PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. 156 | 25--50
Tytuł artykułu

Gospodarka doznań a sektory kreatywne w dobie innowacji technologicznych na przykładzie sektora turystycznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impression economy and creative sectors in the age of technological innovations on the example of the tourist sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska gospodarki doznań w dobie innowacji technologicznych. Rozważania osadzone są w obszarze turystyki jako jednym z sektorów kreatywnych. Ukazują trendy w zachowaniach turystów. Mimo że gospodarka doznań cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem wśród badaczy, to jej nowy wymiar - wzbogacony o nowoczesne technologie - stanowi obszar wciąż słabo rozpoznany. W artykule skoncentrowano uwagę na zachowaniach turystów, obserwowalnych w dobie technologii mobilnych oraz mediów społecznościowych, tj.: turystyce ostentacyjnej (turystyce na pokaz), turystyce rywalizacyjnej, a w ich obrębie na trendach: chwytania życia (ang. life-catching ), cyfrowego tworzenia narracji (ang. digital storytelling) oraz mobilnego blogowania (ang. moblogging). (abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of the phenomenon of impression economy in the age of technological innovations. The considerations refer to the area of tourism as one of the creative sectors, showing trends in tourists' behaviours. Although impression economy has been enjoying a growing interest among researchers for some time, its new dimension, enriched with new modern technologies, is an area insufficiently examined so far. The article focuses on tourists' behaviours observed in the age of mobile technologies and social media, i.e. ostentatious tourism (showy tourism), rivalry tourism, and within their areas on the trends of life catching, digital storytelling and moblogging. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Atembe R., Akbar B., Tourists Co-creation Experiences Onsite-Enabled by Moblie Devices, w: Information and Communication Technologies in Tourism 2014, red. R. Baggio, M. Sigela, A. Inversini, J. Pesonen, eProceedings of the ENTER 2014 PhD Workshop in Dublin, Ireland 2014.
 • Bartmen S., Hyperculture: The Human Cost of Speed, Praeger, 1998.
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Buczkowska K., Turysta kulturowy - klient nietuzinkowy, w: Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2009.
 • Diamond L., Superb Mobile Marketing, Free Books, Canada 2011.
 • Ferrereira S., Alves A. P., Quico C., Location Based Transmedia Storytelling: Enhancing the Tourist Experience, w: Information and Communication Technologies in Tourism 2014, red. R. Baggio, M. Sigela, A. Inversini, J. Pesonen, eProceedings of the ENTER 2014 PhD Workshop in Dublin, Ireland 2014.
 • Grochowski M., Wstęp do polskiego wydania publikacji: Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 • Gwóźdź A., Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Harkin J., Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, Znak, Kraków 2010.
 • Harvey K., Encyclopedia of Social Media and Politics, vol. 2, Sage Publications, 2014.
 • Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż - dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, MUZA, Warszawa 2010.
 • Hutter M., Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, w: Ekonomia kultury. Od teorii do praktyki, red. B. Jung, Instytut Adama Mickiewicza & Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 • Idziak P., Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, w: Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2009.
 • Isański J., Konsumpcyjna strona turystyki zorganizowanej, w: W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
 • Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Klasik A., Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji, w: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, red. A. Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, red. S. Szultka, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Koszembar-Wiklik M., Blogi - indywidualna ekspresja, światowe forum, kreowanie marek?, w: Nie tylko Internet, red. J. Mucha, Nomos, Kraków 2010.
 • Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.
 • Lund J. M., Nielsen A. P., Goldschmidt L., Martinsen T., The factory of feelings. Experience economy in Danish, Borsens Forlag, Copenhagen 2005.
 • Lundby K., Digital Storytelling, Miediatized Stories - Self-representation in New Media, Peter Lang, New York 2008.
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A., Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, ECORYS Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczenia, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Myśliwiec M., Portale społecznościowe. Czy są miejscem występowania zjawisk społecznych?, w: Nie tylko Internet, red. J. Mucha, Nomos, Kraków 2010.
