PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 64 Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań | 141--156
Tytuł artykułu

ENPV jako narzędzie oceny kosztów i korzyści w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
ENPV in Cost-Benefit Analysis of Transport Infrastructure Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem wykorzystania zaktualizowanej wartości ekonomicznej netto (ENPV) w ocenie kosztów i korzyści transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Wskazując na teoretyczne podstawy metody, ugruntowanej w teorii dobrobytu, podkreślić należy jej rolę w ocenie społeczno-ekonomicznych rezultatów projektów transportowych. ENPV pozwala na ocenę rozłożonych w czasie strumieni przepływów pieniężnych związanych z inwestycją i oszacowanie jej efektywności w wymiarze społecznym. Zakres i sposób oceny poszczególnych przepływów pieniężnych są przedmiotem rozważań, prowadzących do wskazania ograniczeń aplikacyjnych metody. Dyskusji poddano krytyczne elementy ENPV, takie jak: zakres uwzględnianych strumieni przepływów pieniężnych, horyzont czasowy oceny, rolę stopy dyskontowej i metodologię wyceny wartości nie wyrażonych bezpośrednio monetarnie, w tym kosztów i korzyści użytkowników i środowiska. W konsekwencji można wnioskować, że niezbędne są dalsze studia, dotyczące poprawy kluczowych mechanizmów ENPV, jednakże metoda pozostaje wciąż najlepiej umocowanym teoretycznie i przetestowanym praktycznie narzędziem badania efektywności projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the different aspects of ENPV use within cost-benefit analysis of transport infrastructure investment projects. It shows the theoretical background of the method which is well rooted in close to 200 years of economic thought and represents welfare economics. The idea of social costs and benefits of transport infrastructure gives it foundation. Different monetary values representing social costs and benefits of infrastructure investments are analysed. The scope and method of inclusion of those monetary cash flows are shown. Similarly the conditions for practical application of ENPV are recognized and discussed in detail providing for the role of time horizon, monetary value of various non-monetary factors, pricing etc. The resulting picture of the application process for ENPV use emerges with the final conclusion being that the method needs improvement but not replacement.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Archutowska J. et al., Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Vademecum Beneficjenta, Centrum Unijnych ProjektówTransportowych, Warszawa 2016.
 • Archutowska J. et al., Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 2014.
 • Arrow K.J., Social Choice and Individual Values, John Wiley and Sons, New York-London- Sydney 1963.
 • Bickel P et al., HEATCO deliverable 5. Proposal for harmonized guidelines, University of Stuttgart, Stuttgart 2006.
 • Borkowski P et al., Deliverable 4.3: Recommendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment. Report for European Commission Directorate General for Research and Innovation, Brussels 2014.
 • Clarke E., Multipart Pricing of Public Goods, "Public Choice" 1971, Vol. 11.
 • Dasgupta A.K., Pearce D.W., Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice, Macmillan, London 1978.
 • Frank R.H., Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, tłum. E.T. Wojtych, GWP Gdańsk 2007.
 • Groves T, Incentives in Teams, "Econometrica" 1973, Vol. 41, Iss. 4.
 • Guide to cost-benefit analysis of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/so- urces/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf [dostęp: 14.12.2016].
 • Handbook on Economic Analysis of Investment Operations, World Bank, Washington 1998.
 • Hirshleifer J., Glazer A., Hirshleifer D., Price Theory and Applications. Decisions, Markets, and Information, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • International Encyclopedia of the Social Sciences, http://www.encyclopedia.com/social-sciences [dostęp: 14.12.2016].
 • Kamiński M.M., Twierdzenie Arrowa: przykład zastosowania metody aksjomatycznej w naukach społecznych, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 3-4.
 • Korzhenevych A. et al., Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final Report, European Commission, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, London 2014.
 • Maibach M. et al., Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT), CE Delft 2008.
 • Mankiw N.G., Taylor M.P, Mikroekonomia, tłum. B. Czarny et al., PWE, Warszawa 2009.
 • Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa, Jaspers, Warszawa 2015.
 • Niebieska Księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura kolejowa, Jaspers, Warszawa 2015.
 • Niebieska Księga. Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach, Jaspers, Warszawa 2015.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audy- towej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2015).
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, tłum. R. Rapacki et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, tłum. S.R. Domański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Vickrey W, Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders, "The Journal of Finance" 1961, Vol. 16, Iss. 1.
 • Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 18.03.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.