PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 3 | 250--257
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2015

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było omówienie prawno-ekonomicznych aspektów udzielania pomocy publicznej w sektorze rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji UE w latach 2004-2015. Zastosowano metodę dedukcji, opisową, krytyczno-poznawczą i porównawczą analizę danych statystycznych (z bazy EUROSTAT) w zakresie wartości i struktury pomocy dla 49 celów sektorowych w krajach UE-28. Pomoc publiczna w UE stanowi instrument realizacji celów WPR, który wzmacnia konkurencyjność i rentowność wszystkich gałęzi rolnictwa, promuje zrównoważoną gospodarkę leśną i rozwój terytorialny obszarów wiejskich, stymulując działania na rzecz klimatu i efektywności energii. Do największych beneficjentów pomocy w sektorze rolnictwa w latach 2004-2015 należały: Francja (16%), Niemcy (12%), Finlandia (10%), Włochy (9%), Hiszpania (8%), Polska (7%), Wielka Brytania (6%) i Holandia (5%). W strukturze pomocy w UE-28 dominującym przeznaczeniem były zwolnienia podatkowe (14%), a następnie: inwestycje w gospodarstwach rolnych (13,6%), wsparcie sektora produkcji zwierzęcej (8%), zwalczanie chorób zwierząt (6%), dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (5,4%), wsparcie techniczne (5%), pomoc w leśnictwie (4,8%) oraz na badania i rozwój (4,7%), przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom pogodowym (4%), środki na ochronę środowiska i rekompensatę szkód klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych (po 3,5%).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to discuss the legal and economic aspects of granting of state aid in the sectors of agriculture, forestry and in rural areas in the light of the EU competition policy in the years 2004-2015. The methods of deduction, descriptive, critical-cognitive and comparative analysis of statistical data (derived from Eurostat database) on the value and structure of state aid for sectoral targets in the EU-28, were used. State aid in the EU is the instrument aimed at achieving the objectives of the Common Agricultural Policy, which strengthens the competitiveness and profitability of all agricultural branches, promotes the sustainable forest management and territorial development of rural areas, stimulating the actions in the field of climate and energy efficiency. The greatest beneficiaries of state aid in the agricultural sector in the years 2004-2015 were: France (16%), Germany (12%), Finland (10%), Italy (9%), Spain (8%), Poland (7%), Great Britain (6%) and Netherlands (5%). In the structure of state aid in the EU-28 Member States, tax exemptions were the predominant use (14%), followed by investments in agricultural holdings (13.6%), support to the livestock sector (8%), animal disease control (6%), agricultural and livestock insurance contributions (5.4%), technical support (5%), forestry support (4.8%), aid for research & development & innovation (4.7%), adverse weather events (4%), public expenditures for environmental protection and compensations for natural disasters and other exceptional occurrences (3.5% each).(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
250--257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ambroziak Adam. 2009. Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski po akcesji. [W] Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska,121-170. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Barcz Jan, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2016. Integracja europejska w okresie przemian. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Domachowska Katarzyna. 2004. Rolnictwo i rybołówstwo. [W] Konkurencja, red. Z. Brodecki, 437-438. Warszawa: LexisNexis.
 • Jankowska Agnieszka, Mirosław Marek. 2009. Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe. Warszawa: C.H.Beck.
 • Kaczmarek Tadeusz. 2004. Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • KE. 2010. Komunikat Komisji. "Europa 2020". Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska, 3.03.2010.
 • KE. 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów. Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020". Bruksela: Komisja Europejska 26.01.2011.
 • KE. 2014. Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2010. Bruksela: Komisja Europejska, 1.07.2014.
 • Korbutowicz Teresa. 2004. Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Rozporządzanie Rady (WE) nr 3/2008 z 17.12.2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. Dz.Urz. UE, L 3, 5.1.2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z 13.03.2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w UE i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006. Dz.Urz. UE, L 78, 20.3.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z 13.03.2013 w sprawie szczególnych środków dotyczących rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006. Dz.Urz. UE, L 78, 20.3.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17.12.2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z 17.12.2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007. Dz.Urz. UE, L 347, 20.12.2013.
 • Strzyczkowski Kazimierz. 2007. Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana. 2008. Dz.Urz. UE, C 115, 9.5.2008.
 • Wojtyna Andrzej. 1990. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=comp_ ag_01&plugin=1, dostęp 15.06.2017.
 • http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/printTable.do?tab=table&plugin , dostęp 15.06.2017. =1&language=en&pcode=comp_ag_01&printPreview=true, dostęp 15.06.2017.
 • http://ec.euroopa.eu/euroostat/tgm_comp/printTable.do?tab=table&plugin, dostęp 15.06.2017. =1&language=en&pcode=comp_ag_03&printPreview=true, dostęp 15.06.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.