PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 225--237
Tytuł artykułu

Regulacyjne ramy ochrony konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych w Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulatory Framework For The Protection of Packaged Retail Investment Products' Consumers in The European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń dla konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych oraz ocena działań regulacyjnych podejmowanych w UE w celu wzmocnienia ochrony praw i interesów tych konsumentów. Metodami badawczymi, które pozwoliły na realizację celu, były studia literatury przedmiotu oraz obowiązujących i projektowanych w UE regulacji prawnych. Badania przeprowadzono w lutym 2017 roku. Z badań wynika, że w UE w odniesieniu do produktów strukturyzowanych, występujących w różnych formach prawnych i oferowanych różnymi kanałami dystrybucji, zastosowanie mają odmienne wymogi prawne w zakresie przejrzystości produktu, sprzedaży i doradztwa na jego temat. W sytuacji tej brak jest spójnych podstaw dla ochrony inwestorów detalicznych, czy też zrównoważonego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify threats faced by the consumers of packaged retail investment products and to evaluate regulatory activities in the EU in order to strengthen the protection of the discussed consumers' rights and interests. The applied research methods, which allowed for the purpose realization, were the subject literature studies and the review of the applicable and drafted EU legal regulations. The research was carried out in February 2017. The conducted analyses showed that in the EU, in terms of packaged retail investment products occurring in various legal forms and offered through diverse distribution channels, different legal requirements were applied for product transparency, sales and the related consultancy. In such a situation there is no consistent basis for the protection of retail investors or for the sustainable development of packaged retail investment products' market(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chorafas D.N., 2007, Wealth Management: Private Banking, Investment Decisions and Structured Financial Products, Elsevier Finance, Oxford, London, s. 209.
 • Das S., 2001, Structured Pro-ducts & Hybrid Securities, WILEY, Singapur, wydanie II, s. 1-2.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., 2005, Ochrona konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa, s. 13.
 • Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie Wspólnego Rynku (dyrektywa w sprawie handlu elektronicznego), Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000.
 • Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE, Dz. Urz. WE L 271 z 9.10.2002, P. 0016-0024.
 • Dyrektywa 2002/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD), Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2003.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/22/EWG, MiFID 1), Dz. Urz. L 145 z 30.04.2004, s. 1-44.
 • Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (MiFID 2), Dz. Urz. L 241 z 2.09.2006, s. 26.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV), Dz. Urz. UE L 23 z 17.11.2009, s. 203.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2011/61 z 8 czerwca 2011 r. w sprawie zrządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz. Urz. UE L 174 z 1.07.2011, s. 1.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca Dyrektywę 2002/92/WE i Dyrektywę 2011/61/UE,
 • Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, s. 349.
 • Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z 23 lipca 2014 r. zmieniającą Dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (UCITS V),
 • Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, s. 186.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, Dz. Urz. UE L 26 z 2.02.2016, s. 19.
 • Jajuga K., 2009, Rynek wtórny papierów wartościowych, KNF, Warszawa, s. 11.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B., 2006, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 14.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, KOM (2009) 204. wersja ostateczna z 30 kwietnia 2009 r.
 • Kufel J. (red.), 1998, Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 6.
 • Kunkiel-Kryńska A., 2012, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 260.
 • Mikta M., Pełka W., 2014, Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa, s. 154.
 • Mokrogulski M., Sepielak P., 2010, Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, KNF, Warszawa, s. 5.
 • Monkiewicz J., Monkiewicz M., 2015, Tendencje rozwoju ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym: nowe koncepcje i rozwiązania, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 1 (18), s. 11-12.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy, Dz. Urz. L 241 z 2.09.2006, s. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.