PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse | 436--443
Tytuł artykułu

Korzyści biologiczne jako miernik społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstw rolnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Biological Benefits as A Measure of Social Responsibility of Agriculture Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie wpływem działalności rolniczej na środowisko rodzi potrzebę poszerzenia zakresu ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo odmienność działalności rolniczej utrudnia odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych przedsięwzięć rolniczych w księgach rachunkowych, a zwłaszcza określenia wartości aktywów biologicznych, w tym określenia korzyści biologicznych. W pierwszej części pracy przedstawiono potrzebę wyodrębnienia informacji na temat korzyści biologicznych wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. W drugiej części opisano metodę badawczą zastosowaną w realizacji celu pracy. Natomiast w ostatniej zaprezentowano wyniki badań(abstrakt oryginalny)
EN
Interest in the influence of agriculture activity on the environment creates the need to broaden the scope in the financial statements. In addition, the diversity of agriculture activities makes it difficult to reflect economic events of agricultural ventures in the accounting books, especially the determination of the value of biological assets, including the determination of biological benefits. The first part of the paper presents the need to distinguish information on the biological benefits resulting from the legal regulations. The second part describes the research metod used in the realization of the work. The final section presents the result of the research(original abstract)
Twórcy
 • Universytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Adams R., Coulson A, Mueller K., 2000, Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilities, United Nation Conference on Trade and Development (UNICAD) Workshop Manual, Revision edition.
 • Advances in Environmental Accounting, 2004, ACCA/Environmental Agency Seminar, www.accaglobal.com (10.08.2008).
 • Burzym E., 1993, Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 23, Warszawa.
 • Czerwińska-Kayzer D., 2015, Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, Wrocław.
 • Derpsch R., 2001, Conservation tillage no-tillage and related technologies, [w:] Conservation agriculture, a worldwide challenge, I World Congress on conservation agriculture, Madrid, 1-5 October 2001, no. 1, s. 161-170.
 • Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań́ finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0051&from=en (10.01.2017).
 • Dyrektywa 2006/46/WE zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń́, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0046&from=EN (10.01.2017).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących róż norodnoś ci przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Environmental Accounting Guidelines, 2002, http://www.env.go.jp/en/policy/ssee/eag02.pdf (10.08.2008).
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1999, Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej), https://www.ierigz.waw.pl (10.01.2017).
 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2016, Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoka jakość i spójność sprawozdawczości. Stanowisko FEE, https://www.kibr.org.pl/static/items/publishing/FEE-Dyrektywa-UE-w-sprawie-ujawniania-danych-niefinansowych-i-informacji-na-temat-roznorodnosci-Jak-zapewnic-wysoka-jakosc-i-spojnosc-sprawozdawczosci.pdf (10.01.2017).
 • Majchrzak I., 2001, System informacyjny rachunkowości ekologicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Kizukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Print Group, Szczecin.
 • Majchrzak L., 2015, Wpływ międzyplonu gorczycy białej i sposobu uprawy roli na właściwości gleby oraz rozwój i plonowanie pszenicy jarej, Rozpr. Monogr., nr 480, Wyd. UP, Poznań.
 • Morris N., Miller P.C.H., Orson J.H., Froud-Williams R.J., 2010, The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environmental - A review, Soil Till. Res., no. 108 (1-2).
 • Stopes C., Millington S., Woodward L., 1996, Dry matter and nitrogen accoumulation by three leguminous green manure species and the yield of following wheat crop in an organic production system, Agric. Ecosyst. Environ., no. 57 (2-3).
 • Tebrugge F., 2001, No-tillage visions - protection of soil, water and climate and influance on managment and farm income, [w:] Conservation agriculture, a worldwide challenge, I World Congress on conservation agriculture, Madrid, 1-5 October 2001, no. 1.
 • Węgrzyńska M., 2013, Zielona rachunkowość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.