PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 72 nr 1 Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej | 23--33
Tytuł artykułu

Formal and Legal Considerations of Environmental Aspects in Energy Production in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Polskie uwarunkowania formalnoprawne aspektów środowiskowych w produkcji energii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem publikacji jest przedstawienie wybranych polskich przepisów prawnych, które mają wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego, a szczególnie jego wybranych elementów zwanych aspektami środowiskowymi. W opracowaniu omówiono pojęcie aspektu środowiskowego, a także podstawowe instrumenty prawne szczegółowo regulujące kwestie ochrony środowiska i zmniejszające uciążliwość produkcji energii na otaczające środowisko naturalne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present selected Polish regulations which affect the shaping of the environment, especially its selected elements called environmental aspects. The article discusses the concept of the environmental aspect as well as basic legal instruments governing the protection of the environment and alleviating the harmful impact of energy production on the surrounding environment.(original abstract)
Twórcy
 • WSB University in Poznań
Bibliografia
 • Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles, Official Journal L 269, 21.10.2000.
 • Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of The Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, Official Journal L 152, 11.06.2008.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, z poźn. zm. [The Constitution of the Republic of Poland of 2 April, 1997, Journal of Laws no. 78, item 483 as amended].
 • PN-EN ISO 14001:2005 System zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania [Environmental management systems. Requirements and with guidelines for use].
 • Poterek M., Nowak W., 2010, Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów, w: Sorbenty z popiołu dla energetyki, red. W. Nowak, J. Pacyna, I. Majchrzak-Kucęba, Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 • Regulation (EC) No 1221/2009 of The European Parliament and of The Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC, Official Journal L 342, 22.12.2009.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Dz.U. poz. 1169 [The ordinance of the Minister of the Environment of 27 August 2014 concerning the kinds of installations that may cause considerable pollution in different elements or the environment as a whole, Journal of Laws item 1169].
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm. [The Act of 10 April 1997 - Energy Law, Journal of Laws 2012, item 1059 as amended].
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150 z późn. zm. [The Act of 27 April 2001 - Environmental Protection Law, Journal of Laws 2008, no. 25, item 150 as amended].
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 100, poz. 1085, z późn.zm. [The Act of 27 July 2001 on the introduction of Environmental Protection Law, The Wastes Act and amendments to some acts, Journal of Laws no. 100, item 1085 as amended].
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880, z późn. zm. [The Nature Conservation Act of 16 April 2004, Journal of Laws no. 92, item 880 as amended].
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. nr 281, poz. 2784, z późn. zm. [The Act of 22 December 2004 on the Trade of Emissions Allowances of Greenhouse Gases and Other Substances to the Atmosphere, Journal of Laws no. 281, item 2784 as amended].
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. nr 75, poz. 493, z późn. zm. [The Act of 13 April 2007 on the Prevention and Remedying of Environmental Damage, Journal of Laws no. 75, item 493 as amended].
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm. [The Act of 3 October 2008 on the Release of Information about the Environment and its Protection, Participation of the Public in Environmental Conservation and Assessments of Environmental Impact, Journal of Laws no. 199, item 1227 as amended].
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. nr 130, poz. 1070, z późn. zm. [The Act of 17 July 2009 on the System to Manage the Emissions of Greenhouse Gases and Other Substances, Journal of Laws no. 130, item 1070 as amended].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171487991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.