficznych grup przedsiębiorstw. Jedną z takich grup stanowią przedsiębiorstwa, w stosunku do których ogłoszono upadłość, będące w procesie restrukturyzacji bądź zagrożone upadłością. Charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem prowadzonej działalności w relacji do podmiotów gospodarczych znajdujących się w dobrej kondycji finansowej, a ich przyszłość uzależniona jest często od skuteczności prowadzonych działań naprawczych. W konsekwencji dobór metod wyceny uzależniony jest od tego, czy podmiot gospodarczy zamierza kontynuować działalność oraz od prawdopodobieństwa uzyskania pozytywnych rezultatów prowadzonej sanacji. Jako tezę artykułu przyjęto, iż zastosowanie uniwersalnych metod do wyceny przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej wymaga wprowadzenia do nich odpowiednich korekt i dostosowań. Celem artykułu jest omówienie najczęściej stosowanych podejść do wyceny tychże przedsiębiorstw oraz ukazanie kluczowych determinant wpływających na ich wartość.(abstrakt oryginalny)
EN
Subject-specific literature has devoted much attention to enterprise valuation methods. Yet, their application to some specific categories of enterprises has been examined rather superficially. One of such groups includes enterprises, which have filed for bankruptcy, are restructured or threatened with bankruptcy. They exhibit operating risk higher than operators of sound financial standing, and their future often depends on the efficiency of corrective measures. As a result, the choice of valuation methods depends on whether the operator plans to continue doing business and on the likelihood of positive outcomes of the corrective action. The thesis of the paper is based on the assumption that universal valuation methods of enterprises can be applied to enterprises in financial distress after some corrections and adjustments. The goal of the paper is to discuss the most common approaches to the evaluation of these enterprises and to identify the key determinants that impact enterprises' value.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Alvarez S.A., Busenitz L.W., The entrepreneurship of resource-based theory, "Journal of Management" 2001, 27(6).
 • Bratnicka K., Dyduch W., Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2014, nr 27.
 • Bratnicki M., Gabryś B., Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Gdańsk 2011, nr 4(2).
 • Bratnicki M., Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 5.
 • Bratnicki M., Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna: zarys teorii przedsiębiorczego rozwoju organizacji, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?, red. J. Skalik, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 2(104).
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Bratnicki M., Zbierowski R, Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne, Quo vadis, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013.
 • Brouthers K.D., Nakoś G., Dimitratos P., SME entrepreneurial orientation, international performance, and the moderating role of strategie alliances, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2014, 39(5).
 • Cho Y.S., Jung J.Y., The relationship between matacognition, entrepreneurial orientation, and firm performance: An empirical imestigation, "Academy of Entrepreneurship Journal" 2014, 20(2).
 • Covin J.G., Slevin D.P., Strategie Management of Small Firms in Hostile and Bening Environments, "Strategic Management Journal" 1989, vol. 10.
 • Czakon W., Wzrost efektywności jako przesłanka tworzenia więzi międzyorganizacyjnych, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 2006, nr 1104.
 • Czakon W., Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nad sieciami międzyorganizacyjnymi, w: Metody badań problemów zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Doorn S. van, Jansen J.J.P., Bosch F.A.J. van den, Volberda H.W., Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: Drawing Attention to the Senior Team, "Journal of Product Innovation Management" 2013, 30(5).
 • Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B., Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
 • Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 • Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Filser M., Eggers F., Kraus S., Malovics E., The effect of financial resource availability on entrepreneurial orientation, customer orientation and firm performance in an international context: an empirical analysis from Austria and Hungary, "Journal for East European Management Studies" 2014, 19(1).
 • Golonka M., Zarządzanie z przewagą sztuki, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Gupta V.K., Dutta D.K., Chen X., Entrepreneurial orientation capability and firm performance under conditions of organizational learning, "Journal of Managerial Issues" 2014, 26(2).
 • Karpacz J., Oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych w teorii i praktyce, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Karpacz J., Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorców zachowań pracowników, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 4, cz. 2.
 • Khedhaouria A., Gurau C., Torre's O., Creativity, self-efficacy, and small-firm performance: the mediating role of entrepreneurial orientation, "Small Business Economics" 2015, 44.
