PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (88) cz. 1 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 207--217
Tytuł artykułu

Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości

Warianty tytułu
Importance Valuation of Intangible Assets in Accounting for the Valuation of Enterprises with Assets Based Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest wskazanie znaczenia wyceny zasobów niematerialnych w rachunkowości dla wyceny przedsiębiorstwa majątkowymi metodami wyceny. Metodologia badania - Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza literatury oraz wybranych aktów prawnych. Materiałem badawczym są ponadto opinie biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek w latach 2013-2017. Na tej podstawie przeprowadzono analizę stosowania metod majątkowych do określenia wartości przedsiębiorstwa. Metodę analityczną wsparto indukcją i dedukcją. Wynik - W opracowaniu wskazano, że wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości ma znaczenie dla wyceny przedsiębiorstwa za pomocą metod majątkowych. Opracowanie metod wyceny wszystkich zasobów niematerialnych (wartości niematerialnych i kapitału intelektualnego), które pozwolą określić ich wartość godziwą, mogą uwiarygodnić wyniki wyceny przedsiębiorstw, zwłaszcza sporządzonych za pomocą metody księgowej. Oryginalność/wartość - Na temat wyceny zasobów niematerialnych pisze wielu autorów. W znacznej części publikacji zaznacza się, że wartość zasobów niematerialnych ma istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Jednak niewiele opracowań dotyczy wskazania wpływu wyceny zasobów niematerialnych w rachunkowości na wycenę przedsiębiorstwa. Artykuł uzupełnia zidentyfikowaną w tym zakresie lukę.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the article is to indicate the importance of valuation of intangible assets in accounting for valuation of property companies by valuation methods. Design/methodology/approach - The basic research method used in the article is the analysis of literature and selected legal acts. The research material also includes the auditor's opinion on the merger plan survey in 2013-2017. On this basis an analysis of the applied property methods was used to determine the value of an enterprise. The analytical method is supported by induction and deduction. Findings - The study indicated that the valuation of intangible assets in accounting is relevant for the valuation of an enterprise by means of property. Developing valuation methods for all intangible assets (intangible assets and intellectual capital), which will determine their fair value, can give credibility to the results of the valuation of companies, especially those prepared by means of accounting. Originality/value - Numerous publications have been published on valuation of intangible assets. In many of them it is noted that the value of intangible assets has a significant impact on the value of an enterprise. However, few studies deal with the impact of valuation of intangible assets on accounting for the valuation of companies. This article complements the identified vulnerability in this regard.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Budzik-Nowodzińska, I. (2012). Wartość godziwa w wycenie przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 126, 23-36.
 • Hońko, S. (2016). Wycena wartości firmy. Rachunkowość, 4, 3-17.
 • Janowicz, M. (2009). Metody wyceny przedsiębiorstw w połączeniach jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), 77-86.
 • Janowicz, M., Kędzierska, I. (2013). Informacje o połączeniach spółek w raportach bieżących spółek publicznych w latach 2004-2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 335-345.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw - metody majątkowe. Pobrano z: http://strategieibiznes.pl (8.03.2017).
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 "Aktywa niematerialne" (MSR 38) (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Warszawa: SKwP, IASB.
 • NI 5. Nota Interpretacyjna nr 5 "Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw". Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 • OECD (2001). The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.
 • Patena, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Pobrotyn, A. (2012). Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 1, 121-134.
 • Rogowski, W., Panfil, M. (2015). Pomiar wartości aktywów ludzkich z punktu widzenia wartości całego przedsiębiorstwa. W: Ł. Sienkiewicz (red.), Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - perspektywy badawcze (s. 75-109). Warszawa: PARP.
 • Rzempała, J., Rzempała, A. (2015). Analiza świadomości przedsiębiorstw MSP w zakresie wartości kapitału intelektualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 483-495.
 • Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów. Organizacja i Kierowanie, 2 (140), 87-104.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2017, poz. 459.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Walińska, E. (2009). Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Walińska, E., Urbanek, G. (2015). Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością - propozycje zmian. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (2), 197-209.
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Warszawa: SKwP, IASB.
 • Zarzecki, D. (2013). Kluczowe wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Wycena zobowiązań warunkowych i aktywów nieoperacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 533-547.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.