 • Neuhofer B., The Technology Enhanced Tourist Experience, w: Information and Communication Technologies in Tourism 2014, red. R. Baggio, M. Sigela, A. Inversini, J. Pesonen, eProceedings of the ENTER 2014 PhD Workshop in Dublin, Ireland 2014.
 • Neuhofer B., Buhalis D., Experience, Co-creation and Technology: Issues, Challenges and Trends for Technology Enhanced Tourism Experience, w: Handbook of Tourism Marketing, red. S. McCabe, Routledge, London 2014.
 • Pine II B. J., Gilmore J. H., The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 • Płaskonka E., Ekonomia doznań a inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim wykorzystujące przemysły kultury i przemysły kreatywne, na przykładzie Baja Pomorskiego w Toruniu, Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy i Szlaku Chopinowskiego, w: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Rose F., The Art of Immersion - How the digital generation is remaking Hollywood, Madison Avenue, and the way we tell stories, W. W. Norton & Company, NY 2011.
 • Shirky C., Here comes everybody: The power of organizing without organizations, Penguin 2008.
 • Slater S., Consumer Culture and Modernity, Polity Press, Cambridge 1997.
 • Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2006.
 • Stryjakiewicz T., Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka, "Krajobraz a Turystyka", Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2010.
 • Swarbrooke J., Beard C., Leckie S., Pomfret G., Adventure Tourism. The new frontier, Butterworth/Heinemann, Oxford 2003.
 • Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • The Economy of Culture in Europe, "Study for the European Commision", KEA 2006
 • Vejlgaard H., Anatomy of a trend, McGraw-Hill, New York 2008.
 • Binkhorst E., Den Dekker T., Agenda for Co-Creation Tourism Experience Research, "Journal of Hospitality Marketing & Management" 2009, vol. 18, no. 2-3.
 • Clemens C., SoLoMo: Buzzword, or Real Evidence of a Post - PC Era?, www.thinkpilgrim.com/solomo/
 • Department of Culture, Media and Sport, Creative Industries in Berlin. Development and Potential, Berlin 2008.
 • Department of Culture, Media and Sport, The Creative Industries Mapping Document, Government of the UK, London 2001.
 • Dodson S., Show and tell online: social networking sites have gone from the next big thing to the thing itself, "Technology Guardian", 2 March 2006.
 • Era post-PC, "Bloomberg Businessweek Polska", 15-21 kwietnia 2013.
 • Fritz F., Susperregui A., Linaza M. T., Enhancing Cultural Tourism Experiences with Augmented Reality Technologis, The 6th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST 2005.
 • Gretzel U., Jamal T., Conceptualizing the creative tourist class: Technology, mobility, and Tourism experiences, "Tourism Analysis" 2009, no. 14 (4).
 • Iwasiński Ł., Turystyka jako rynek doświadczeń, "Kultura Popularna" 2015, nr 2 (44).
 • Kaczmarek J., Paluch M., Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna - wstęp do dyskusji, "Turystyka Kulturowa" 2015, nr 7.
 • Kato F., Shimizu A., Moblogging as Face-Work: Sharing a "Community-Moblog" Among Project Members, A position paper submitted to PICS Workshop (Pervasive Image Capture and Sharing: New Social Practices and Implications for Technology), UbiComp 2005, September 11, Tokyo, Japan.
 • Kopecka-Piech A., Mobilne media miejskie, "Studia Medioznawcze. Media Studies" Warszawa 2012, nr 3 (50).
 • Krok E., Media społecznościowe elementem system zarządzania wiedzą w firmie, "ZN Uniwersytetu Szczecińskiego: Studia Informatica", nr 656 (28), Szczecin 2011.
 • Krzysztofek K., Obraz i spektakl jako przemysł kultury: między konsumpcją i uczestnictwem, "Przyszłość Świat-Europa-Polska" 2012, nr 1 (25).
 • Krzysztofek K., Widzialna łapa reklamy, "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 26.
 • Lorentzen A., Knowledge networks in experience economy. An analysis of four flagship projects in Frederikshavn, Paper for International Conference of the Regional Studies Association "The Dilemmas of Integration and Competition", Prague, May 2008.
