PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 57--69
Tytuł artykułu

Przyczynek do oceny przejrzystości programu pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Contribution to The Assessment of The Transparency of State Aid Programme for Electricity Generators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest podjęcie próby analizy i oceny przejrzystości fakultatywnego programu pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej na lata 2013-2019, będącego instrumentem realizacji europejskiej, a zatem i polskiej, polityki klimatycznej w horyzoncie do 2020 r. w ramach EU ETS (European Union's Emission Trading System). W pierwszej części artykułu zreferowane zostały podstawy prawne i zawartość wzmiankowanego programu, a przedmiotem jego drugiej i kolejnych części jest odpowiednio wskazanie kryteriów oceny programu przez opinię publiczną i rynki, źródeł informacji publicznych o programie oraz analiza jego przejrzystości poprzez system regulacji, ujawnień pomocy i raportów. W analizie posłużono się metodą jednostkowego studium przypadku (single case study), ponieważ wymagała ona pewnej narracji, opisu okoliczności i przyczyn interwencji państwa w sektor elektroenergetyczny w drodze udzielenia pomocy wytwórcom energii elektrycznej, jej celów, efektów i kosztów, czyli tzw. badania kontekstowego(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to take up an attempt to analyse and assess the transparency of the optional state aid programme for electricity generators in the period 2013-2019, representing an instrument for the implementation of the European, thus also Polish, climate policy in the horizon until 2020 within the framework of EU ETS (European Union's Emission Trading System). The first part of the article discusses the legal basis and the content of the aforementioned programme, whereas its second and the following parts are, respectively, focused on identifying the criteria for programme assessment by the public opinion and markets, the sources of public information about the programme and the analysis of its transparency through the regulatory system, aid disclosures and reports. The single case study method was applied for the analysis purposes as it required a certain narration, the description of relevant circumstances and reasons for state intervention in the energy sector taking the form of granting aid to electricity generators, and also its goals, effects and costs, i.e. the so-called contextual study(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.Urz. UE L 140/63 z 5.06.2009.
 • Flyvbjerg B., 2005, Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, Studia Socjologiczne, nr 2 (177).
 • Komunikat Komisji - Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Dz.U. UE C/99/9 z 31.3.2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Kopits G., Craig J., 1998, Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper, no. 158, IMF, https://www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf (19.03.2017).
 • Kożuch M., 2013, Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej. Doświadczenia Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kubera P., 2013, Ocena skuteczności i efektywności instrumentów pomocy publicznej, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 168.
 • Malinowska-Misiąg E. (red.), 2016, Jawność i przejrzystość finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego, M.P. 2016, poz. 167.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 23 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji, Dz.U. 2016, poz. 1503.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorstwom, 2016, UOKiK, Warszawa.
 • Szłaj M., 2007, Mechanizmy doboru kryteriów oceny w ewaluacji ex-post, [w:] Haber A. (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka, PARP, Warszawa.
 • ToFUE, 2010, Traktat Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 83 z 30.03.2010 r.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198.
 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, 1948.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.
 • Ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. 2015, poz. 1223 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.