 • Kollmann T., Stockmann Ch., Filling the entrepreneurial orientation - performance gap: mediating effects of exploratory and exploitative innovations, "Entrepreneurship: Theory&Practice" 2014, 39(5).
 • Kortmann S., Gelhard C., Zimmermann C., Piller F.T., Linking strategie flexibility and operational efficiency: The mediating role of ambidextrous operational capabilities, "Journal of Operations Management" 2014, 32.
 • Krause R., Semadeni M., Cannella A. A., External COO/presidents as expert directors: A new look at the service role of boards, "Strategie Management Journal" 2013, 34(13).
 • Krzakiewicz K., Cyfert Sz., The strategie dimension o f the dynamic capabilities of enterprises, "Management" 2014, 18(2). Li Y., Zhao Y., Tan J., Liu Y., Moderating effects of entrepreneurial orientation on market orientation - performance linkage: Evidence from Chinese small firms, "Journal of Small Business Management" 2008, 46(1).
 • Lichtarski J., Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 1982, nr 216.
 • Martin S.L., Javalgi R.(R.)G., Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The moderating role of competitive intensity on Latin American international new ventures, "Journal of Business Research" 2016, 69(6).
 • Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw , red. T. Dudycz, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Nogalski B., Karpacz J., Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji, w: Metody badań problemów zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, nr 17.
 • Rauch A., Wiklund Lumpkin G.T., Frese M., Orientation and Business Performance: An Assessment o f Past Research and Suggestions for the Future, "Entrepreneurship: Theory and Practice" 2009, 33(3).
 • Real J.C., Roldan J.L., Leal A., From entrepreneurial orientation and learning orientation to business performance: Analysing the mediating role of organizational learning and the moderating effects of organizational size, "British Journal of Management" 2014, 25.
 • Rigtering J.P.C., Kraus S., Eggers F., Jensen S.H., A comparative analysis of the entrepreneurial orientation/growth relationship in service firms and manufacturing firms, "The Service Industries Journal" 2014, 34(4).
 • Romanowska M., Zasobowe ograniczenia reorientacji strategicznej, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • Ronda-Pupo G.A., Guerras-Martin L.A., Dynamic of the evolution of the strategy concept 1962-2008: A co-word analysis, "Strategic Management Journal" 2012, 33.
 • Schilke O., On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmetal dynamism ,"Strategic Management Journal" 2014, 35.
 • Schilke O., Second-order capabilities: How do they matter?, "The Academy of Management Perspectives" 2014, 28(4).
 • Semrau T., Ambos T., Kraus S., Entrepreneurial orientation and SME performance across societal cultures: An international study, 2016, 69(5).
 • Shan P., Song M., Ju X., Entrepreneurial orientation and performance: Is innovation speed a missing link?, "Journal of Business Research" 2016, 69.
 • Sopińska A., Racjonalizm i rozmyślność, czy kreatywność i samorzutność - podstawowe dylematy tworzenia strategii, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
 • Spillecke S.B., Brettel M., Antecedents and performance implications of a sales departments learning and entrepreneurial orientation in SMEs, "Journal of Small Business Management" 2014 52(3).
 • Stańczyk-Hugiet E., Przeżyje najlepiej dostosowany, w: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013.
 • Stańczyk-Hugiet E.I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Su Z., Xie E., Wang D., Entrepreneurial orientation, managerial networking, and new venture performance in China, "Journal of Smali Business Management" 2015, 53(1).
 • Szpitter A. A., Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013.
 • Tang Z., Tang J., Entrepreneurial orientation and SME performance in China's changing environment: The moderating effects of strategies, "Asia Pacific Journal of Management" 2012, 29.
 • Teece D.J., The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms , "The Academy of Management Perspectives" 2014, 28(4).
 • Terziovski M., Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: A resource-based view, "Strategic Management Journal" 2010, 31.
 • Wang C.T., Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2008, 32(4).
 • Wiklund J., Shepherd D., Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach, "Journal of Business Venturing" 2005, 20(1).
 • Winter S.G., Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal" 2003,24(10).
 • Zahra S.A., Ireland R.D., Hitt M.A., International expansion by new ventnre firms: International diversity, mode of market entry, technological learning, and performance, "Academy of Management Journal" 2000, 43(5).
 • Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171485997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.