PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 154 | 137--154
Tytuł artykułu

Inwentaryzacja jako narzędzie zapobiegania oszustwom w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz sprzeniewierzaniu zasobów przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stocktaking as a Tool to Prevent Accounting and Reporting Fraud and Misappropriation of Corporate Resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka postawiła tezę, że inwentaryzacja jest narzędziem zapobiegania oszustwom. Dokonała analizy literatury, przepisów prawa i dobrych praktyk. Wskazała potrzebę inwentaryzacji i cel przeprowadzenia, miejsce w rachunkowości, znaczenie wyników, regulacje dotyczące zasad prowadzenia, wymagania jakościowe wobec niej, sposób przyczyniania się do wiarygodności sprawozdania oraz przełożenie na zapobieganie oszustwom. Rachunkowość obejmuje okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Inwentaryzacja jest wypełnieniem atestacyjnej funkcji rachunkowości. Rodzaj, terminy i częstotliwość jej przeprowadzania określone są w przepisach. Techniki to zasady dobrej praktyki. Inwentaryzacja jako narzędzie zapobiegania oszustwom jest: rozliczeniem odpowiedzialności kierownika; narzędziem sprawdzenia i skorygowania danych ewidencji księgowej; elementem systemu kontroli wewnętrznej; przedmiotem kontroli wewnętrznej; rozliczeniem odpowiedzialności pracowników za powierzone im mienie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the author s opinion, stocktaking may prevent fraud. To prove the thesis the author examined literaturę, legał provisions, and best practices. Then she identified the need of stocktaking, its goal, place in accounting, signiftcance of results, implementing regulations on its procedurę, ąuality reąuirements vis-a-vis stocktaking and how it contributes to the reliability of financial statements plus its impact upon preventing fraud. Through stocktaking, accounting periodi- cally checks the real status of assets and liabilities. Stocktaking fulftls the attest function of accounting. Its type, deadlines and freąuency are specified in law. Techniąues are rules of best practice. Stocktaking as a tool that prevents fraud: absolves managers from liability; checks and makes corrections to data in the books of accounts; acts as a component of internal control system; acts as a subject of internal control; absolves employees from liability for company property entrusted to them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2016r., nr 1047.
 • Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, Dz. Urz. Ministra Finansów z 2016r. poz. 55.
 • Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Klu- wer SA, Warszawa 2010.
 • Dudek M., System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie według standardu COSO II, w: Audyt w systemie kontroli, red. W. Gabrusewicz, KIBR, Poznań 2010.
 • Gabrusewicz W., Cele audytu a oczekiwania inwestorów, w: Audyt w systemie kontroli, red. W. Gabrusewicz, KIBR, Poznań 2010.
 • Garstka M., Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.
 • Gmytrasiewicz M., Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa 2008.
 • Kamela-Sowińska A., Audyt śledczy - pojęcie i zakres, w: Audyt w systemie kontroli, red. W. Gabrusewicz, KIBR, Poznań 2010.
 • Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 • Komentarz do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, red. E. Walińska, wyd. II, Warszawa 2009.
 • Mała encyklopedia rachunkowości, red. S. Skrzywan, PWG, Warszawa 1959.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 240 Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw, Zastosowania i inne materiały objaśniające, https://kibr.org.pl/pl/normy, dostęp 21.01.2016.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 315 Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki poznaniu jednostki i jej otoczenia, https://kibr.org. pl/pl/normy, dostęp 21 stycznia 2016r.
 • Mikuta A., "Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu". Jak zrealizować cele firmy, realizując potrzeby pracownika, w: Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, red. F. Bylok, A. Słociń- ska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Organizacja rachunkowości, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2011.
 • Pacioli L., Traktat o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.
 • Pogodzińska-Mizdrak E., Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, "Zeszyty Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, 674.
 • Pogodzińska-Mizdrak E., Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, t. 51(107).
 • Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2010.
 • Radawiecka E., Organizacja inwentaryzacji, w: Organizacja rachunkowości, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2011.
 • Sawicka B., Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy, w: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, red. H. Żukowska, W. Janik, KUL, Lublin 2012.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Winiarska K., Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa 2011.
 • http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komi- tet-standardow-rachunkowosci/krajowe-standardy-rachunkowosci-i-stanowiska- -komitetu/-/asset_publisher/OdlZ/content/stanowiska-komitetu?redirect=http www.mf.gov.pl ministerstwo-finansow dzialalnosc ciala- kolegialne komitet-standardow-rachunkowosci krajowe-standardy-rachun- kowosci-i-stanowiska-komitetu p_p_id 101_INSTANCE_0dlZ p_p_ lifecycle 0 p_p_state normal p_p_mode view p_p_col_id%3 Dcolumn-2 p_p_col_count%3 D1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.