PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 154 | 173--200
Tytuł artykułu

Budowanie wartości intelektualnej przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej Paged S.A. - wybrane aspekty prawne, organizacyjne oraz ekonomiczno-finansowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building Intellectual Assets in an Enterprise: The Case of Paged S.A. Capital Group. Selected Legał, Organisational, Economic and Financial Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Treść prezentowanej publikacji stanowi odzwierciedlenie zgodnej opinii autorów, którzy przyjmują, że: proces budowania wartości intelektualnej przedsiębiorstwa znajduje swoje umotywowanie zarówno w jego strategicznej, jak i operacyjnej działalności. Z powyższego względu problematykę dominującą w strukturze rozważań zajmuje kwestia prakseologii uwarunkowań prawnych oraz ekonomicznych, jak również ich zorientowania na procesy zarządcze w ramach powołanego układu odniesienia. Pod względem przyjętych założeń metodologicznych w publikacji omówione zostały rezultaty postępowania badawczego opierającego się na triangulacji danych (ang. case research, desk research), teorii oraz badaczy,w którym oprócz spojrzenia na kwestie typowo teoretyczne dokonano analizy przypadku grupy kapitałowej (typu holdingowego) Paged S. A. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication reflects opinion shared by the authors, according to which enterprises are motivated to build up intellectual assets throughout their business strategies and operations. This is why considerations have been dominated by the praxeology of legał and economic framework and its focus on management processes as a reference system. From the viewpoint of adopted methodological assumptions, the paper discusses effects of research based on data triangulation (case research, desk research), theory and studies, where side by side with typically theoretical issues we analysed the case of Paged S.A. Capital group (a holding). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 380.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 666.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.
 • Wezwanie prezesa UOKiK z dnia 11 oraz 19 lipca 2000 r., Nr DDR1-411/40/00/MP/2.
 • Decyzja prezesa UOKiK z dnia 19 grudnia 2000r., Nr DDR 13/2000.
 • Wyrok NSA z dnia 2 października 2007r., sygn. I GSK 2277/06, LEX nr 394195.
 • Wyrok SA w Poznaniu z dnia 28 lutego 2008 r., I ACa 120/08, LEX nr 466436.
 • Czermiński A., Trzcieniecki J., Teoria organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, Sopot 1966.
 • Doliwa A., Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, w: Prawo gospodarcze prywatne, red. T. Mróz, M. Stec, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Encyklopedia PWN, red. B. Kaczorowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Gładysz B., Mercik ]., Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 • Habdas M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Katner W.J., Podmioty stosunku cywilnoprawnego, w: System prawa prywatnego, 1.1, Prawo cywilne - cześć ogólna, red. M. Saljan, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Kępiński ]., Charakterystyka ogólna przedmiotów prawa własności przemysłowej, w: System prawa handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Kieżun W., Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Instytut Organizacji i Kierowania, Warszawa 1980.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Kurnal ]., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Niewęgłowski A., Komentarz do art. 24-101 ustawy - Prawo własności przemysłowej, w: Demedecki T. Niewęgłowski A., Sitko J.J., Szczotka ]., Tylec G., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Nogalski B., Rybnicki ]., Zarządzanie portfelem kapitała intelektualnego, w: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski A., Wyższa Szkoła Biznesu -National-Louis University, Nowy Sącz 2001.
 • Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, Wydawnictwo UE we Weocławiu, Wrocław 2010.
 • Radło M.J., Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Radło M.J., Ciesielska D., Polska w pułapce średniego dochodu: perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Dilin, Warszawa 2013.
 • Sołtysiński S., Wzory użytkowe i prawo ochronne, w: Sołtysiński S., Szajkowski A., Szymanek T., Komentarz do prawa wynalazczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990.
 • Stabryła A., Wawak S., Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mliles.pl, Kraków 2012.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Patent europejski. Przedmiotowy zakres ochrony, KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998.