 • Majchrzak M., Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2014, nr 1.
 • Mielczarek A., Współczesne trendy zachowań konsumenckich, "Przegląd Zachodniopomorski" 2013, t. XXVIII (LVII), z. 3, vol. 2.
 • Miller H., The presentation of Self in Electronic Life. Goffman on the Internet, Embodied knowledge and virtual space conference, June 1995, vol. 9.
 • Munar A. M., Jacobsen J. K. S., Motivations for sharing tourist experience through social media, "Tourism Management" 2014, vol. 43.
 • Mynarski W., Sonelski W., Rekreacja przygodowa jako czynnik innowacyjności krajowego produktu turystycznego, Acta Oeconomica 2010, nr 9 (4).
 • Neuhofer B., Buhalis D., Understanding and Managing Technology Enhanced Tourist Experiences, 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference Proceedings 2012.
 • Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A., A Typology of Technology-Enhanced Tourism Experiences, "International Journal of Tourism Research" 2014, vol. 16.
 • Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A., Conceptualising Technology Enhanced Destination Experiences, "Journal of Destination Marketing & Management" 2012, vol. 1, no. 1-2.
 • Niezgoda A., Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, "Folia Turistica", nr 28, Kraków 2013.
 • Pine B. J. II, Gilmore J. H., Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", July-August 1998.
 • Potts J., Cunningham S., Hartly J., Ormerod P., Social networks markets: a new definitione of the creative industries, "Journal of Cultural Economics" 2008, vol. 32, no. 3.
 • Raport: Bankowość mobilna. Cały bank w twoich rękach, Deloitte 2011.
 • Raport: Marketing Capabilities for the Digital Age, Boston Consulting Group, styczeń 2012.
 • Richards G., Creative tourism and local development, "Creative Tourism: A global conversation" 2009.
 • Shaw F., Uncertainty and the New Consumer, "Foresight" 2009, vol. 4.
 • Stasiak A., Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, "Turyzm" 2013, nr 23/1.
 • Stasiak A., Triada doświadczeń turystycznych i efekt "wow!" podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, Wrocław 2015.
 • State of the Media: Social Media Report Q3, NM Incite, A Nielsen/McKinsey Company 2011.
 • Tkaczyk J., Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, "Handel Wewnętrzny, Konsumpcja i Konsument - Nowe Trendy", maj-czerwiec 2012.
 • Trendy 2013, "Forbes" 2013, nr 2.
 • Tussyadiah I. P., Fesenmaier D. R., Mediating the tourist experiences access to places via shared videos, "Annals of Tourism Research" 2009, no. 36 (1).
 • UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development - Creative Economy Report 2008, The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making, United Nations, Retrieved June 2009.
 • Zmyślony P., Jak będzie wyglądała turystyka kulturowa za 10 lat?, "Turystyka Kulturowa" 2013, vol. 12.
 • Blogging with smartphone, http://www.thetechauthor.com/blogging-with-smart phone/
 • Georeference an Image in Surfer using Internal Points, http://www.goldensoftware.com/ blog/calibrating-the-corners-of-an-image-from-points-within-the-map-in-surfer-12
 • Hi-tech ways to stay in touch, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7082566.stm
 • http://www.storycenter.org/
 • Kobza P., Ekonomia doświadczeń - czym jest dla kultury?, Narodowe Centrum Kultury, maj 2012, http://www.nck.pl/aktualnosci-badawcze/295243-ekonomiadoswiadczen-czym-jest-dla-kultury/
 • Portal poświęcony nowym trendom w kulturze, http://trendwatching.com/trends/LIFE_CACHING.htm
 • Shankland S., Cameras with built-in geotagging on horizon, https://www.cnet.com/ news/cameras-with-built-in-geotagging-on-horizon/
 • The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/Moblogging
 • Ward M., A Life Pictured Online, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3658977.stm Impression economy and creative sectors in the age of technological innovations on the example of the tourist sector Summary The article
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.