PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 103--118
Tytuł artykułu

Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Inter-Organizational Cooperation in the Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza uwarunkowań oraz motywów podejmowania współdziałania i budowania relacji międzyorganizacyjnych w sektorze publicznym a także prezentacja form takiej współpracy. Cel ten został osiągnięty w wyniku badań przeprowadzonych w formie studium przypadku w ramach projektów partnerskich wdrażanych w sektorze publicznym na przykładzie Powiatu Nowosądeckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the circumstances and motives of making cooperation and relationship-building between organizations in the public sector as well as the presentation of the forms of such cooperation. This objective was achieved through a case study study of partner projects implemented in the public sector on the example of the Nowosądecki District. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Barringer, B.R., Harrison, J.S. (2000). Walking a Tightrope: Creating Value Throug Interorganizational Relationships. Journal of Managmenet, 26 (3).
 • 2. Blomgren Bingham, L., O'Leary, R. (2006). Conclusion: Parallel Play, Not Collaboration: Missing Questions, Missing Connections, Public Administration Review, 66, special issue W: Bogacz-Wojtanowska, E. (2013). Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie.
 • 3. Bogacz-Wojtanowska, E. (2013). Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie.
 • 4. Borkowska, B., Klimczak, B. (1998). Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikroekonomicznej teorii firmy. W: Współdziałanie strategiczne w gospodarce. Wrocław: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 786, 17.
 • 5. Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9.
 • 6. Czakon, W. (2009). Network Governance Dynamics Impact on Intellectual Property Management: the Case of a Franchise System. International Journal of Intellectual Property Management, 3, 1, 23-38.
 • 7. Dyer, J.H., Kale, P., Singh, H. (2004). When to ally and when to acquire. Harvard Business Review, 81, 7-8.
 • 8. Faulkner, D., Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji. Warszawa: Gebethner&Ska.
 • 9. Geddes, M. (2008). Inter-organizational relationships in local and regional development partnerships. W: S. Cropper, M. Ebers, Ch. Huxham, P.S. Ring (red.), The Oxford Handbook of Inter-organizational Relationships. New York: Oxford University Press.
 • 10. Jamrozik, M., Zmysłowski, M. (2011). Partnerstwo bez granic Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich. Warszawa.
 • 11. Jamrozik, M., Zmysłowski, M. (2011). Partnerstwo bez granic. Warszawa: Centrum projektów Europejskich.
 • 12. Kaczmarek, B. (2000). Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 13. Kajedański, E. (red.) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: PWE.
 • 14. Kapucu, N. (2006). Public-Nonprofit Partnerships for Collective Action in Dynamic Contexts Of Emergencies. Public Administration, 84, 1, W: Bogacz-Wojtanowska, E. (2013). Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie.
 • 15. Kapuścińska, M. (2014). Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych. Analiza stanu prawnego i dotychczasowych dobrych praktyk tworzenia partnerstw projektowych - Ekspertyza. Płock. http://www.plock.eu/pl/partnerstwo_projektowe_w_realizacji_zadan_publicznych/details/article,6023,1,1.html (18.07.2017).
 • 16. Klimas, P. (2014). Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 17. Klimas, P. (2015). Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych. Problemy Zarządzania, 13, 1 (50), 29-46.
 • 18. Kobylińska U., Glińska E., (2008). Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania w placówkach samorządu terytorialnego, W: B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem. Białystok: WSAP.
 • 19. Kozarkiewicz, A. (2014). Modele współpracy międzyorganizacyjnej. W: M. Łada (red.) Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
 • 20. Kożuch, B. (2011). Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych UJ w Krakowie.
 • 21. Krupski, R. (2012). O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań. Przegląd Organizacji, 11, 35.
 • 22. Kucharski, D. (2014). Diagnoza regulacji i realizacji zasady partnerstwa w Polsce i krajach UE. Warszawa. http://strategiapartnerstwa.pracodawcyrp.pl/wp-content/uploads/2014/02/Raport_-Diagnoza-partnerstwa-w-Polsce-i-krajach-UE.pdf. (18.07.2017).
 • 23. Lipka, A. (2005). W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Warszawa: Difin.
 • 24. Mattessich, P.W., Murray-Close M., Monsey, B.R. (2001). Collaboration: What Makes It Work. Minnesota: Saint Paul: Amherst H. Wilder Foundation.
 • 25. Nalepka, A., Kozina, A. (2007). Podstawy badania struktury organizacyjnej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 26. Niemczycki, J. (red.) (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 • 27. Niemczyk, J., Trzaska, R. (2012). Od struktur liniowych do sieci - przypadek globalnego dostawcy usług. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • 28. Ohmae, K. (1989). The Global logic of strategic Alliances. Harvard Business Review. W: J. Niemczycki (red.) Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 • 29. Oliver, C. (1990). Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions. The Academy of Management Review, 15.
 • 30. Porawski, A. (red). (2013). Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby. Poznań, http://wartowiedziec.org/attachments/article/18953/Wspolpraca_JST_w_Polsce_-_stan_i_potrzeby_Raport_ZMP_listopad_2013.pdf.
 • 31. Romanowska, M. (2002). Alianse strategiczne W świetle koncepcji zasobowej. W: M. Romanowska i M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Difin.
 • 32. Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzeni (WE) nr 1784/1999 (Dz.Urz. UE L 210/12 z dnia 31 lipca 2006 r.).
 • 33. Rudolf, W. (2016). Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 34. Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2015). Model współpracy międzyorganizacyjnej. Studium teoretyczne na przykładzie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Śląsk: Organizacja i Zarządzanie.
 • 35. Sroka, W. (2012). Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę. Warszawa: PWE.
 • 36. Stańczyk-Hugiet, E. (2012). Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 37. Ujda-Dyńka, B. (2013). Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34.
 • 38. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658, z późn. zm.).
 • 39. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223, poz. 498.).
 • 40. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, art. 28a, Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.
 • 41. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379).
 • 42. Uwarunkowania prawne współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. http://partnerstwasamorzadowe.pl/prawo/czytaj/rozdzial-3-uwarunkowania-prawne-wspolpracy-międzysamorzadowej-i-międzysektorowej/ (18.07.2017).
 • 43. Wiatrak, A. (2015). Więzi międzyorganizacyjne. www: http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/wiezi-międzyorganizacyjne (18.07.2017).
 • 44. Województwo Opolskie (2011). Projekty partnerskie w ramach PO KL w województwie opolskim. Opole: Województwo Opolskie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.