 • Śledzik K., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Tischner A., Komentarz do art. 94-119 ustawy - Prawo własności przemysłowej, w: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.
 • Widło ]., Rozporządzenie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa: przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Żakowska-Henzler H., Wzór użytkowy, w: Prawo własności przemysłowej, red. U. Promińska, Difin, Warszawa 2005.
 • Żbikowski J., Teoria organizacji i zarządzania (zarys wykładów), Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004.
 • Barburski ]., Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2005, 6.
 • Fijałkowska ]., Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, "Zarządzanie i Finanse" 2012, 3/1.
 • Kisielińska J., Wielorównaniowy model ekonometryczny inflacji i bezrobocia w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 79.
 • Paprocki W., Prognozowanie zachowań klientów, "Eurologistics" 2016, 1(92).
 • Poźniak-Niedzielska M., Nowe aspekty pogranicza wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, "Przegląd Prawa Elandlowego" 2008, 4.
 • Stryjewski T., Endogenizacja kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" 2004, 15.
 • Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE ™ - wnioski z przeprowadzonych badań, "Przegląd Organizacji" 2008, 11.
 • Welfe W., Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" 2000, 4.
 • Duża inwestycja Spółki Paged - Sklejka S.A. w Morągu, http://www.biznes.meble. pl/aktualnosci,duza-inwestycja-spolki-paged-sklejka-s-a-w-moragu, 15660.html
 • Emisja przez Paged S.A. obligacji zwykłych na okaziciela, zabezpieczonych IV i V serii, http://www.inwestor.paged.pl/pl/raporty-biezace/r583_emisja-przez-paged- -s-a-obligacji-zwyklych-na-okaziciela -zabezpieczonych-iv-i-v-serii&print_raport.
 • http://www.inwestor.paged.pl
 • http ://www.wfp.asp.krakow.pl /ergonomia2/ sukcesy.php ?id_proj ektu=88
 • Kukulska, Janiak i Pirog w Pagedzie, czyli celebryci i ich meble, http://www.designa- live.pl/kukulska-janiak-i-pirog-w-pagedzie-czyli-celebryci-i-ich-meble/
 • List intencyjny dotyczący możliwości nawiązania współpracy z ZAO AFKZamkniętą Spółką Akcyjną, http://www.inwestor.paged.pl/pl/raporty-biezace/r297_list-inten- cyjny-dotyczacy-mozliwosci-nawiazania-wspolpracy-z-zao-afk-zamknieta-spolka- - akcyj na&pr int_r ap ort
 • Paged Collection Mediolan 2014, http://pagedcollection.pl/pl/article.php?id=40
 • Paged w telewizji, http://www.mebleiwnetrza.pl/aktualnosci/251, paged-w-telewi- zji.html
 • Prezentacja segmentu sklejkowego Paged, Morąg, 13.12.2016, http://www.inwestor. paged.pl/files/prezentacje/2016_12_13_prezentacja_segment_sklejkowy_Grupa_ Paged.pdf
 • Prezentacja Spółki Paged S.A., Warszawa, wrzesień 2015, http://www.inwestor.paged. pl/files/prezentacje/2015_09_21_Grupa_PAGED_PREZENTACJA_WWW.pdf
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, Warszawa 2013r" http://www.inwestor.paged. pl/pl/raporty-okresowe/r556_skonsolidowany-raport-roczny-za-2013
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, Warszawa 2014r" http://www.inwestor.paged. pl/pl/raporty-okresowe/r627_skonsolidowany-raport-roczny-2014
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania, Warszawa 2015r" http://www.inwestor.paged. pl/pl/raporty-okresowe/r695_skonsolidowany-raport-roczny-za-2015
 • Wyniki finansowe 2016r. Paged S.A., http://www.inwestor.paged.pl/files/prezenta- cj e/2 016_0 3_21 _Gr up a_P age d_F Y_2015_ W W W.p df
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171486753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.